Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

 

 

Forssan yhteislyseon järjestyssäännöt (kerrataan opiskelijoille 1.koulupäivänä)

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITTEET

Säännöt ovat välttämättömiä suuren joukon käsittävän yhteisön toiminnalle, jotta päivittäinen työ sujuisi mahdollisimman rauhallisesti ja yhteisön jäsenet tuntisivat olonsa turvalliseksi ja viihtyisivät.

Säännöt totuttavat yhteisön jäsenet vastuuseen ja takaavat myös heille oikeuksia.

Koulutuslautakunta hyväksyy lukion järjestyssäännöt opettajakuntaa ja opiskelijakuntaa kuultuaan. Sääntöjä voidaan tarvittaessa muuttaa samassa järjestyksessä kuin ne on laadittukin.

KOULUALUE JA –AIKA

Koulun alueena pidetään koulurakennusta ja koulun pihaa.

Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työpäivä.

Koulunkäyntiin välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan koulun järjestämä tilaisuus koulun alueen ulkopuolella kouluaikana sekä koulun toimesta koulun alueella järjestetty tilaisuus kouluajan ulkopuolella.

Yli yön kestävistä opintomatkoista tehdään opiskelijoiden kanssa erillinen sopimus, jossa sovitaan matkaa koskevista säännöistä.

 

Opiskelijakunnan järjestämät tilaisuudet eivät ole koulun toimintaa.

PÄIVITTÄISEN TYÖSKENTELYN ERI TILANTEET

Nuorille annettavassa lukiokoulutuksessa päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella. Vain pakollisesta uskonnonopetuksesta vapautetut opiskelijat voidaan vapauttaa myös päivänavaukseen osallistumisesta.

Oppitunnit alkavat ja päättyvät pääsääntöisesti koulun työjärjestyksen ilmoitettuna ajankohtana.

Koulun omaisuutta käsitellään huolellisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on mahdollisuuksien mukaan viipymättä ilmoitettava rehtorille, jollekin opettajalle tai kiinteistönhoitajalle.

Kouluyhteisön jäsenet pyrkivät säilyttämään koulualueen siisteyden ja viihtyisyyden.

Tapaturman sattuessa siitä ilmoitetaan viipymättä terveydenhoitajalle tai jollekin opettajalle ja annetaan mahdollisuuksien mukaan tarvittava ensiapu.

Naulakoissa olevien vaatteiden taskuun ei jätetä rahaa eikä arvoesineitä. Koulu ei korvaa näitä.

Ryhmänohjaaja voi myöntää opiskelijalle luvan koulusta poissaoloon enintään kolmen päivän ajaksi. Yli kolmen päivän poissaololuvan myöntää rehtori. Ilmoituksen sairauspoissaolosta allekirjoittaa terveydenhoitaja tai huoltaja. Poissaoloilmoitukset näytetään niiden tuntien opettajille, joiden oppitunneilta opiskelija on ollut pois. Ryhmänohjaaja puolestaan valvoo ryhmänsä opiskelijoiden poissaolomääriä.

KOULUMATKAT

Koulumatkoilla noudatetaan voimassa olevia liikennesääntöjä.

Kulkuvälineet (autot, moottoripyörät, mopot ja polkupyörät) pidetään lukittuina niille varatuilla paikoilla, ei siis kulkuväylillä tai lähikiinteistöjen tonteilla. Hälytys- ja huoltoajoneuvoilla pitää olla kaikissa olosuhteissa esteetön pääsy koulurakennuksen viereen.

TYÖRAUHAN YLLÄPITÄMINEN

Kouluyhteisön jäsenen tulee pyrkiä edistämään koulun työrauhaa asiallisella ja rauhallisella käyttäytymisellä.

Opiskelijaa voidaan rangaista, jos hän rikkoo järjestyssääntöjä tai muutoin käyttäytyy epäasiallisesti. Koulun oikeus käyttää rankaisuvaltaa rajoittuu tapauksiin, jolloin rikkomus on tehty koulussa tai koulunkäyntiin välittömästi liittyvissä olosuhteissa kuten koulun käyttämällä alueella tai koulun järjestämässä tilaisuudessa.

Opettaja saa määrätä tunnilla opiskelua häiritsevän opiskelijan poistumaan luokasta. Perustelut luokasta poistamiselle tulee kirjata ja ilmoittaa rehtorille kirjallisesti.

Jos opettajan antama nuhtelu ei tehoa tai sitä ei voida pitää riittävänä, rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.

Koulusta erottaminen on määritelty lukiolaissa. Johtokunta on erottamisviranomainen


TUPAKOINTI, PÄIHTEET JA HUUMEET

Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä koulussa päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena. Päihteiden tai huumeiden tuonti kouluun on kielletty.

Tupakointi koulurakennuksessa ja koulun alueella on kielletty.


MUITA OHJEITA

Grilliruuan tuominen kouluun on kielletty. Muitakaan ruokia ja välipaloja ei saa syödä luokissa, at-luokissa, eikä kirjastossa ja lukusalissa. (Opettajainkokous 1.2.2012).

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä