Arviointi- ja suoritusohjeet, poissaolot

Arviointi

 • Arvioinnin tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Palaute ohjaa ja kannustaa opiskelijaa opinnoissa. Arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Opiskelijan arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa.

 

 • Arviointi opintojen aikana. Jokaisen jakson päätyttyä opiskelija saa jaksotodistuksen, jossa on kaikkien suoritettujen kurssien arvostelu. Alle 18-vuotiailta opiskelijoilta pyydetään huoltajan allekirjoitus ensimmäisen lukuvuoden neljään ensimmäiseen jaksotodistukseen.

 

 • Kurssin arviointi. Kurssin arviointiperusteet ilmoitetaan kurssin alkaessa. Kurssin arvostelu perustuu opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Arviointiin vaikuttavat mahdolliset kokeet, jatkuva näyttö ja kurssityöt. Jatkuvaan näyttöön kuuluvat säännöllinen osallistuminen oppitunneille, annettujen tehtävien tekeminen ohjeiden mukaan, aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä kurssien aihepiiriin liittyvä oma-aloitteinen toiminta.

 

 • Mikäli kurssitöitä ei palauteta annetun aikataulun mukaan, voi opettaja laskea kurssin arvosanaa ennalta annetun tiedon mukaisesti tai kieltää osallistumasta kokeeseen, jolloin kurssi jää arvostelematta.

 

 • Mikäli opiskelija saa pakollisesta kurssista arvosanan 4, hänen on laadittava opinnoistaan kirjallinen suunnitelma ja keskusteltava siitä tukiopetustapaamisessa opettajan kanssa, ennen kuin voi ilmoittautua uusimaan ko. kurssin.

 

 • Pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvostellaan numerolla 4 (hylätty), 5 (välttävä), 6 (kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä) tai 10 (erinomainen). Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit arvostellaan opetussuunnitelmassa määritellyllä tavalla: hyväksytyllä arvosanalla tai suoritettu-merkinnällä (S) sekä mahdollisesti erillistodistuksella.

 

 • Kurssi on hyväksytysti suoritettu, kun siitä on saatu arvosana 5-10 tai suoritusmerkintä S. Jos kurssisuoritus on keskeneräinen, kurssi jätetään arvostelematta.

 • P-merkintä kertoo, että kurssisuoritus on jäänyt kesken mutta se on täydennettävissä lukuvuoden aikana. 

 • Opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin (rehtorin luvalla) ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Opiskelijoita ohjataan myös jatkuvaan itsearviointiin.

 

 • Kurssin arvostelematta jättäminen. Kurssi voidaan jättää arvostelematta, jos opiskelija ei ole tehnyt kaikkia kurssilla vaadittuja töitä. Jos kurssitöitä ei palauteta ilman erityisen painavaa syytä sovittuun määräaikaan mennessä, kurssi jätetään arvostelematta ja kurssisuoritus mitätöityy.

 

 • Vilppi. Koesuoritus tai kurssityö hylätään (kurssi on suoritettava uudelleen), jos opiskelija syyllistyy kokeessa tai muissa opinnäytetöissä vilpin yritykseen tai vilpilliseen menettelyyn. Vilpin törkeydestä riippuen rehtori voi antaa vilpistä kirjallisen varoituksen tai erottaa koulusta määräajaksi. HUOM! Muiden kirjoittamien tekstien esittäminen omina töinä on vilppiä (esimerkiksi kopioiminen internetistä). Matkapuhelimen käyttö kokeessa katsotaan vilpiksi. Matematiikan taulukkokirjaan tehdyt omat merkinnät katsotaan kirjallisen varoituksen arvoiseksi vilpiksi.

 

 • Poissaolot. Opiskeleminen edellyttää oppitunneille osallistumista, mikäli kurssia ei suoriteta itsenäisesti opiskellen. Aineenopettajat ja ryhmänohjaajat valvovat poissaoloja. Aiheettomat poissaolot vaikuttavat kurssiarvosanaan ja saattavat johtaa kurssisuorituksen mitätöintiin.

 

 • Poissaolot on selvitettävä välittömästi kouluun palatessa. Jos poissaoloja ei selvitetä Wilmaan viimeistään kouluun palaamisen jälkeisellä viikolla, ryhmänohjaaja ottaa suoraan yhteyttä kotiin. Kokeisiin ei saa osallistua ilman painava syytä, jos poissaolot on selvittämättä. Lupa poissaoloon anotaan ryhmänohjaajalta (1-3 päivää) tai rehtorilta (yli 3 päivää).

 

 • Huomaa, että loma ei poista velvollisuuttasi tehdä kurssin töitä! Ilmoita opettajalle etukäteen lomastasi, ja kysy mitä kurssilla tehdään poissaolosi aikana.

 

 

 • Opintojen eteneminen. Opiskelijan tulee jakson aikana opiskella vähintään neljä kurssia. Edeltävän vuoden pakollisista kursseista tulisi olla vähintään puolet hyväksytysti opiskeltuna, jotta voi siirtyä opiskelemaan seuraavan vuositason kursseja. Mikäli opiskelija saa oppiaineen kahdesta peräkkäin opiskelemastaan kurssista arvosanaksi 4 (hylätty), on hänen mentävä keskustelemaan aineenopettajan kanssa. Lisäksi tarvittavat opinto-ohjelman muutokset käydään tekemässä opinto-ohjaajan luona.

 

 

 • Kurssin uudelleen käyminen. Hyväksytysti suoritetun kurssin voi halutessaan käydä uudelleen. Arvosanaksi jää parempi suorituksista.

 • Hylättyä arvosanaa voi yrittää korottaa uusintakuulustelussa. Mikäli opiskelija ei uusintakuulustelussa saa hyväksyttyä arvosanaa, on suositeltavaa opiskella kurssi uudelleen. Painavista syistä, rehtorin luvalla, hylätysti suoritetun kurssin uusintakuulusteluun voi osallistua toisenkin kerran.

 

 • Lukiodiplomit sekä puheviestintätaitojen päättökokeet. Yhteislyseossa voi suorittaa kuvataiteen, musiikin, liikunnan ja teatteritaiteen ja musiikin lukiodiplomin, ruotsin ja englannin suullisen kielitaidon kokeen sekä puheviestintätaitojen päättökokeen. Ne arvioidaan opetushallituksen määräämin perustein. Suorituksista saa erillisen todistuksen ja suoritukset merkitään päättötodistuksen lisätietoihin.
Päivitys 25.9./SV

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä