Motivaatio- ja voimavaralähtöisyys

Motivaatio

Motivaation perustana ovat yksilön motiivit, joilla tarkoitetaan tarpeita, haluja, viettejä tai palkkioita ja rangaistuksia. Motiivit ovat päämääräsuuntautuneita ja ne voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. Motivaatio voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisessä motivaatiossa motivaation lähde on sisäisesti syntynyt ja tällöin motivaatio on yleensä pitkäkestoinen. Ulkoisessa motivaatiossa sen sijaan motivaatio on riippuvainen ympäristöstä. Ihminen ei koe iloa toiminnastaan eikä toiminta perustu hänen omaan motivaatioonsa. (Lähde: Suomen terveysliikuntainstituutti)

Kuntoutuksessa motivaation lähtökohdan pitäisi olla sisäinen eli asiakkaan pitäisi itse olla motivoitunut muutokseen ja tavoittelemaan asettamiaan tavoitteita.

Voimavarat

Kuntoutuminen vaatii aina kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta ja ennen kaikkea asiakkaan omaa ponnistelua. Voimavarat voivat olla mitä tahansa asioita, jotka tukee asiakasta hänen tavoitteessaan. Voimavaroina voi olla esim. oma taistelutahto, vertaistuki, huumorintaju tai aikaisemmat omat kokemukset. Voimavaralähtöisyys tarkoittaakin sitä, että autetaan asiakasta käyttämään niitä voimavaroja, jotka mahdollistavat arkisen selviytymisen ja elämänhallinnan.

Lue artikkeli "Voimavaralähtöisestä kotona asumisesta" ja pohdi miten voimavaralähtöisyys näkyy kotihoidon työntekijöiden toiminnassa. Miten miten sinä toimit voimavaralähtöisesti.

Kuntoutuksen tavoitteet

 

 

Tavoitteiden asettaminen

Kuntoutus on aina tavoitteellista toimintaa. Kuntoutumista tukevan suunnitelman tavoitteiden tulee asiakkaan itsensä määrittelemiä. Tavoitteet voidaan jaotella pitkän ajan tavoitteisiin ja lyhyen ajan tavoitteisiin. Tavoitteiden tulisi olla mahdollisimman konkreettisia ja mitattavissa olevia. Esimerkiksi tavoitteena voisi olla, että asiakas nousee vuoteesta joka päivä aamu yhdeksään mennessä.

 

GAS-menetelmä

GAS -menetelmä on alkujaan kehitetty USA:ssa 1960-luvulla kuntoutuksen tavoitteiden laatimisen ja arvioinnin apuvälineeksi. GAS on väline, jonka avulla määritetään kuntoutujan tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista voidaan tarkastella yksilö- tai ryhmätasolla tilastollisia menetelmiä hyväksi käyttäen. GAS on käytössä erityisesti Kelan kuntoutuksen tavoitteiden laatimisessa ja arvioinnissa. Jos olet suunnittelemassa jatko-opintoja sosiaali- ja terveysalalla, niin GAS-menetelmään on hyvä tutustua jo tässä vaiheessa.

 

Lisätietoja GAS-menetelmästä:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä