Kuntoutuksen yhteiset opinnot 2-13 op

Kuntoutuksen yhteinen opintokokonaisuus

Tervetuloa kuntoutuksen yhteisten opintojen opintokokonaisuuteen!

Kuntoutuksen yhteiset verkko-opinnot tarjoavat uudenlaisen mahdollisuuden suorittaa kuntoutuksen opintoja Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gradian yhteisesti tuottamalla verkkoalustalla, johon on oppilaitosten yhteistyönä tuotettu opintokokonaisuus sisältäen eri opintotasoille soveltuvat osiot:
  • Kuntoutuksen peruskäsitteet ja rakenteet 3 osp, ammatillinen perustaso (toteuttaja Gradia)
  • Kuntoutuksen teorioiden ja menetelmien soveltaminen työelämässä 6 op, alempi korkeakoulutaso (toteuttaja JAMK)
  • Kuntoutuksen teoriat ja menetelmät työelämän kehittämisessä 2 op, ylempi korkeakoulutaso (toteuttaja JAMK)
  • Kuntoutuksen tieteellinen tutkimus 2 op, ylempi korkeakoulutaso (toteuttaja JYU)
Opiskelijana voit opintokokonaisuudesta valita itsellesi sopivan opintojen tason ja halutessasi edetä opinnoissa seuraavalle tasolle sekä hyödyntää eri opintotasojen koulutusmateriaalia. Tämän sivuston Ilmoittautumismodulissa olet valinnut itsellesi yhden tai useamman osion. Opintojen alkaessa pääset suorittamaan valitsemasi osiot ja hyödyntämään koko opintokokonaisuuden materiaaleja.

Kuntoutuksen yhteisten opintojen teemoina jokaisella tasolla ovat moniammatillisuus, asiakaslähtöisyys, kuntoutusprosessit ja kuntoutusjärjestelmä. Opinnoissa perehdytään mm. kuntoutuksen palvelujärjestelmiin, kuntoutusprosessiin ja sen suunnitteluun, toimintakyvyn arviointiin, ICF –viitekehykseen ja-luokitukseen sekä kuntoutuksen monitieteiseen tutkimukseen.

Kuntoutuksen peruskäsitteitä

Tässä verkkoympäristössä käsitellään kuntoutusta neljän teeman avulla:

  • Moniammatillisuus
  • Asiakaslähtöisyys
  • Kuntoutusprosessit
  • Kuntoutusjärjestelmä

Teemojen perusasiat käydään läpi ammatillisen perustason sisällöissä ja siirryttäessä ylemmille tasoille opiskelijalla tulee olla hallinnassa edellisten tasojen sisällöt. Kukin taso on kuitenkin mahdollista suorittaa omana kokonaisuutenaan ja edellä luetellut teemat toistuvat kaikilla tasoilla.

ao-viisasten-kivet-kuva.jpg

Kuntoutuksen peruskäsitteet ja rakenteet

Ammatillisella perustasolla on käsitelty kuntoutukseen liittyviä käsitteitä ja määritelmiä. Kurssi kuuluu osaksi sosiaali- ja terveysalan perusopintoja kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osassa. Tätä osa-aluetta voidaan hyödyntää myös esimerkiksi lukiossa ns. kurkistuskurssina. Tämä voi olla myös ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijoiden aloituskurssi, jolla he voivat kerrata ja tutustua kuntoutukseen liittyviin peruskäsitteisiin ennen seuraavien tasojen opintojen alkua.


water-2045469_1920.jpg

 

Kuntoutuksen teorioiden ja menetelmien soveltaminen työelämässä

Alemmalla korekakoulutasolla käsitellään kuntoutukseen liittyviä asioita ammattikorkeakoulun osaamista vastaavalla tasolla. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden lisäksi tämän tason voivat opiskella ne 2. asteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ammatillisen perustason opinnot. AMK- taso sopii hyvin myös yliopisto-opiskelijoille, jotka haluavat saada tietoa erityisesti kuntoutuksen käytäntöön soveltamisen menetelmistä. 

JAMK_07357_S.jpg
 

Kuntoutuksen teoriat ja menetelmät työelämän kehittämisessä

Ylemmän ammattikorkeakoulun tasolla syvennetään kuntoutuksen ammatillisen perustason AMK-tason osaamista. YAMK- tasolla sinulla tulee siis jo olla osaamista soveltaa kuntoutuksen teoreettisia lähtökohtia. Tämä osio soveltuu ensisijaisesti ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijoille, mutta myös ammatillisen perustason ja AMK-tason osaamisen saavuttaneille toisen asteen opiskelijoille. YAMK-tasolla kuntoutuksen moniammatillisuutta ja asiakaslähtöisyyttä käsitellään kehittämisorientaatiosta lähtien eli miten kuntoutuksen teorioita ja menetelmiä sovelletaan toiminnan kehittämisessä.


Pylvas.jpg
 

Kuntoutuksen tieteellinen tutkimus

Tieteellisellä tasolla kuntoutusta lähestytään tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Miten kuntoutusta tutkitaan tällä hetkellä ja miten sitä pitäisi tutkia? Miten voidaan selvittää milloin kuntoutus on vaikuttavaa ja merkityksellistä? Ovatko kuntoutuksen monet näkökulmat ja lähestymistavat edustettuna? Tutkimus tuottaa tietoa muun muassa yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja uusien kuntoutusmuotojen vaikuttavuuden selvittämiseksi. Siihen tarvitaan syvällistä tietoa tutkimuksen mahdollisuuksista.