Oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perusopetuksessa


Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tuki- ja lisäopetusta, mikäli hän on jäänyt opetuksessa jälkeen esimerkiksi sairauden tai tapaturman vuoksi.

Yleinen tuki
Jos oppilaalla on ongelmia koulunkäynnissä ja oppimisessa, pyritään selvittämään ongelmien syyt. Luokka- ja oppimistilanteet pyritään järjestämään oppilaan tarpeiden mukaisesti siten, että hän pystyy opiskelemaan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Tuki- ja lisäopetuksen ohella hänelle voidaan antaa osa-aikaista erityisopetusta.
Oppilashuoltotyöryhmässä selvitetään oppilaan tilannetta tarvittaessa.

Tehostettu tuki
Jos em. toimet oppilaan kasvun ja oppimisen tukemisessa eivät ole riittävät, laaditaan hänelle oppimissuunnitelma. Tavoitteena on tukea oppilaan oppimista siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Jos oppilaan tehostetulle tuelle ei ole enää tarvetta, hänet voidaan siirtää takaisin yleisen tuen piiriin.

Erityinen tuki
Erityisen tuen piiriin oppilas siirretään, mikäli yleinen ja tehostettu tuki eivät ole riittäviä. Oppilaan koulunkäynnin tukena ovat edelleen samat tukimuodot kuin yleisessä ja tehostetussa tuessakin, mutta niiden määrää lisätään ja vahvistetaan. Lisäksi laaditaan oppilaalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).