TVT-opetuksessa, vanha OPS ja nyt

Käytössä olevan OPSin TVT: sisällöt

Vanha ops 3 - 9 luokat s. 286- 290

TIETOTEKNIIKKA
Tavoitteet
Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on, että kaikki oppilaat aikaisemmasta
kokemuksesta riippumatta saavuttavat laitteistojen käytön perustaidot, osaavat
käyttää tietokonelaitteita ja keskeisimpiä työvälineohjelmia ja oppivat hyödyntämään
tietotekniikkaa muiden aineiden opiskelussa.

Tietotekniikan opetuksessa pyritään antamaan valmiuksia omatoimiseen
opiskelemiseen ja tietotekniikan sovelluksien kehityksen seuraamiseen sekä oppia
ymmärtämään tietotekniikan mahdollisuuksia tiedon hankinnassa, verkkomateriaalin
tuottamisessa ja hyödyntämisessä. Näiden lisäksi opiskellaan verkossatyöskentelytaitoja
ja verkkomateriaalien sisältöjen kriittistä arviointia sekä vastuullista
verkkokäyttäytymistä.

Keskeiset sisällöt
Opetuksen alusta asti oppilasta totutetaan asennoitumaan oikein tietokoneeseen.
Tietokone koulussa ei ole vain pelaamista varten vaan oppimis- ja työväline, jonka
käyttöä on opeteltava. Valmiiden opetusohjelmien lisäksi oppilasta totutetaan
työskentelemään tietokoneen avulla. Opetuksessa pyritään yhdessä oppimiseen siten,
että oppilaat jakavat oppimansa atk-taidot toistensa kanssa. Toinen toiselta oppiminen
on tärkeätä omien taitojen vahvistamista sekä rajallisten kone- ja opetusresurssien
jakamista.


Esiopetus
Esiopetuksen aikana opetellaan tietokoneen käytöstä perusasioita sekä herätellään
lapsen kiinnostusta tietokoneen käyttöä kohtaan. Tietokone toimii esiopetuksessa
tiedonhankinnan välineenä sekä työvälineenä.

1. Keskeiset käsitteet koneesta:
· näyttö
· hiiri
· näppäimistö
· keskusyksikkö
· cd-asema
· levykeasema

2. Koneen perustoiminnot
· koneen avaaminen
· koneen sulkeminen
· ohjelman avaaminen
· ohjelman sulkeminen

3. Hiiren käyttö
· klikkaus ja kaksoisnäpäys

4. Ohjelmien käyttö
· avaa/sulje
· opetusohjelmat
· cd-rom –ohjelmat

5. Näppäimistön käyttö
· tutustuminen kirjaimiin

Vuosiluokat 1-2

Koneet ja laitteet
- Tietokoneen käynnistäminen ja sammuttaminen
- Hiiren ja näppäimistön hallinta
- Ohjelmien avaaminen ja sulkeminen
- Tiedostojen avaaminen

Tekstinkäsittely
- Kirjainten tunnistaminen näppäimistöltä
- Isot/pienet kirjaimet
- Korjausnäppäinten käyttö
- Tekstin kirjoittaminen
- Liikkuminen nuolinäppäimillä/hiirellä tekstin sisällä

Grafiikka
- Tutustutaan peruspiirtotyökalun ominaisuuksiin leikinomaisesti kokeilemalla.


Vuosiluokat 3-4

Koneet ja laitteet
- Työn tulostaminen
- Tiedoston nimeäminen ja tallennus
- Liikkuminen ja työskentely Windows-ohjelmien välillä
- Apuohjelmiin tutustuminen

Tekstinkäsittely
- Tekstin valitseminen hiirellä
- Kirjasinkoon ja –tyylin sekä rivivälin muokkaukset
- Tekstin muokkaus: leikkaus, kopiointi ja liittäminen
- Kuvien liittäminen tekstiin
- Esikatselun käyttö

Grafiikka
- Geometristen muotojen käyttö piirroksissa
- Värien käyttö ja alueen täyttö värillä
- Kuvan muokkaus: leikkaus, kopiointi ja liittäminen esim. tekstitiedostoon
- Tekstityökalun käyttö
- Zoomaus

Tietoliikenne
- Selainohjelman peruskäyttötaito
- Hakupalvelimen käyttö tiedonhankinnassa
- Opetusohjelmien käyttö
- Verkkomateriaalin tuottaminen
- Turvallinen tietoverkkojen käyttö

Vuosiluokat 5-6

Koneet ja laitteet
- Kansioiden luominen ja poistaminen
- Yhden tai useamman tiedoston kopioiminen, siirto tai poistaminen
- Liikkuminen ja työskentely Windows-ohjelmien välillä

Tekstinkäsittely
- Kuvien liittäminen tekstiin
- Tekstin muokkaus: leikkaus, kopiointi ja liittäminen
- Tekstin ulkoasun muotoilu: esim. tasaus, palstoitus
- Paperin suunnan muuttaminen
- Kaavioiden käyttö tekstin yhteydessä

Grafiikka
- Värien muokkaus, kääntely, suurentaminen
- Kuvatiedoston tallennus ja tiedostotyypin valinta käyttötarkoituksen mukaan
- Digitaalikameran käyttö

Tietoliikenne
- Selainohjelmien käyttö
- Sähköposti: viestin lähettäminen ja vastaanottaminen
- Opetusohjelmien käyttö
- Verkkomateriaalin tuottaminen
- Vastuullinen tietoverkkojen käyttö
- Kriittinen suhtautuminen verkossa olevaan materiaaliin


Aihekokonaisuuksien toteutuminen tietotekniikan oppisisällöissä

AIHEKOKONAISUUS OPPISISÄLTÖ

Ihmisenä kasvaminen - opiskelutaitojen kehittyminen, omien
taitojen vahvistaminen
- itsetunnon kehittyminen
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -

Viestintä ja mediataito - omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu,
erilaiset ilmaisukielet
- mediaviestinten muoto, median
ilmaisuvälineiden käyttö
- median rooli, vaikutukset ja merkitys
- lähdekritiikki
- viestintätekniset välineet

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys - verkostoituminen
- vastuullisuus, kriittisyys
- teknologian tuntemus ja hyväksikäyttö
- tietoturvallisuus

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja
kestävästä tulevaisuudesta
- tietotekniikan merkitys yhteiskunnalle
- vastuullinen tietoverkkojen käyttö
- kriittinen suhtautuminen verkossa
olevaan materiaaliin ja sen analysointi
- tutkielmien tekeminen yhteistyössä eri
oppiaineiden kanssa

Turvallisuus ja liikenne -
Ihminen ja teknologia - teknologian hyödyntäminen opiskelussa
ja jokapäiväisessä elämässä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä