Työrauhasuunnitelma

Työrauhasuunnitelma

Koulurauhaa koskeva lakiuudistus tuli voimaan 1.1. 2014.

Sisällysluettelo

JOHDANTO

Työrauhasuunnitelma on koulun henkilöstön käyttöön laadittu ohjeistus ja työväline. Työrauhasuunnitelma on opetussuunnitelman oppilashuoltoluvun (luku 8) liite. Työrauhasuunnitelma löytyy myös turvallisuuskansiosta.

OSALLISUUS

- Rauman freinetkoulussa oppilaiden osallisuutta edistetään muun muassa järjestämällä mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman sekä koulun ja oppilaitoksen järjestyssääntöjen valmisteluun.

- Rauman freinetkoulussa on oppilaskunta, jota tulee kuulla ennen oppilaiden asemaan vaikuttavien päätösten tekemistä:

- opetussuunnitelma ja siihen liittyvät suunnitelmat

- järjestyssääntöjen vahvistaminen

- muut oppilaiden asemaan olennaisesti vaikuttavat päätökset

- Suunnitelma järjestyssääntöjen käsittelemisestä kirjataan koulun työsuunnitelmaan lukuvuosittain.

- Oppilaalle annetaan mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä oman mielipiteen ilmaisemiseen oppilaiden asemaan liittyvissä asioissa. Mielipiteen voi ilmaista oppilaskunnan kokouksissa, luokan keskusteluissa tai kirjoittamalla luokassa olevaan kiitän/moitin/ehdotan -tauluun.

- Oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman

ja siihen liittyvien suunnitelmien ja järjestyssääntöjen valmisteluun.

- Oppilaille ja oppilaiden vanhemmille järjestetään tyytyväisyyskysely lukuvuosittain.

KASVATUSKESKUSTELU

- Kasvatuskeskustelu on ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja

epäasialliseen käyttäytymiseen.

- Tavoitteena on varhainen puuttuminen häiriökäyttäytymiseen sekä kasvatuksellisten keinojen käyttäminen oppilaan käyttäytymisen parantamiseksi.

- Kasvatuskeskustelua käytetään, kun oppilas häiritsee opetusta, rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti.

- Kasvatuskeskustelun määrää koulun opettaja tai rehtori enintään 2 tunniksi. Keskusteluun voivat osallistua kutsuttaessa myös muut oppilaan opetukseen tai oppilashuoltoon osallistuvat henkilöt.

- Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana (esimerkiksi pitkiksellä) tai sen ulkopuolella. Keskustelu on pyrittävä järjestämään mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen.

- Keskustelussa on yksilöitävä teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa.

- Keskustelu tulee kirjata Wilmaan. Oppilaan huoltajille varataan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi, esim. oppilaan käyttäytymisen ja sen syiden selvittämiseksi sekä asian korjaamiseen liittyvien oikeiden keinojen löytämiseksi.

- Samasta asiasta voidaan määrätä uudelleen kasvatuskeskusteluun.

- Tarvittaessa pitää selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot, joilla käyttäytymistä ja oppilaan hyvinvointia voidaan koulussa parantaa.

- Jälki-istunnot eivät kuulu Rauman freinetkoulun käytänteisiin.

OPETUKSEN EPÄÄMINEN

Opetus voidaan evätä enintään jäljellä olevan koulupäivän ajaksi. Opetuksen epääminen on turvaamistoimi, jota käytetään jos on olemassa vaara, että oppilaan tai muun henkilön turvallisuus kärsii väkivaltaisen tai uhkaavan käytöksen johdosta tai opetus vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käytöksen vuoksi. Opetuksen epäämisestä on ilmoitettava huoltajalle sekä sosiaalihuollon toimeenpanosta vastaavalle viranomaiselle. Opetuksen epääminen kirjataan Wilmaan. Opetuksen epäämisestä päättää rehtori.

KOTITEHTÄVIEN LAIMINLYÖNTI

Vastuu kotitehtävien tekemisen valvonnasta on huoltajilla. Kotitehtävät laiminlyönyt oppilas voidaan jättää työpäivän päätyttyä enintään yhdeksi tunniksi kerrallaan tekemään tehtäviä. Kotitehtävien tekemisestä työpäivän jälkeen päättää opettaja. Tehtäviä tekemään jääneelle oppilaalle pitää järjestää valvonta ja asia tulee kirjata Wilmaan.

KIRJALLINEN VAROITUS JA MÄÄRÄAIKAINEN EROTTAMINEN

Oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus tai hänet voidaan erottaa koulusta enintään kolmen kuukauden ajaksi. Määräaikaiseen erottamiseen päädytään, jos oppilaan vakavat käyttäytymishäiriöt eivät korjaannu muilla kurinpitokeinoilla. Määräaikaisesti erotetun oppilaan opetuksesta ja oppilashuollosta on huolehdittava. Hänelle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutuu ja oppimista seurataan. Suunnitelmasta, opiskelun seurannasta ja oppilashuollosta päätetään oppilashuoltoryhmässä.

Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat vakavia ja hyvin harvinaisia rangaistuksia.

Ennen kuin oppilaalle annetaan kirjallinen varoitus tai hänet erotetaan määräaikaisesti koulusta

- oppilasta kuullaan

- yksilöidään toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti

- hankitaan mahdollinen muu selvitys

- oppilaan huoltajalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi

- huoltajille annetaan kirjallinen päätös ja valitusosoitus sekä tiedotetaan sosiaaliviranomaisia

VAHINGONKORVAAMINEN

- Perusopetuslakiin, lukiolakiin ja ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin on lisätty viittaus vahingonkorvauslakiin yhdenvertaisen laintulkinnan varmistamiseksi.

- Se, joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

- Vahingonkorvausvastuu koskee lähtökohtaisesti kaiken ikäisiä oppilaita.

- Mahdollisesta vahingon korvaamisesta tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän muulle lailliselle edustajalle.

- Kahdeksaatoista vuotta nuorempi vahingonaiheuttaja on velvollinen korvaamaan vahingosta määrän, joka hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.

- Korvaamisesta voidaan tapauskohtaisesti sopia. Jos korvataan rahalla, pääsääntöisesti huoltaja käyttää puhevaltaa.

- Vahingonkorvauksen vaatiminen ja teosta rankaiseminen ovat toisistaan riippumattomia toimenpiteitä. Vahingonkorvausta ei saa käyttää rangaistuksenomaisesti.

VELVOLLISUUS SIIVOTA OMAT JÄLKENSÄ

- Oppilaalla on velvollisuus siivota tai korvata tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahinko.

- Perusopetuksessa koulun opettaja tai rehtori voi kasvatuksellisista syistä määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään koulun omaisuuden tai tilan, jonka oppilas on tahallaan tai huolimattomuuttaan liannut tai saattanut epäjärjestykseen.

- Tekijän on oltava tiedossa ja yksilöitävissä.

- Oppilaalla ei teetetä ammattityötä. Tehtävä voi olla esim. lian poistamista, maalaamista, pieniä korjauksia tai uudelleenjärjestämistä.

- Tehtävän suorittamista on valvottava eikä tehtävä saa olla iän ja kehitystason huomioon ottaen oppilaalle vaarallinen tai raskas eikä sen suorittaminen saa kestää enempää kuin kaksi tuntia.

- Oppilas ei voi tehtävän suorittamisen vuoksi jäädä pois opetuksesta. Jos tehtävä suoritetaan oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

- Tehtävän suorittaminen on otettava huomioon, kun päätetään tämän lain mukaisista kurinpitotoimista sekä lasketaan korvattavan vahingon määrää, mikäli lisäksi vaaditaan vahingonkorvauksia.

- Jos oppilas kieltäytyy, harkitaan vahingonkorvausta.

KOULUMATKOILLA TAPAHTUVA KIUSAAMINEN

- Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

- Tavoitteena on tuoda esiin koulussa tapahtuvan kiusaamisen ja häirinnän lisäksi koulumatkalla esiin tulevat kiusaamis- ja häirintätapaukset.

- Koulukiusaamiseen selvästi liittyvä koulumatkoilla tapahtuva kiusaaminen on perusteltua ottaa osaksi tilanteen selvittämistä. Järjestyssäännöt ja toimivalta määrätä rangaistuksia eivät ole voimassa koulumatkoilla.

- Psykologin tai kuraattorin osaaminen voi olla tukena asian kokonaisvaltaisessa selvittämisessä.

- On suositeltavaa, että huoltajat ratkovat koulumatkoilla tapahtuneet häirintä- ja kiusaamisasiat.

OPPILAAN POISTAMINEN LUOKASTA

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokasta tai muusta opetustilasta häiritsevä tai turvallisuutta vaarantava oppilas, joka ei noudata Perusopetuslain 36 §:ssä tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen.

VAARALLISTEN JA/TAI LAITTOMIEN ESINEIDEN KIELTO

- Oppilas ei saa tuoda kouluun eikä työpäivän aikana pitää hallussaan sellaista esinettä/ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty.

- Alaikäisiltä kiellettyjä ovat muun muassa alkoholilain sekä tupakkalain mukaiset tuotteet. Kaikilta on kielletty muun muassa toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet tai aineet, kuten teräaseet tai ampumiseen soveltuvat esineet, syövyttävät tai lamauttamiseen soveltuvat aineet.

- Kielto koskee myös kaikkia muita sellaisia esineitä ja aineita, joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta tai jotka erityisesti soveltuvat omaisuuden vahingoittamiseen ja joiden hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

- Kiellot ovat voimassa opetuksessa tai muussa koulun järjestämässä ja valvomassa toiminnassa myös normaalin työpäivän ulkopuolella (esim. leirikoulussa ja retkellä).

OPETTAJAN JA REHTORIN OIKEUS TARKASTAA OPPILAAN TAVAROITA

- Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavaroita, jos on ilmeistä että oppilaalla on kielletty tai vaarallinen esine tai aine. Tarkastusoikeutta ei ole muulla henkilökunnalla.

- Tarkastaa saa oppilaan mukana olevat tavarat (mm. kassit ja penaalit), hänen hallinnassaan olevat koulun tai oppilaitoksen säilytystilat (mm. lokerot ja pulpetit) ja päällisin puolin hänen vaatteensa (mm. taskut ja lompakko).

- Tarkastuksen voi tehdä, kun osallistutaan opetussuunnitelman tai vuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen ja toimintaan.

- Tarkastamisessa ei saa käyttää voimakeinoja.

- Ennen tarkastusta on ilmoitettava tarkastuksen syy ja perustelu.

- Esineen tai aineen hallussapito on ilmeistä.

- Ei mahdollista ennakoivaa tai varmuuden vuoksi tapahtuvaa tarkistamista.

- Omasta näköhavainnosta tai muuten saatujen luotettavien tietojen perusteella esim. muun tahon ilmoitus.

- Tarkastajan on oltava oppilaan kanssa samaa sukupuolta.

- Läsnä on oltava myös oppilaan valitsema toinen täysi-ikäinen koulun henkilö. Jos oppilaan pyytämää täysi-ikäistä ei ole saatavilla, opettaja pyytää silti mukaan toisen henkilön koulun henkilökunnasta.

- Kahdesta edellisestä säännöstä voidaan poiketa, mikäli asian kiireellinen luonne ja turvallisuus ehdottoman välttämättömästi sitä vaativat.

- Vaatteiden päällisin puolin tunnustelu erogeeniseksi luokiteltavien alueiden kohdalta on kielletty.

- Vaatetuksen ja ihon väliseltä alueelta ei ole oikeutta tarkistaa edes silloin, kun esineen tai aineen sijainnista on varma tieto (poliisi paikalle).

- Tarkastusoikeus ei ulotu häiritsevän esineen tai aineen etsintään (epäilys tulee olla ilmeistä).

- Jos oppilas ei suostu tarkastukseen (epäilys vaarallisesta esineestä) pyydetään paikalle poliisi tai mahdollisesti huoltaja.

- Tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen oppilaan huoltajalle.

- Oppilaan tarkastaminen tulee aina kirjata (oppilashuoltokansioon).

OPETTAJAN JA REHTORIN TOIMIVALTA AINEEN TAI ESINEEN HALTUUN OTTAMISESSA

- Opettajalla ja rehtorilla on mahdollisuus toimia, mikäli tämä arvioidaan kyseisessä tilanteessa välttämättömän tärkeäksi sekä riittävän turvalliseksi.

- Opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa laissa (esim. alkoholilaki, järjestyslaki, tupakkalaki) kielletyt tai muutoin vaaralliset esineet tai aineet, joiden kouluun/oppilaitokseen tuomiseen ei ole hyväksyttävää syytä.

- Poisottamisessa on noudatettava hienotunteisuutta ja kunnioitettava henkilökohtaista koskemattomuutta sekä yksityisyyttä mahdollisimman pitkälle.

- Perusopetuksessa oppilaalta saa pyytää ja ottaa pois myös aineita ja esineitä, joita käytetään oppimisen ja opetuksen häiritsemiseen.

- Häirinnän on oltava tosiasiallista ennen kuin esineen tai aineen voi ottaa pois. Niitä ei saa ottaa pois sillä perusteella, että niitä mahdollisesti voidaan käyttää häirintään. Esim. vain oppilaalta, joka aiheuttaa häiriötä kännykällään, voidaan ottaa kännykkä pois.

- Haltuun ottamisesta on ilmoitettava alaikäisen oppilaan huoltajalle.

- Oppilaan tai opiskelijan esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee aina kirjata Wilmaan.

VOIMAKEINOJEN KÄYTTÖ OTETTAESSA POIS KIELLETTY AINE TAI ESINE

Jos oppilas koettaa välttää haltuun ottamisen käyttämällä vastarintaa, kun häneltä otetaan pois turvallisuutta vaarantava aine tai esine tai oppimista ja opetusta tosiasiallisesti häiritsevä esine/aine, voidaan käyttää voimakeinoja, mikäli se on

- Välttämätöntä.

- Oikeassa suhteessa oppilaan /opiskelijan ikään ja tilanteen uhkaavuuteen tai vastarinnan vakavuuteen sekä tilanteen kokonaisarviointiin nähden.

- Turvallisuus ei vaarannu.

- Poisottamisessa voidaan käyttää keinona esim. oppilaan kiinnipitämistä. Lyöminen, töniminen ja voimankäyttövälineiden käyttäminen on kiellettyä.

- Epävarmassa tilanteessa on pyydettävä poliisi paikalle.

- Käytettäessä voimakeinoja pois ottamisessa on opetuksen järjestäjälle annettava kirjallinen selvitys tapahtuneesta.

ESINEIDEN JA AINEIDEN LUOVUTTAMINEN

Häirintään käytetyt esineet luovutetaan heti tunnin päätyttyä tai päivän päätteeksi.

- Vain huoltajalle voidaan luovuttaa esimerkiksi alaikäiseltä poisotetut tupakkatuotteet ja alkoholi sekä tuotteet, joiden alaikäiselle luovuttamisen ei arvioida olevan turvallista niiden käyttötarkoitus huomioon ottaen.

- Poliisille ilmoitetaan välittömästi aina silloin, kun on kyse huumausaineista, ampuma-aseista,

aseen osista tai muusta vastaavasta. Muut laittomat, esim. järjestyslainmukaiset esineet, luovutetaan mahdollisimman pian.

- Luovutukseen saakka esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti.

- Kolmen kuukauden kuluessa esineen tai aineen haltuunottoilmoituksesta se voidaan todisteellisesti hävittää.

- Luovuttaminen ja hävittäminen kirjataan Wilmaan.

JÄLKITOIMET HALTUUN OTTAMISEN JA TARKASTAMISEN YHTEYDESSÄ

- Jos opettaja tai rehtori turvautuu poisottamisessa voimakeinoihin, hänen tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen ja koulutuksen järjestäjälle.

- Oppilaan tai opiskelijan tarkastaminen sekä esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee aina kirjata Wilmaan.

- Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava oppilaan huoltajille mahdollisimman pian. Suositeltavaa on olla yhteydessä huoltajaan jo ennen toimenpidettä, jos se on mahdollista.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Oppilasta vastaan syyte vireillä

Jos oppilasta vastaan on vireillä syyte tuomioistuimessa, se estää aloittamasta tai jatkamasta koulun rangaistusmenettelyjä. Jos syyte on vapauttava oppilaalle, häntä voidaan rangaista koulussa, kun teko ei ollut rikos, mutta koulussa rangaistava. Jos oppilas on tuomittu, samasta asiasta ei voida antaa kurinpitorangaistusta (eli varoitusta tai määräaikaista erottamista).

Määräaikainen erottaminen on kuitenkin tällöinkin mahdollista, jos se oppilaan tekemän rikoksen tai siihen liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua.

Seurantavelvoite

Opetuksen järjestäjän tulee seurata kasvatuskeskustelun, kurinpidollisten toimien, häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamisen, esineiden ja aineiden haltuunotto-oikeuden käyttöä ja toimien kehittymistä. 

Päivitetty 10/2021

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä