Opetuksen tehtävä ja tavoitteet

Opetuksen tehtävä ja tavoitteet

OPETUKSEN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua tasapainoisiksi, terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi ja kriittisesti ympäristöään arvioiviksi, aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi.

Lähtökohtina:

 • elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen
 • oman ja toisen oppimisen ja työn kunnioittaminen

Tavoitteena:

 • fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen
 • kasvu hyviin tapoihin
 • vastuullisuus ja yhteistyökyky
 • suvaitsevaisuus ja luottamus
 • kestävän kehityksen edistäminen

Opetuksen on tarjottava tarpeelliset tiedot ja taidot:

 • esteettisiä kokemuksia ja elämyksiä
 • mahdollisuuksia kehittää kädentaitoja, luovuutta ja liikunnantaitoja
 • ajattelun ja viestinnäntaitojen kehittymistä
 • laaja yleissivistys sekä aineksia avartaa maailmankuvaa
 • äidinkielen monipuolinen hallinta
 • matemaattisen ajattelun ja matematiikan soveltamisen perusteet
 • tieto- ja viestintätekniikka

Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet koulussamme perustuvat freinetpedagogiikkaan:

 • oppilas on oman oppimisprosessinsa alkuunpanija ja organisoija
 • sisäinen motivaatio ja sitoutuneisuus ovat tärkeitä
 • tuetaan oppilaan yksilöllisiä kehitysmahdollisuuksia
 • rakennetaan vahvuuksien päälle sekä tuetaan yksilöllisiä tarpeita
 • pyritään tarjoamaan hyvät perustiedot ja -taidot siirtyä jatko-opintoihinja tulevaisuuden työelämään
 • tavoitteena hyvät yhteistyötaidot, tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen ja itsenäinen elämänhallinta

Lapsi haluaa oppia, toimia ja vaikuttaa. Lapsi on koulussamme aktiivinen oppija ja kokeilija, joka passiivisen kuuntelun sijaan saa tutkia, havainnoida, etsiä syitä ja selityksiä, kysellä, erehtyä ja ideoida. Oman työn suunnittelu ja arviointi on olennainen osa oppimisprosessia.

Opettajan tehtävänä on ohjaajana, kannustajana ja uusiin asioihin innostajana järjestää mahdollisuus oppilaan opiskeluun. Opettaja on hyvä kuuntelija ja tuntee vastuunsa lasten töiden vastaanottajana. Opettaja huolehtii siitä, että oppilaalla on mahdollisuus saavuttaa eri oppiaineiden tavoitteet, toisin sanoen oppiaineiden sisällöt ovat opettajan vastuulla. Opettajan tehtävänä on myös ohjata oppilaita kohti kasvatuksen yleisten tavoitteiden saavuttamista.

Oppiminen on toiminnallista, oman kokemuksen ja elämyksen kautta oppimista. Näiden kautta syntyy sitoutuminen työhön. Työskentelyssä vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Koulussamme opiskellaan sekä yksin että ryhmässä. Opiskeluryhmässä voi olla oppilaita monelta eri luokalta.

Laaja-alainen osaaminen

Laaja-alainen osaaminen toteutuu luontevalla tavalla Rauman freinetkoulussa, jossa toiminta ja opetus ovat mahdollisimman eheytettyjä. Laaja-alaisen osaamisen eri kokonaisuudet toteutuvat eri oppiaineissa ja koko koulun toimintakulttuurissa ja työtavoissa.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Työskentely perustuu oman toiminnan ohjaukseen ja itsearviointiin. Se ohjaa oppilasta löytämään omat vahvuutensa oppijana ja toimimaan ryhmässä ja yhteisön jäsenenä.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Rauman freinetkoulu on aktiivinen koulu, jossa ihmisoikeuksia, etenkin lapsen oikeuksia painotetaan ja oppilaat osallistuvat hyväntekeväisyyteen. Oppilaille järjestetään mahdollisuuksia myönteisiin kohtaamisiin monien eri kulttuurien edustajien kanssa.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Työskentely tähtää omatoimisuuteen ja omista asioista huolehtimiseen. Oppilaille annetaan vastuutehtäviä, jotka lisääntyvät ylemmille luokille edetessä.
Työskentely on käytännönläheistä tekemällä oppimista, tutkimista ja kokeilua. Arjen taidot kehittyvät itse tehden.

Monilukutaito
Opiskelu perustuu pitkälti itse tutkien ja etsien haettuun tietoon. Tehtäväkirjoja ja monisteita ei juurikaan käytetä, vaan oppilaat hakevat tiedon eri lähteistä ja jäsentävät sen omalla tavallaan. Tiedonhakumenetelmät ovat monipuolisia ja kriittisyyteen ohjataan.


Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen
Vuorovaikutusta harjoitellaan monin eri tavoin ja oppilaita ohjataan löytämään oikeat ja ikätasoon sopivat vuorovaikutustavat ja kanavat. Uusi teknologia antaa paljon mahdollisuuksia ja tukee koulun toimintatapoja. Koulu pyrkii olemaan ajantasalla ja hyödyntämään teknologian suomia mahdollisuuksia mm. oppilaiden itseilmaisussa ja tuotoksissa.

Työelämätaidot ja yrittäjyys
Työskentely Rauman freinetkoulussa on ensimmäisestä luokasta asti yrittämistä. Jokainen oppilas huolehtii viikon aikana omista tehtävistään ja oppii toimimaan myös luokkayhteisön jäsenenä.
Oppilaat harjoittelevat yrittäjyyttä esimerkiksi pitämällä kirpputoria, näyttelyitä ja julkaisemalla kirjoja tai keräämällä rahaa leirikouluihin monin eri tavoin. Eheytetyllä tavalla organisoitu koulu antaa mahdollisuuden käyttää aikaa erilaisiin projekteihin ja tempauksiin, joiden avulla oppii yhteiskunnan ja työelämän pelisääntöjä.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Oppilaat ovat osallisia ja heidän mielipiteitään kuullaan. Heille annetaan myös vastuuta ja päätösvaltaa. Lapsille annetaan valmiuksia ja rohkeutta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Koulu toimii aktiivisesti myös kestävän tulevaisuuden puolesta. Kierrätys ja lajittelu sekä säästeliäisyys ovat arkipäivää. Koulu on aktiivinen Rauman lähivesihaasteessa ja ottaa osaa myös Itämerihaasteeseen.

Rauman freinetkoulun toiminta-ajatus perustuu lapsilähtöiseen näkemykseen. Perustana olevat arvot ja toimintatavat ohjaavat oppimista. Koulussa korostetaan käytännön toimintaa, tekemällä oppimista, itseilmaisua, yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. Elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja opiskellaan toiminnallisesti mielekkäinä kokonaisuuksina.

 • mielekäs oppiminen ja myönteinen asenne oppimiseen
 • tekemällä oppiminen
 • eheytetyt opintokokonaisuudet
 • työhön sitoutuminen ja työn arvostaminen
 • yhteistyö kotien kanssa yhdessä lasten parhaaksi
 • avoimuus ympäristöön
 • oppimaan oppiminen
 • ajattelu- ja toimintatapojen kehittämisen tukeminen
 • yhteisöllisyys ja tasa-arvo
 • kyky arvioida asioita kriittisesti
 • yleissivistys
 • kulttuuriperinnön siirtäminen
 • elinikäisen oppimisen halun herättäminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä