Oppimiskäsitys ja arvopohja

Rauman freinetkoulun oppimiskäsitys ja arvopohja

Koulun toiminta-ajatus pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen ja konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen.

Humanistinen ihmiskäsitys
Opettajien suhde lapsiin on läheinen ja henkilökohtainen. Ihmisenä kasvamista ja oppimista tuetaan ja ohjataan.

Konstruktiivinen oppimiskäsitys
Oppijan oma tiedonprosessointi ja ajattelu ovat oppimisen lähtökohtia. Oppiminen on aktiivinen prosessi, jossa oppijalla on pääosa. Oppiminen on kumuloituvaa. Oppiminen pyritään sijoittamaan todellisiin tilanteisiin. Oppimaan oppimisen taidot korostuvat.

• Oppiminen on prosessi
Laajat, integroidut oppimiskokonaisuudet edesauttavat oppimisen prosessia. Tavoitteena on luoda pohjaa elinikäiselle oppimiselle.

• Opettaja on oppimisprosessin ohjaaja ja tutkija
Vastuuta oppimisesta annetaan yhä enenevässä määrin oppijalle itselleen. Iseohjautuvuuteen ohjaaminen on tärkeää.

• Sisäinen motivaatio ja sitoutuminen ovat tärkeitä
Oppijan omat kiinnostuksen kohteet ovat tärkeitä. Oppilaat ovat mukana töiden suunnittelussa ja arvioinnissa.

• Aktivoiva, vuorovaikutteinen oppimisympäristö
Pyritään huolehtimaan siitä, että saadaan aikaan luottamuksellinen ilmapiiri, jossa on mahdollisuudet sekä yksilölliseen että yhteisölliseen työskentelyyn.

• Oppimista elävän elämän tilanteissa
Asioita opitaan monella eri tavalla. Tekemällä oppimisen, opintoretkien ja käytännön työtehtävien avulla oppiminen tulee lähelle oppilaan omaa elämää ja näin hänen on helpompi omaksua asioita.

• Avoimuus uusille asioille, rohkeutta ja riskejä
Virheitä saa tehdä, niistäkin oppii. Oppiminen on iloinen asia. Uudet ideat ovat tervetulleita.

• Itsearviointi on tärkeää itsetunnon kehittämisen kannalta
Oman oppimisprosessin seuraaminen on tärkeää. Omien vahvuuksien löytäminen on mahdollista hyvän itsearvioinnin avulla.


Rauman freinetkoulun arvopohja

Rauman freinetkoulussa noudatetaan freinetpedagogiikkaa. Celestin Freinet (1886 - 1966) oli ranskalainen pedagogi, jonka kasvatusnäkemyksen perustana oli ajatus positiivisesta yksilöstä, jolla on luontainen innostus kaikkeen tutkimiseen.


Rauman freinetkoulussa painottuvia arvoja:

LAPSUUDEN ARVOSTAMINEN JA VAALIMINEN
• opetuksen lapsilähtöisyys
• lasten oikeudet ja toimiminen Unicef-kouluna
• leikin arvostaminen
• yhteiskunnassamme lapsen kehitystä haittaavien psyykkisten ja fyysisten uhkien olemassaolon tiedostaminen ja niihin puuttuminen

HYVINVOINTI
• terve itsetunto
• hyvät elämäntavat
• turvallisuus

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS
• toistemme kunnioittaminen
• vapaus ja oikeudet / vastuu ja velvollisuudet
• hyvät tavat

VUOROVAIKUTUS YMPÄRÖIVÄN YHTEISKUNNAN KANSSA
• osana lähiympäristöä
• osana yhteistä maailmaa (Unicef-kouluna toimiminen)

SUOMALAINEN KULTTUURI JA PERINTEET
• kansalliset ja paikalliset erityispiirteet
• oma kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien välinen suvaitsevaisuus
• taiteen ja käsityön arvostus
• itseilmaisu

KESTÄVÄ KEHITYS
• monipuolinen luontoon tutustuminen
• luonnon kunnioittaminen
• kierrätys

TIEDON JA OPPIMISEN KUNNIOITTAMINEN
- elinikäinen oppiminen
-oppimaan oppimisen taidot

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä