Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Tuen järjestämisen paikalliset periaatteet (Rauman kaupungin mallia mukaillen)

Jokaisen oppilaan oikeus saada tarvitsemaansa tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä toteutetaan Raumalla seuraavin tavoittein:

 • Oppilas otetaan huomioon yksilönä, hänen yksilökohtaisten tarpeidensa ja henkilökohtaisen tilanteensa mukaisesti
 • Oppilas kohdataan kokonaisuutena. Oppilaalle annetaan sekä oppimiseen kohdennettua että muuta sosiaalista tai elämän hallinnallista tukea. Oppimisen ja oppilashuollollisen tuen yhteistyö on tärkeää
 • Yhteisten käytäntöjen luominen, jotta oppilailla on tasapuoliset mahdollisuudet saada tukea riippumatta oppilaan opettajasta tai koulusta
 • Opettajat antavat tukea sitoutuneesti ja ammattitaitoisesti perehtyen erilaisiin tuen mahdollisuuksiin ja oppilaan tuen tarpeisiin. Opettaja pitää tukemiseen liittyvän ammattitaitonsa ajan tasalla.
 • Oppimisympäristön viihtyvyys ja kannustavuus, oppimisen näkeminen positiivisessa valossa ja oppilaiden kuulluksi tuleminen kuuluvat merkittävänä osana oppimisen tukeen
 • Opettaja antaa realistisen kuvan oppilaalle hänen taidoistaan kannustaen oppilasta itsenäiseen ja vastuulliseen oppimiseen

Ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen mahdollistamiseksi opettajan tulee

 • havainnoida oppimista laajalla perspektiivillä ja hänen tulee oma-aloitteisesti, oman koulunsa henkilöstön asiantuntemusta hyödyntäen, viedä oppimisen tuen tarpeessa olevan oppilaan asioita eteenpäin
 • ottaa varhaisessa vaiheessa yhteyttä oppilaan huoltajiin ja kohdata huoltajat yhteistyön alkuvaiheessa
 • tarjota tukea mahdollisimman pieniin oppimisen haasteisiin
 • kerätä oppilaalta ja huoltajalta palautetta oppimisen tuen onnistumisesta ja onnistumiseen positiivisesti ja negatiivisesti vaikuttaneista tekijöistä, jotta tuki saadaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa oppilaan tarpeiden mukaiseksi
 • perehtyä uusien oppilaidensa pedagogisiin asiakirjoihin ja ottaa huomioon esiopetuksesta tulevien oppilaiden oppimissuunnitelmat
 • huolehtia yhdessä erityisopettajan kanssa, että kaikille yleisen ja tehostetun tuen 1. luokan ja 5. luokan oppilaille tehdään äidinkielessä ja matematiikassa systemaattiset tuen tarpeen seulonnat. Testeihin voi ottaa tarvittaessa mukaan myös erityisen tuen oppilaita. Seulonnat ovat koko kaupungissa yhdenmukaiset ja käytettävästä testistä päättävät yhteistyössä laaja-alaiset erityisopettajat.

Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä tavoitteena on avoin ja luottamuksellinen yhteistyö, johon pyritään seuraavin keinoin:

 • Oppilas ja huoltaja otetaan huomioon tuen suunnittelussa ja heidän näkemyksenä vastaanotetaan kunnioittaen. Koti on vastuussa oppilaan tukemisesta koulun ohella.
 • Kotiin ilmoitetaan heti oppimisen ja koulunkäynnin haasteiden ilmaantuessa ja opettaja on aloitteellinen yhteistyön käynnistämisessä
 • Tuen asioissa noudatetaan kasvatuskumppanuuden periaatteita, dialogisuutta, tilanteiden yhdessä arvioimista ja jaettua asiantuntijuutta
 • Tukea suunniteltaessa pyritään löytämään ”yhteinen kieli” ja opastamaan oppilasta ja huoltajaa tuen mahdollisuuksista selkeästi ja ymmärrettävästi
 • Keskustelun tarkoituksena on olla hienotunteista mutta rehellistä, jotta huoltaja saa todellisen kuvan oppilaasta oppijana, koulunkävijänä ja ryhmässä toimijana.

Yhteistyöhön kuuluu hyvä ja täsmällinen tiedottaminen, mutta yhteistyö ei voi koostua vain siitä. Tiedonkulun tulee olla kaksisuuntaista. Tuen suunnittelu tapahtuu henkilökohtaisina kohtaamisina, jollei sitä ole painavasta syystä tarkoituksenmukaista järjestää toisin. Asiakirjoja voidaan toimittaa tutustuttaviksi tai kommentoitavaksi sovitulla tavalla.

Yleinen tuki

Yleinen tuki kuuluu kaikille oppilaille ja tukimuotona se on ensisijaisen tärkeä. Siihen sijoittuu varhainen puuttuminen ja sen tehokkaalla käytöllä voidaan mahdollisesti ehkäistä tuen tarpeen lisääntyminen. Yleinen tuki, sen toteuttaminen, jatkuva seuranta ja riittävyyden/sopivuuden arviointi ovat luokanopettajan/aineenopettajan vastuulla. Kaikissa tuen vaiheissa tukitoimet kirjataan. Tuen merkitsee tukea antanut opettaja tai oppilaan osa-aikaiseen erityisopetukseen ohjannut aineenopettaja.

Yleisen tuen paikallisia periaatteita ovat seuraavat asiat:

 • Jos tukitoimia on useita, voidaan oppilaalle laatia oppimissuunnitelma
 • Yleisestä tuesta vastaa pääsääntöisesti oppilaan oma opettaja/ sen aineen opettaja, jossa tukea tarvitaan (sovitusti sitä voi antaa myös joku muu opettaja)
 • Tuen tarpeesta ja toteuttamisesta konsultoidaan laaja-alaista erityisopettajaa tai muita asiantuntijoita tarpeen mukaan
 • Rehtori mahdollisuuksiensa mukaan edesauttaa monipuolisen tuen toteuttamista esim. työjärjestyksen palkittamisen keinoin.

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki aloitetaan oppilaalle, jos hänen tuen tarpeensa on jatkuvaa ja/tai se sisältää useita tukimuotoja. Tehostetun tuen aloittaminen suunnitellaan yksilökohtaisesti, yleensä opettajan asiantuntemukseen perustuen ja sitä toteutetaan pääsääntöisesti oppilaan omassa ryhmässä. Ennen tehostetun tuen aloittamista oppilaan on täytynyt saada yleistä tukea, sillä tehostettu tuki ei ole koskaan ensisijainen tuen muoto.

Tehostetun tuen aloittamisesta päätetään kouluilla moniammatillisesti ja huoltajan kanssa yhteistyötä tehden. Allekirjoitettu ja hyväksytty pedagoginen arvio toimii tehostetun tuen päätöksenä. Tuen järjestämisestä vastaa luokanopettaja, luokanvalvoja tai tuettavan aineen aineenopettaja. Toteuttamiseen voivat osallistua myös erityisopettaja tai koulunkäynninohjaaja. He seuraavat ja arvioivat tuen sopivuutta/riittävyyttä ja huolehtivat oppimissuunnitelman päivittämisestä ja/tai siihen liittyvän ryhmän kokoamisesta. Vuosittaiset päivitykset tehdään lokakuun loppuun mennessä.

Tukimuotona voi tehostetussa tuessa ottaa käyttöön erityiset painoalueet, jossa opiskeltavaksi valitaan oman vuosiluokan ydinsisältöä jättäen täydentävää, laajempaa tietoa opiskelun ulkopuolelle. Suppeampi oppiaines huomioidaan tarpeen mukaan arvioinnissa ja painoalueiden käyttämisestä neuvotellaan oppilaan ja huoltajan kanssa.

Raumalla tehostetun tuen ryhmänä toimii starttiluokka Karin koulun yhteydessä. Se on tarkoitettu sellaisille koulunsa aloittaville oppilaille, jotka tarvitsevat oppimisvalmiuksien kehittämistä ja/tai lisäaikaa koulunsa aloittamiselle. Oppilas voi opiskella ryhmässä enintään yhden lukuvuoden ajan, jonka jälkeen hän jatkaa koulua omien valmiuksiensa mukaisessa opetuksessa joko 1. tai 2. vuosiluokalla. Starttiluokan oppilaille tehdään päätös tehostetusta tuesta ennen perusopetukseen astumista.

Pedagogiset asiakirjat

Pedagogisten asiakirjojen käyttöön liittyen huomioidaan seuraavat asiat

 • Pedagoginen arvio ja pedagoginen selvitys sisältävät aina moniammatillisen käsittelyn. Sovitusti moniammatillinen konsultaatio voi tapahtua puhelimitse, jos konsultaation antaja sen hyväksyy. Moniammatillisesta käsittelystä tulee aina merkintä asiakirjoihin.
 • Päävastuu pedagogisista asiakirjoista on luokanopettajalla. Päävastuu siirtyy erityisopettajille siltä osin, kun asiakirjat koskevat oppiainetta, jota oppilas suorittaa pääasiallisesti heidän opetuksessaan. Erityisopettajaa, oppilashuollon henkilöstöä tai muita opettajia voi tarpeen mukaan aina konsultoida.
 • Apua pedagogisten asiakirjojen täyttämiseen saa kouluille jaetusta ohjelehtisestä ”Näin täytän pedagogisia asiakirjoja”.
 • Rehtorit vastaavat siitä, että tuki järjestetään ja pedagogiset asiakirjat laaditaan asianmukaisesti heidän kouluillaan.
 • Pedagogisten asiakirjojen viimeisenä allekirjoittajana, sisällön oikeellisuudesta ja riittävyydestä vastaten, toimii koulun rehtori.
 • Tarvittavan tiedon on oltava itse asiakirjoissa, pelkkä viittaus aiempiin/olemassa oleviin asiakirjoihin ei riitä.
 • Pedagogista selvitystä lukuun ottamatta kaikki pedagogiset asiakirjat säilytetään alkuperäisinä versioina koulun lukollisessa arkistossa.
 • Pedagogiset asiakirjat pidetään luonteeltaan sellaisina, että ne sisältävät vain opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä tietoa, jolloin niiden sisältämä tieto voidaan ilman suostumusta siirtää perusopetuksen sisällä sekä toiselle asteelle.
 • Pedagogisiin asiakirjoihin ei kirjata oppilashuollollista asiasisältöä
 • Asiakirjojen tiedot perustuvat aina viimeisimpään tietoon ja tilanteisiin.
 • Pedagoginen selvitys tehdään yhteistyössä koulupsykologin tai muun asiasta lausunnon antavan tahon kanssa siten, että pedagoginen selvitys ja (psykologin) lausunto eivät ole ristiriidassa keskenään.
 • Pedagogisen selvityksen osana on oppilaan ja huoltajan kuuleminen. Se toteutetaan huolellisesti aina pedagogista selvitystä tehdessä. Oppilaalle ja huoltajalle tehdään selväksi, miksi heitä kuullaan ja mikä merkitys kuulemisella on erityiseen tukeen siirtymisessä. Kuulemisen kouluilla suorittavat ne henkilöt, jotka ovat vastuussa selvityksestä kokonaisuudessaan.

Erityinen tuki

Erityiseen tukeen turvaudutaan silloin, kun muiden tuen muotojen ei katsota riittävän oppilaan suoriutumiseksi perusopetuksen oppimäärästä tai kun oppilaan opetus on muista painavista syistä aiheellista järjestää kokoaikaisesti erityisopetuksen ryhmässä.

Erityisen tuen koulukohtainen periaate:

 • Päätöksen erityisen tuen aloittamisesta tekee ensijaisesti Rauman kaupungin perusopetusjohtaja pedagogisen selvityksen ja asiantuntijalausunnon pohjalta. Päätöksen voi myös rehtorin esityksestä tehdä Rauman Avokas ry:n hallitus.

Raumalla luokkamuotoista erityisopetusta tarjotaan Karin, Uotilan, Nanun, Raumanmeren, Uotilanrinteen, Naulan ja Malmin kouluissa.

Pidennetty oppivelvollisuus

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja erityisen tuen piiriin kuulumisesta on tehty oppilaalle jo ennen perusopetukseen astumista. Päätöksen tekee perusopetusjohtaja. Oppilaan opetus ja koulupaikka perusopetuksessa suunnitellaan hänen tarpeidensa mukaan yksilökohtaisesti.

Pidennetyn oppivelvollisuuden tapauksissa yhteistyön koulun, kodin ja muiden asiaankuuluvien yhteistyötahojen, kuten terveydenhuollon asiantuntijoiden, kanssa tulee olla vahvaa ja sitoutunutta. Erityisesti nivelvaiheissa yhteistyö on oppilaan tarpeiden mukaan pitkäkestoista, nivelvaihetta ennakoivaa ja nivelvaiheen yli ulottuvaa. Tiedonsiirron tärkeys tulee lähettävän esiopetusryhmän tai koulun ottaa huomioon. Koulun tulee tarjota sekä oppilaalle että huoltajille tietoa ja tukea muutostilanteissa.

Opetus tavoitteineen, sisältöineen ja menetelmineen määritellään oppilaan HOJKS:ssa. Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

TUKIOPETUS on ensisijainen tuen muoto ennen osa-aikaisen erityisopetuksen keinoja. Opettajan tulee havainnoida oppilaan tuen tarvetta ja tehdä aloite tuen järjestämiseksi heti tarpeen ilmetessä. Tukiopetusta antaa ja siitä päättää ensisijaisesti luokan- tai aineenopettaja, sovitusti sitä voi antaa myös erityisopettaja. Koulun rehtori varaa tuntikehyksestä tukiopetustunnit ja mahdollistaa omalla koulullaan tukiopetukselle suotuisat puitteet. Oppilaalle etsitään häntä hyödyttävin tapa oppia ja erilaiset järjestelyt ovat mahdollisia.

Tukiopetus noudattaa seuraavia lainalaisuuksia:

 • Tukiopetusta annetaan kaikilla kouluilla ennen tai jälkeen oppilaan koulupäivän tai tukea koskevan oppiaineen tunnilla.
 • Tukiopetus voi olla luonteeltaan säännöllistä tai epäsäännöllistä, ennakoivaa tai kertaavaa
 • Tukiopetusta voidaan antaa ryhmässä tai yksilöllisesti
 • Tukiopetuksesta tiedotetaan aina oppilaan huoltajia. Tiedotuksesta vastaa tukea antava opettaja.
 • Tukiopetuksen antaja kirjaa annetun tukiopetuksen. Merkintöjen avulla oppilaan saaman tukiopetuksen määrää pystytään tarkistamaan ja arvioimaan.
 • Erikseen oppilaalle anottavien lomien yhteydessä on huoltajia tiedotettava, että loman aikana oppilaan on hoidettava sovitut tehtävät siten, ettei lomasta syntyisi tukiopetuksen tarvetta
 • Tukiopetusta voi, ja joskus on hyödyllistäkin, antaa joku muu kuin oppilaan oma opettaja

Rauman freinetkoulussa annetaan osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaista erityisopetusta antaa pääsääntöisesti erityisopettaja ja yleensä se suunnitellaan yhdessä luokanopettajan kanssa. Opetus tapahtuu oppilaan koulupäivän aikana pienryhmä-, yksilö- tai samanaikaisopetuksena. Opetus voi olla jaksottaista ja monella tapaa joustavaa, oppilaan tarpeita mukailevaa. Usein osa-aikaista erityisopetusta tarvitaan, kun haasteita tuottaa lukeminen, kirjoittaminen, puheen tuottaminen, vieraan kielen opiskelu, tarkkaavaisuus, keskittyminen, motoriikka, hahmottaminen, aistitoiminnot tai sosiaalinen vuorovaikutus.

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikissa tuen vaiheissa ja siitä tiedotetaan oppilaan huoltajaa.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä