Tavoitteet

Tavoitteet

Kuvio 1.


Kotitalouden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 ja 3-6

Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla (POPS 2014). Tämä tiivis materiaali tukee kotitalouden oppimisjatkumon suunnittelua ja toteutusta esiopetuksessa ja perusopetuksen 1.–2. sekä 3.–6. vuosiluokilla.

Kotitalousopetusta voidaan opetuksen järjestäjän niin päättäessä antaa jo alemmilla vuosiluokilla. Tällöin noudatetaan kotitalouden oppimäärän opetussuunnitelman perusteita oppilaiden iän huomioon ottaen. Opetuksen tavoitteet, keskeiset sisältöalueet ja toteutus määritellään paikallisessa opetussuunnitelmassa opetussuunnitelman perusteita soveltaen. (15.4.18 KOTITALOUS / Oppiaineen tehtävä 6. kpl)

Vuosiluokat 1-2: Koululaiseksi kasvaminen: Minä ja koti

Kotitalouden opetus voidaan aloittaa ensimmäisillä vuosiluokilla opetuksen järjestäjän niin päättäessä. Kotitaloutta voidaan opettaa yhteisenä oppiaineena, osana taide- ja taitoaineiden valinnaisuutta tai sitä voidaan tarjota myös valinnaisaineena. Se voi toteutua myös eheytettynä, eri oppiaineisiin tai koulun toimintaan integroituneina kotitaloudellisina osuuksina.

Kotitalouden näkökulmasta koululaiseksi kasvamiseen liittyy omaan arkeen ja kodin toimintaympäristöön tutustuminen. Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja sitä edeltäneen varhaiskasvatuksen aikana kehittyneet arjen taidot. Alemmilla vuosiluokilla voidaan opettaa kotitaloudellisia osuuksia osana oppiaineita, joiden sisältöihin kodin arjen ilmiöiden tarkastelu luontevasti liittyy. Kotitaloudelliset osuudet ovat tyypillisiä myös koulun arjessa, kouluruokailussa, koulun kerhotoiminnassa ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Kotitalousopetuksen jatkumo esiopetuksesta perusopetuksen päättöluokalle asti (Kuvio 1) voidaan nähdä kumuloituvien oppimishaasteiden oppimispolkuna, jossa esiopetuksen alueella tutustutaan arjen rutiinien ja leikin keinoin kotitalouden tyypillisiin toimintoihin. Viiteryhmänä tässä vaiheessa ovat koti ja vanhemmat, jotka tukevat yhdessä arkeen ja kotiin liittyvää oppimista. Vuosiluokilla 1-2 jatketaan tutustumista omaan arkeen ja toimintaympäristöön kodissa ja koulussa. Työtavat rohkaisevat tutustumaan, nimeämään, tunnistamaan, kokeilemaan ja osallistumaan kotitalouden toimintoihin.

Vuosiluokat 3-6: Oppijana kehittyminen: Minä kodissa

Kotitalouden opetusta voidaan antaa vuosiluokilla 3-6 opetuksen järjestäjän niin päättäessä. Kotitaloutta voidaan opettaa yhteisenä oppiaineena, osana taide- ja taitoaineiden valinnaisuutta tai sitä voidaan tarjota valinnaisaineena. Opetus voi sisältää eri oppiaineisiin, kuten vieraisiin kieliin, yhteiskuntaoppiin ja historiaan tai ympäristö- ja luonnontietoon sekä oppilaan itsensä valitsemiin oppiaineisiin integroituneita kotitaloudellisia osuuksia.

Kotitalouden oppiaineessa oppiminen tukee minuuden vahvistumista ja toimijuutta kodin toimintaympäristössä. Opetuksessa vahvistetaan ja laajennetaan alemmilla vuosiluokilla hankittua tietoisuutta ja jatketaan harjaantumista sekä laajennetaan opiskelun aluetta. Oppiaineen opiskelussa ja erityisesti monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa lisätään työskentelyn toiminnallisuutta sekä tekemällä ja tutkimalla oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä. Kotitaloudelliset osuudet ovat edelleen tyypillisiä koulun arjessa, kouluruokailussa, koulun kerhotoiminnassa ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Niillä luodaan mahdollisuuksia oppilaiden omaan ilmaisuun, vuorovaikutukseen sekä yhteisön kannalta tarkoituksenmukaiseen toimintaan.

Kotitalousopetuksen jatkumo esiopetuksesta perusopetuksen päättöluokalle asti (Kuvio 1) voidaan nähdä kumuloituvien oppimishaasteiden oppimispolkuna. Vuosiluokilla 1-2 on tutustuttu lisää omaan elämänpiiriin kodissa ja koulussa. Vuosiluokilla 3-6 on mahdollista harjaannuttaa itsenäistä toimintaa erilaisissa kotiin liittyvissä tehtävissä. Oppilaita kannustetaan tasa-arvoisiin valintoihin, toimintaan ja vuorovaikutukseen arjen elämismaailmassa. Erityistä huomiota kiinnitetään ohjauksen ja tuen tarpeisiin, ajanhallintaan sekä turvallisesta työskentelystä ja tottumusten muodostumisesta huolehtimiseen. Oma koti on oman itsenäisyyden kasvaessa edelleen tärkeä viiteryhmä, joten kodin ja koulun yhteistyö korostuu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä