Alueyhdistyksen säännöt

OAJ:N KESKI-SUOMEN ALUEYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1.1.2014

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA

1 § Yhdistyksen nimi on OAJ:n Keski-Suomen alueyhdistys ry., josta käytetään nimitystä OAJ Keski-Suomi. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja sen toiminta-alueena on Keski-Suomen maakunta. Yhdistys toimii Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n paikallisyhdistysten sekä opettajaryhmäkohtaisten ja oppilaitoskohtaisten yhdistysten muodostamana alueyhdistyksenä. OAJ ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä järjestö. Yhdistys kuuluu Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fackorganisation ry:een, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä järjestö.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia 1. jäsenistön edunvalvojana 2. jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseksi ja edistämiseksi sekä jäsenistön ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi 3. opetusalan ja jäsenistön ammattitaidon kehittämiseksi 4. hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi opetusalalla toimivien keskuudessa 5. opetusalalla toimivien työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden edistämiseksi.  

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 1. hoitaa jäsenistönsä etuja alueellisessa vaikuttamistoiminnassa 2. tukee järjestön neuvottelu- ja vaikuttamistoimintaa 3. tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja 4. ohjaa ja tukee jäsenyhdistystensä paikallista toimintaa 5. hoitaa OAJ:n paikallisyhdistyksen tehtäviä niiden jäsentensä osalta, joilla ei ole omaa OAJ:n paikallisyhdistystä 6. järjestää kokouksia, koulutuksia ja esitelmä- ja luentotilaisuuksia 7. voi järjestää juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja liikunta-tapahtumia 8. huolehtii viestinnästä jäsenyhdistyksilleen, sidosryhmille ja tiedotusvälineille ja voi harjoittaa julkaisutoimintaa 9. valtuuttaa järjestön kantamaan yhdistyksen jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, perustaa rahastoja ja säätiöitä, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä järjestää arpajaisia. Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan.

JÄSENET

4 § Yhdistyksen jäsenenä voivat olla yhdistyksen toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt järjestön paikallisyhdistykset sekä opettajaryhmäkohtaiset ja oppilaitoskohtaiset yhdistykset, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä jäsenyhdistys.

5 § Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet. Hyväksymisestä tai hylkäämisestä on ilmoitettava hakijalle. Päätökseen on oikeus hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle. Yhdistys pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

6 § Jäsenyhdistyksen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä ilmoitus eroamisesta yhdistykselle yhdistyslaissa edellytetyllä tavalla. Eroavan jäsenyhdistyksen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat kolmen (3) kuukauden kuluttua ilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

7 § Jäsenyhdistysten tulee toimia yhdistyksen ja järjestön sääntöjen ja tarkoituksen mukaisesti, noudattaa niiden päätöksiä sekä pyrkiä toi-minnassaan edistämään yhdistyksen ja järjestön tarkoitusperiä.

8 § Jäsenyhdistyksen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Erottamisen suorittaa hallitus. Erottamispäätökseen voidaan hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle. Eronneella tai erotetulla jäsenyhdistyksellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

9 § Jäsenyhdistykset ovat jäsenmaksuvelvollisia yhdistyksen kokouksen vuosittain tekemän varsinaista jäsenmaksua koskevan päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen jäsenmaksun suorittavat kalenterikuukausittain jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäsenet.

HALLINTO

10 § Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

11 § Jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat käyttävät päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa. Kukin jäsenyhdistys saa valtuuttaa yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan jokaista alkavaa 50 henkilöjäsentä kohden. Äänivaltaisiin kokousedustajiin oikeuttavien henkilöjäsenten määrä lasketaan kalenterivuoden ensimmäisen päivän jäsenmäärätietojen perusteella. Henkilöjäsenenä pidetään jäsenyhdistykseen kuuluvien luonnollisten henkilöiden lukumäärää, tai jäsenyhdistykseen kuuluvien alayhdistysten luonnollisten henkilöiden lukumäärää. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

12 § Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään tarvittaessa.

13 § Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavat asiat:

I K o k o u k s e n j ä r j e s t ä y t y m i n e n
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

II V a r s i n a i s e t k o k o u s a s i a t
5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta.
6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvaksi kalenterivuodeksi.
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot kuluvaksi kalenterivuodeksi.
9. Määrätään jäsenyhdistysten henkilöjäsenten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi.
11. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.
12. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen jäsenet ja kullekin henkilökohtainen varajäsen seuraavaksi toimikaudeksi.
13. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa.
14. Käsitellään muut kokouksen esityslistassa mainitut asiat.

14 § Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenyhdistyksille lähetettävillä kirjeillä tai sähköpostitse. Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinai-sessa kokouksessa käsiteltäväksi, on se esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään puolet jäsenyhdistyksistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii, hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous.

15 § Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 12-18 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan kolme (3) varapuheenjohtajaa. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Se alkaa välittömästi valinnan tapahduttua ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävässä varsinaisessa kokouksessa.

16 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan. Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen on toiminnassaan tasapuolisesti edistettävä yhdistyksen koko jäsenistön parasta ja otettava huomioon jäsenistön asiantuntemus opetustoimen eri alueilta.

17 § Hallituksen tehtävänä on
1. johtaa yhdistyksen toimintaa
2. edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta
3. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
4. panna toimeen yhdistyksen kokousten sekä järjestön päätökset
5. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
6. huolehtia yhdistyksen kertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta
7. päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
8. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja talousarvion puitteissa sopia heidän palkkansa ja palkkionsa
9. asettaa tarvittaessa yhdistyksen eri tehtäviä varten jaostot ja toimikunnat
10. antaa järjestölle sen pyytämät tiedot 11. suorittaa muut yhdistyksen ja järjestön edellyttämät tehtävät.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

18 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai yksi varapuheenjohta-jista, joku heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun henkilön kanssa.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

19 § Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät jäsenyhdistysten valitsemat edustajat, joilla kullakin on kokouksessa yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle. Yksi henkilö voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kan-nattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä ole muuta määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

20 § Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita vain jäsenmaksunsa maksanut jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen henkilöjäsen. Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun asti ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi jäsenyhdistyksen tai sen alayhdistyksen jäsenyydestä. Mikäli luottamustehtävään valittu siirtyy päätoimiseksi katsottavaan tehtävään järjestön jäsenyysehtojen ulkopuolelle, hän ei voi tällöin hoitaa yhdistyksen luottamustehtävää.

21 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta. Toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

22 § Yhdistys noudattaa toiminnassaan myös järjestön sääntöjä ja ohjeita.

23 § Yhdistyksen kieli on suomi, mutta yhdistyksen kokouksissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa voidaan käyttää myös muita kieliä.  

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

24 § Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan varsinaisessa tai ylimääräi-sessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

25 § Yhdistys voidaan purkaa samoin edellytyksin kuin sääntöjen muuttami-sesta on edellisessä pykälässä määrätty.

26 § Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi voi tehdä järjestö, yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen.

27 § Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan järjestön hyväksyminen.

28 § Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen omaisuus sen jälkeen kun mahdolliset velat on maksettu Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fackorganisation ry:lle käytettäväksi opetusalan ammattijärjestötoiminnan tukemiseen tai näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella.