Oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmät

Oppilashuoltoryhmät

 

Koulukohtaisen oppilashuoltotyöryhmän tehtävänä on vastata oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Keskeistä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen, sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

 

Koulukohtaista oppilashuoltotyöryhmää johtaa koulunjohtaja Pauliina Iivonen. Ryhmän muina jäseninä toimivat kuraattori Kirsi Rantamäki ja erityisopettaja Tytti Majanen. Tarvittaessa ryhmää täydennetään koulun opettajalla (Hanna Ylä-Mononen), terveydenhoitajalla (Eeva Antila) ja koululääkärillä. Ryhmään kutsutaan tarvittaessa myös muita lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä viranomaisia (mm. perheneuvola, lastensuojelu).

 

Oppilaiden ja huoltajien tulee voida tulla kuulluksi oppilashuoltotyöryhmän työskentelyn eri vaiheissa. Työryhmä kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa, tarpeen mukaan useamminkin. Koollekutsujana toimii koulunjohtaja. Kokouksista kirjoitetaan muistiot.

 

Yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi kootaan asiantuntijaryhmä. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palvelujen edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asiantuntijoiden nimeäminen tämän ryhmän jäseneksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaan läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta.