Projekt och finansiering

Bestående strukturer för den svenska skolstigen på språköarna

Mål: Målet är att under åren 2017 – 2019 bygga upp bestående strukturer för den svenska skolstigen på de språköar som ingår i Språkönätverket genom: 

- intensifierat samarbete mellan svensk dagvård och grundskola
- ökat samarbete mellan kommunens beslutsfattare och representanter för den svenska skolstigen 
- utveckling av svenska biblioteksfilialer/skolbibliotek
- fortsatt samarbete inom Språkönätverket

 

- Projekttid augusti 2017 – maj 2019 (finansiering bevliljats till maj 2018)

Målet är att:

  1. utveckling av det svenska rummet
  2. arbete för utveckling av skolstigen i enlighet med fastställd språkstrategi
  3. understöd för rektorernas utvecklingsarbete (nedsatt undervisningsskyldighet eller månatligt arvode) och administrativt stöd till skolan
  4. utveckling av samarbetet med kommunen och tredje sektorn
  5. ökat samarbete med biblioteken och kulturavdelningen
  6. lärarfortbildning
  7. koordinering och ledning av nätverket
  8. elevinriktade aktiviteter

 
Svenska folkskolans vänner beviljade finansiering för projektet från augusti 2017 till maj 2018

Fortbildningsresa till Stockholm och skolbiblioteken

Under hösten 2017 besökte språkrektorerna, 2 föreståndare och en bibliotekarie skolförvaltning och skolbibliotek i Stockholm och Solna

Utgående från de idéer lärarna och bibliotekarierna får ta del av kommer vi att arbeta vidare med att utveckla eller bygga upp ett samarbete mellan kommunens, landskapsbibliotek och de små svenska skolorna. I Finland har lagen om allmänna bibliotek (2016/1492) har förnyats per 1.1.2017 och i den nya lagen poängteras både att de kommunala biblioteken skall ska också lokala språkgruppers behov beaktas vid ordnandet av verksamheten. Enligt lagen ska landskapsbiblioteksverksamheten ses över.

Maria Ronnäs, skolbibliotekskonsulent Mediateket, Stockholm har bekräftat att de tar emot besök och att hennes avdelning också hjälper till med att ordna skolbesök.

De som ingår i nätverket är pedagoger som arbetar i små svenska förskolor och skolor på nio finskspråkiga orter och nätverkets uppgift är att på olika sätt stöd pedagogerna och eleverna i dessa förskolor och skolor. I skolorna åk (0)1-6(9) går 20 – 75 elever, så det är frågan små skolor. Eftersom skolorna och förskolorna verkar i enspråkigt finska kommuner, saknar de ofta språkligt stöd från kommunen. För skolorna är det också viktigt att arbeta fram lösningar som passar just dem, så att det svenska skolspråket stärks. Inom nätverket Vi10 arbetar vi för att den svenska grundläggande utbildningen skall vara ett fullgott alternativ för kommunens elever och en synlig del av den svenskspråkiga utbildningen i Finland.

Med besöket hoppas vi att de i Stockholm får en inblick i hur samarbetet mellan skola och bibliotek fungerar i Finland och hur landskapsbiblioteken tänkt ta sig an det regionala utvecklingsuppdraget, samt att ni får en inblick i hur man i de finska kommunerna arbetar för att en språklig minoritet skall få en fullvärdig utbildning på sitt språk.

Vi önskar också att de pedagoger och bibliotekarier som besöker Stockholm får en djupare kunskap i hur skolbiblioteken fungerar i Sverige och hur skola och bibliotek samarbetar. Vi hoppas också att den professionella dialogen ger idéer för att utveckla verksamheten i sin kommun.

Vår målsättning med besöket är att sätta grunden för att utveckla samarbetet mellan de svenska skolorna och de kommunala och regionala biblioteken. Ett samarbete som kan öppna upp för nya lösningar och som understöder skolans möjligheter att få litteratur på svenska.

Finansiering för detta besök beviljades av Kulturfonden för Sverige och Finland samt Svenska kulturfonden

Kunnig 2013 - 2017

Nätverket Vi10 har ansökt om bidrag och utomstående finansiering för att stärka samarbetet mellan barnen och pedagogerna på de tio olika orter som finns med i nätverket.

Nätverket Vi10 för svenska daghem och skolor på finska orter är en plattform där personer involverade i svensk utbildning på finska orter kan engagera sig, mötas och forma sin närmiljö, sitt svenska rum. Nätverket började som Vi5, men har stegvis utökats till 10 enspråkigt finska orter (Nurmijärvi, Lahtis, Tavastehus, Hyvinge, Kouvola, Jyväskylä, Varkaus, Kervo och Tusby, Vichtis). Tyngdpunkten är lagd på arbetet för en sammanhållen skolstig från 0–15 år och specialundervisning.
- Inom nätverket har samarbetet mellan dagvård och skola intensifierats, medlemmarna har fått idéer för hur elevernas svenskspråkiga skolgång efter åk 6 kan fortsätta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä