Den finlandssvenska kulturstigen

Den finlandssvenska kulturstigen

Den finlandssvenska kulturstigen för Nätverket Vi10

Nätverket Vi10s kulturstig kan komplettera och till en viss del ersätta den lokala läroplanens kulturfostran.

Inom Nätverket Vi10 poängteras den finlandssvenska aspekten, eleverna deltar också i den egna kommunens kulturutbud. Inom Vi10 har vi för avsikt att arrangera gemensamma svenska kultursatsningar t.ex. teaterbesök och konserter. Den finlandssvenska kulturstigen är en mycket viktig del av läroplanen för att stärka och främja den finlandssvenska identiteten och språket. I alla elevers hem är den finlandssvenska kulturen inte en självklarhet vilket medför att kulturstigen också har ett mervärde för dem.

Teater och drama
Eleverna borde årligen få uppleva svenskspråkig teater, antingen så att teatern besöker skolan eller att skolan besöker en teater.
De sju kompetenserna kan inkluderas i för- och efterarbetet samt via teaterns publikarbete. Man kan t.ex. diskutera pjäsen inför besöket. Eleverna kan t.ex. skriva en teaterrecension. Frågeställningar, öva sig på att ställa frågor och ge svar på frågor. Man kan sammanbinda teaterupplevelsen med en presentation av författaren.

Drama
Eleverna skall arbeta med drama i skolan. Via ”kultur i skolan” (http://www.kulturfonden.fi) kan man anlita en dramapedagog. Via projektet det mångkulturella feståret (http://www.festar-juhlavuosi.info/) får man också in mycket drama. Bl.a Svenska skolan i Hyvinge har drama som valfritt ämne åk 4- 6.

Konserter
Eleverna skall under åk 0 - 6 besöka en konsert. Före besöken kan man presentera instrumenten på svenska. Man kan också bjuda in kommunens musikinstitut för att förevisa instrumenten och locka elever att pröva på dem. Skolorna kan också anlita t.ex. Konsertcentralen rf som har som mål att främja musikverksamhet i fostrande och undervisande syfte i skolor och daghem. http://www.konserttikeskus.fi/p-svenska/

Bildkonst
Skolan bjuder in konstnärer och besöker museer.
Ateneum besöks minst en gång under åk 0 – 6. Eleverna får stifta bekantskap med de stora finländska konstnärerna från guldåldern. Skolbesöken kan kombineras med arbete med Ateneums kulturpedagog, men då är det viktigt att boka tillfället i god tid före besöket.
Eleverna bekantar sig med den finlandssvenska bildkonsten, t.ex. via samarbete med Stiftelsen Pro Artibus. www.proartibus.fi. Stiftelsen kan besöka skolorna och presentera finlandssvenska konstnärer och konstverk. Pro Artibus kan också låna ut konst till skolorna och offentliga byggnader. http://proartibus.fi/sv/samlingen/#Deponeringsverksamhet

Den finlandssvenska litteraturen och författarna
Eleverna bekantar sig med finlandssvensk litteratur och författare. Eleverna möter finlandssvenska författare t.ex. via författarbesök. Bokmässan kan vara ett besöksmål. Via Lisi Wahls stiftelse kan skolans Hem och skola förening ansöka om litteraturpaket. E-skolan är ett bra verktyg för att möta den finlandssvenska litteraturen. Skolorna kan också boka författare, hitta läsprojekt, som den årliga Läsveckan i april, via Läscentrum www.lukukeskus.fi.

Historia
För att få kontakt till det specifikt svenska i Finland kan eleverna besöka Borgå. Borgå är en medeltida stad, där finns också det svenska stiftet med domkyrka samt Runebergs hemmuseum. Tavastehus slott lyfter fram Finlands och Sveriges gemensamma historia under medeltiden. Eleverna bekantar sig med Sveaborg som beskriver Finland på 1700-talet. Under ett besök i Nationalmuseet bekantar man sig med Finlands förhistoria och de delar som hör till åk 4 – 6 läroplan.

Massmedia
Eleverna får kontakt med det finlandssvenska medieutbudet genom att arbeta med de finlandssvenska dagstidningarna och andra medier. Det främjar den språkliga och kulturella identiteten, stärker läsförmågan, stimulerar till debatt och tränar den muntliga framställningsförmågan samt övar bildanalys. Eleverna arbetar också med en mediekritisk och -analytisk läs- och diskussionskultur – en kultur som på många olika sätt stöder och strävar till ett aktivt medborgarskap.
Skolorna kan besöka HBL och YLE och bekanta sig med mediearbetet. På www.tidningeniskolan.fi finna material som stöder arbetet i klassen. Man kan också beställa blancotidningar från tidningshusen. Man kan också bjuda en journalist till skolan. Tidningen i skolan firas i början av februari.
Skolorna inom Vi10 producerar egna nyhetsprogram TioNytt, som publiceras på nätet. Detta samarbete fortsätter skolorna med.

Sport och idrott
Stafettkarnevalen, är en finlandssvensk manifestation som vi uppmuntrar skolorna att delta i. Skolorna uppmanas till att delta i även i andra finlandssvenska idrottsevenemang såsom Finlandssvenska mästerskapen i slalom.
För att introducera finlandssvensk dans och ringdanser kan man anlita Brage http://www.brage.fi.
Organisationerna såsom Finlands svenska idrott FSI, Folkhälsan, Naturskolan kan bidra med idrottslekar och upplevelser i naturen.
Nätverket ordnar gemensamma idrottsevenemang.

Kom ihåg att fira och uppmärksamma finlandssvenska traditioner och dagar:
Svenska dagen, Lucia, Topeliusdagen, Runebergsdagen, Självständighetsdagen
Svenskspråkigt arbete på språköarna i finska stift

På webbsidan ”Svenskspråkigt arbete på språköarna” (http://bit.ly/1Z7sHXr) hittar du samlad information och användbart material för dem som har svenska som modersmål, vill delta i svensk verksamhet eller arbetar med svenska församlingsmedlemmar bosatta utanför Borgå stift. Man kan också kontakta branschsekr Maria Sten för mer information.

Gemensamt för Vi10
Styrgruppen för Vi10 tar årligen ställning till vilket kulturutbud som eleverna besöker tillsammans.
- Svenska teatern, Ateneum, Nationalmuseet, HBL/ YLE
- Borgå, Borgå domkyrka, Runebergs hem
- Stafettkarnevalen
- Ett besök på Sveaborg
- Åbo, domkyrkan, slottet alt Tavastehus slott
- Unga teatern, Taimine och/eller andra teatrar
Besöken kan delas upp årskursvis tex åk 0 – 2, 3 – 4, 5 – 6.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä