5.26 Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita

Yrittäjyyyskasvatuksessa perehdytään työelämään ja yrittäjyyteen käytännön tasolla.

• Suunnitellaan omaa urapolkua, tunnistetaan ja kehitetään omia vahvuuksia ja työelämäosaamista eri oppiaineissa.
• Löydetään omia mielenkiinnon kohteita ja harjoitellaan oman osaamisen markkinointia digitaalisia alustoja hyödyntäen.
• Osallistutaan ulkopuoliselta organisaatiolta saatuun ongelmanratkaisuun tai muuhun toimeksiantoon.
• Opitaan arvioimaan omaa ja tiimin toimintaa sekä reflektoimaan työn eri vaiheita.
• Järjestetään lukion yhteisiä teemapäiviä ja projekteja, joissa yrittäjämäisiä taitoja opitaan käytännössä. Näissä tilanteissa opiskelijat voivat toteuttaa itseään ja harjoitella tiimityötä sen eri muodoissa.
• Lukiolaisia kannustetaan yhteistyöhön kotipaikkakunnan ja kansainvälisten elinkeinotoimijoiden ja yritysten kanssa lukion aikana sekä tulevien korkeakouluopintojen aikana.

Yrittäjyyskurssi 1 Yrittämisen perustaidot

Yrittäjyyskurssilla perustetaan yritys vuoden ajaksi. Yrityksen voi perustaa yksin tai ryhmässä. Yritys rekisteröidään valtakunnalliseen NY-rekisteriin. Oppijalle tarjotaan täten mahdollisuus harjoitella yrittäjän ammattia koulutyöhön kyuuluvana osana. Oppijalla on mahdollisuus myös saada rahaa, jos yritys menestyy. Yritys saa yritysmaailmasta tukihenkilön, joka antaa tarvittaessa neuvoja ja opastaa. Oppijalla on myös opettajakunnassa yhdyshenkilö, jolta saa aina tarvittaessa neuvoja, ja hän ohjaa myös toimintaa.

Yrittäjyyskurssi 2 Messut

Ryhmä, joka ottaa messutyön vastuulleen, perustaa toiminnan pyörittämiseen yrityskonsernin. Yritykselle valitaan toimitusjohtaja, markkinointipäällikkö, talouspäällikkö, tiedotusvastaava, ravintola-päällikkö, ohjelmavastaava, tekniikkavastaava jne. Myös kaikilla heidän alaisillaan on omat vastuualueensa. Kaikki pääsevät osaltaan vastaamaan messujen onnistumisesta.

Yrittäjyyskurssi SU1 Startup-yrittäjän ajattelun taidot

Kurssilla opiskelija kehittää yrittäjämäistä asennetta ja ajattelua, tunnistaa omia
vahvuuksiaan yrittäjämäisessä toiminnassa sekä pohtii millaista yrittäjyyttä
haluaisin harjoittaa? Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa vaihtoehtoisia
tulevaisuuden mahdollisuuksia sekä kehittää itseohjautuvuuden ja itsensä
johtamisen taitoja. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan erilaisiin valintoihin liittyviä
riskejä sekä priorisoimaan, analysoimaan ja ratkomaan ongelmia. Yrittäjämäisen
ajattelun, rohkeuden ja sinnikkyyden kehittyminen kurssin aikana auttaa
opiskelijaa SU3 Startup-yrittäjän projektikurssin toteuttamisessa. Kurssi arvioidaan
asteikolla hyväksytty/hylätty.
Kurssin keskeiset osa-alueet:
● omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistaminen
● itsensä johtaminen ja vastuunotto
● ongelmanratkaisukyvyn, rohkeuden, sinnikkyyden ja epäonnistumisiin
suhtautumisen kehittäminen
● palautteen antaminen ja vastaanottaminen
● oman toiminnan analysointi
● riskien arvioiminen

Yrittäjyyskurssi SU2 Startup-yrittäjän tietopaketti

Kurssilla opiskelija tutustuu yrittäjyyden perusteoriaan, -tietoihin ja -taitoihin. Teoria
ja tiedot linkitetään suoraan opiskelijan omaan tai pienryhmän yhteiseen
konkreettiseen yritysprojektiin (SU3-kurssi) . Sisältöteemoina ovat mm. erilaiset
yritysmuodot, markkina- ja tarvekartoitus, markkinointi, yrityksen taloudenpito ja
verotus, yhteistyö ja verkostoituminen sekä rekrytointiin liittyvät säädökset. Kurssi
kannustaa opiskelijaa haastamaan ja kehittämään omia ideoitaan, innovoimaan
uutta ja sparramaan ideoitaan muiden kanssa toimiviksi tapahtuma-, vapaaehtoistai
liiketoimintamalleiksi. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Kurssin keskeiset osa-alueet:
● erilaiset yritysmuodot
● verkostoituminen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
● markkina- ja tarvekartoitus
● markkinointi
● uuden innovointi
● budjetin laatiminen
● verotus
● yritysprojektin johtaminen

Yrittäjyyskurssi SU3 Startup-yrittäjän projektikurssi

Kurssilla opiskelija laatii, testaa ja toteuttaa yrittäjähenkisen projektin käytännössä.
Projekti voi simuloida startup-yrityksen käynnistämistä, tai se voi liittyä esim.
järjestö- tai vapaaehtoistyöhön, erilaisiin perinteisiin yritysmuotoihin tai
markkinoinnin ja myynnin harjoitteluun. Projekti suoritetaan rinnakkain kurssien
SU1 ja SU2 kanssa. Opiskelija tuottaa kurssin aikana oman sähköisen osaamis- ja
ansioluettelon, joka jää hänen käyttöönsä Startup-lukiokurssien jälkeen. Kurssi
arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
Kurssin keskeiset osa-alueet:
● Startup-projektin suunnittelu ja toteutus
● projektin budjetointi, aikataulutus sekä työmäärän suhteuttaminen ja
priorisointi
● yhteistyö muiden opiskelijoiden ja ulkopuolisten tahojen kanssa
● projektin esittely muille, idean jatkokehittely
● opiskelijan oman toiminnan, pienryhmän yhteistoiminnan ja koko projektin
reflektointi

Arviointi

Yrittäjyyskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä