Oppilaskyselyn tulokset 2017 ja toimenpiteet

Toimenpidesuunnitelma 2017

Yhteenveto

 

Kysely toteutettiin Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain mukaisesti perustetun TASUtyöryhmän vuonna 2017 laatiman TASU-suunnitelman mukaisesti. Kyselylomakkeet oli suunniteltu siten, että eri vuosiluokkien oppilaille oli suunniteltu erilaisiksi. 

Ennen kyselylomakkeen täyttämistä oppilaiden kanssa käsiteltiin TASU-suunnitelmaan kirjatulla tavalla oheis- ja verkkomateriaalin avulla opettajajohtoisesti yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden periaatteita. Oleellista käsittelyssä olivat käsitteet yhdenvertaisuus, tasaarvo sekä seksuaalinen häirintä.

Vuosiluokkien 0-2 kysymykset olivat samanlaiset. Vuosiluokkien 3-5 kysymykset olivat keskenään samanlaiset. Vuosiluokkien 6-9 kysymykset suunniteltiin samoiksi. Toteutusvaiheessa kuitenkin vuosiluokkien 7-9 kysymykset muokattiin alkuperäisestä tarkoituksesta huolimatta erisisältöisiksi. Vuosiluokkien 7 opettajat lisäsivät kysymysten määrää ja tarkensivat jostakin syystä näin ollen sisältöjä.

Vuonna 2017 toteutetun kyselyn koontivaihe sisälsi monia tulkintamahdollisuuksia eikä tehty yhteenveto kaikilta osin pysty tuomaan esille kehitettäviä seikkoja. Samoin kyselyyn vastaamisen ajankohtaan on kiinnitettävä huomiota. Kyselyyn on jatkossa vastattava sovittuna ajankohtana. Vuonna 2017 Yhtenäiskoulun vastaukset annettiin keväällä ja Parkkojan ja Mika Waltarin kouluissa syksyllä. Tämä aiheutti koonnin tekemisessä vaikeutta erityisesti oikean vuosiluokan määrittämisessä. Työryhmä ratkaisi aiheutuneen tilanteen siten, että vuosiluokaksi määritettiin se, jolla oppilas oli vastaushetkellä. Tämä aiheutti oppilaiden vuosiluokkien oppilaslukumäärissä virheellisyyksiä verrattuna koonnin tekemisen ajankohtaan (16.11.2017). Tämä tietysti voi aiheuttaa jo sinänsä virheellisyyttä ja tulosten tulkintavirhettä. 

Kyselyn yhteenvetotiedot ovat kuitenkin käyttökelpoisia koulussa toteutettavan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden edistämiseen tähtäävässä kasvatuksellisessa ohjaustyössä.

Kyselyn koonnin perusteella voidaan todeta seuraavat kehitettävät seikat:

  • Opettajat kiinnittävät huomiota päämäärätietoisesti omassa toiminnassaan tasapuolisten vastaamismahdollisuuksien antamiseen kaikille oppilaille
  • Kaikki kasvattajat havainnoivat oppilaiden keskinäistä sanallista ja ei-sanallista vuorovaikutusta sekä puuttuvat heti esille tulleisiin epäkohtiin
  • Opetuksessa on käsiteltävä säännöllisesti käsitteitä tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja seksuaalinen häirintä. Näin niiden merkitys arkipäivän rakentajina konkretisoituu.
  • Luokanopettaja/luokanvalvoja käsittelee kyselyn tuloksia luokkansa kanssa erityisesti epäkohtien ja kehitettävien seikkojen osalta. Tämän avulla oppilaat tulevat tietoiseksi niistä toimintamalleista, jotka esimerkiksi ärsyttävät toisia tai tiettyä oppilasryhmää. Tämän tietoisuuden avulla oppilaat harjoittelevat hyvää rakentavaa yhteishenkeä.
  • Koulun henkilöstön tasa-arvoisessa suhtautumisessa eri sukupuoliin on kiinnitettävä huomiota siten, että näistä ilmiöistä keskustellaan oppilaiden kanssa ikäkauteen sopivalla tavalla. Ilmiöitä perustellaan avaten toimintatapoja ja näin lisätään

oppilaiden tietoisuutta siitä, että aikuisten tavoitteena on yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus. Tämän tietoisuuden lisäämisen avulla tavoitteena on, että seuraavassa TASU-kyselyssä oppilaat osaavat ottaa kantaa mahdolliseen sukupuoleen kohdistuvaan häirintään selkeästi. Näin ”ei osaa sanoa”-vastauksia ei enää valittaisi. 

  • Vastausten perusteella ulkonäköön kohdistuvaa ja epäasiallista nimittelevää kielenkäyttöä on kitkettävä päämäärätietoisella puuttumisella ja puheeksi ottamisella.

 

Seuraavalla kerralla vuonna 2020 TASU-suunnitelman mukaisesti tehtävän oppilaskyselyn toteuttamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tasa-arvon, yhdenvertaisuuden sekä seksuaalisen häirinnän käsitteitä avaava ohjaus ja opetus ovat saman sisältöistä ja antavat kaikille oppilaille samanlaisen lähtökohdan vastata kyselyyn. Samoin on kiinnitettävä huomiota siihen, että kaikki opettajat antavat ko. vuosiluokan kaikille oppilaille samanlaisen kyselylomakkeen, joka on kyselyä koordinoivan työryhmän suunnittelema. Vuoden 2020 vastaustilanteessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että valvova opettaja ohjaa oppilaat vastaamaan kaikkiin kysymyksiin ja huolehtii oppilaat palauttamaan kyselylomakkeensa. Tämän jälkeen opettaja tekee viipymättä TASUsuunnitelmaan kirjatulla tavalla kyselyn koonnin omasta valvontaluokastaan ja toimittaa koonnin koulunsa rehtorille, joka tekee omasta koulustaan yhteenvedon. Se toimitetaan TASU-työryhmälle kunnan koontia varten. 

 

Liitteet:

Oppilaskyselyn tulokset 2017 ja toimenpiteet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä