Pornaisten koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pornaisten koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pornaisten koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma


Kunnassa ja kouluissa laadittava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on työkalu, joka ennaltaehkäisee syrjintää ja tukee yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä. Suunnitelmalla varmistetaan, että kouluissa tehdään järjestelmällistä tasa-arvotyötä. Tämä suunnitelma perustuu Opetushallituksen Tasa-arvo on taitolaji -julkaisuun 2015:5.

Pornaisten kunnassa ensimmäinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää selvityksen siitä, miten oppilaiden ja henkilöstön näkemyksiä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon nykytilasta selvitetään sekä suunnitelman tarvittavien toimenpiteiden löytämiseksi. Prosessi aloitetaan henkilöstön perehdyttämisellä aihepiiriin sekä selvittämällä sen näkemyksiä nykytilasta.

Seuraavassa vaiheessa tasa-arvoryhmä (TASU-ryhmä) organisoi ja kokoaa myös oppilaskyselyt alla olevan ikäryhmittelyn mukaisesti. Näiden kyselyjen pohjalta ryhmä ehdottaa suunnitelman jatkotoimenpiteistä.


Käsitteiden määrittelyä

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja heillä on tasavertaiset mahdollisuudet riippumatta sukupuolesta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, iästä, terveydentilasta, vammasta, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Yleisessä kielenkäytössä ja lainsäädännössä tasa-arvo on vakiintunut tarkoittamaan sukupuolten välistä tasavertaisuutta. Tasa-arvo voidaan käsittää sukupuolten tasa-arvon lisäksi eri-ikäisten, eri ryhmien ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien tasa-arvoisena ja oikeudenmukaisena kohteluna.

Kun tasa-arvon käsite viittaa arkikielessä useimmin sukupuolten väliseen tasa-arvoon, yhdenvertaisuus laajentaa tasa-arvon käsitettä. Yhdenvertaisuus tarkoittaa perustuslain kuudennessa pykälässä kaikkien kansalaisten tasa-arvoista kohtelua, kaikkien yhdenvertaisuutta lain edessä ja sitä, ettei ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella. (Perustuslaki 6 §) 


Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoite


Kunnan koulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelussa keskitytään erityisesti yhdenvertaisuuden näkökulmaan. Suunnitelman avulla

 • tähdätään syrjinnän tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen
 • arvioidaan yhdenvertaisuusvaikutuksia ja asetetaan yhdenvertaisuutta edistäviä tavoitteita
 • edistetään osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia päätöksenteossa.

Tavoitteena on yhdenvertainen, tasa-arvoinen sekä yhteistyökykyinen toimintaympäristö, jossa yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat osa organisaation toimintakulttuuria. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää kaikkien sitoutumista yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ja edistämiseen arjen toiminnassa. Tasa-arvon edistäminen on kaikkien työyhteisön jäsenten velvollisuus.

Pornaisten koulut sitoutuvat seuraaviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin:

Puhutaan
Ensimmäinen tavoite ja toimenpide on puhua enemmän yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Koulun kaikkia käytäntöjä, toimintatapoja ja oppiaineistoja arvioidaan ko. näkökulmasta. Keskustelussa on, edistävätkö tavat, käytännöt ja aineistot samanarvoisuuden toteutumista vai estävätkö ne sitä.

Puututaan
Toinen tavoite ja toimenpide on puuttua eriarvoiseen kohteluun herkemmin, nimetä se ja saattaa kaikkien tietoon kenelle kertoa, jos tulee kohdelluksi yhdenvertaisuuden tai tasa-arvon vastaisesti: oppilaat kertovat opettajalle tai rehtorille, opettaja ja muu henkilöstön jäsen rehtorille tai rehtori perusopetuksen johtavalle rehtorille.

Erityistä huomiota kiinnitetään seksuaaliseen ja sukupuolen perusteella tapahtuvaan häirintään: 
Häirintä luo kiusallisen, leimaavan, halventavan, nöyryyttävän tai uhkaavan ilmapiirin. Häirintä voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä. Se loukkaa yksityisyyttä tai koskemattomuutta. 

Ohjeet oppilaille ja henkilöstölle:

 • Älä hyväksy häirintää. Jos huomaat tai koet häirintää, osoita ettet hyväksy sitä. Sano esimerkiksi, ettei noin voi tai saa sanoa.
 • Älä ole hiljaa tilanteessa, jossa sinuun tai johonkin toiseen kohdistuu häirintää. Jos häirintä ei lopu heti, kerro opettajalle tai esimiehelle. 
 • Älä jää pohtimaan asiaa yksin. 

Vaikka kiusaaminen ja häirintä ovat usein ryhmäilmiöitä ja niistä tiedetään laajasti, niistä vaietaan. Vaikeneminen voi osoittaa hyväksymistä, välinpitämättömyyttä ja alistumista. Kerro koulu- tai työtovereillesi kokemuksestasi tai havainnoistasi. Puhu niistä. Osoita, että välität.

Muututaan 
Kolmas tavoite ja toimenpide on seurata yhteiskunnallista yhdenvertaisuus ja tasa-arvokeskustelua ja tiedottaa siitä. Tarvitaan luotettavaa, ajantasaista tietoa yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta.

Tieto lisää tasa-arvoa ja tietämättömyys ylläpitää eriarvoisuutta. Kunnan tasa-arvoryhmä (TASU-ryhmä) yhdessä rehtoreiden kanssa vastaa tasa-arvotyön suunnittelusta ja seurannasta, tiedottaa tarvittaessa, mutta myös muut voivat osallistua tiedottamiseen.Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun tavoite ja aikataulu


Kouluissa tehtävä suunnittelu on kolmen vuoden aikana toteutettava prosessi, jossa luodaan yhteinen käsitys muun muassa siitä

 • millainen on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen koulu
 • mitkä asiat voivat estää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista
 • mitkä asiat edistävät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
 • mitkä toimenpiteet edistävät sukupuolitietoista opetusta ja kasvatusta siten, että sukupuoli käsitetään yksiselitteisen biologisen sukupuolen lisäksi myös sosiaaliseksi sukupuoleksi
Koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan sekä koulujen lukuvuosisuunnitelmien koulukohtaisiin täydennyksiin liittyy myös seuraavia näkökulmia
 • ryhmäjaot
 • opetuksen järjestäminen
 • oppilasarviointi
 • oppimateriaalin valinta, jolloin huolehditaan tietoisesti siitä, että materiaali ei toista perinteistä kuvaa sukupuolille sopivista rooleista ja ammateista
 • laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien avulla tehtävä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsittely (OPH, Tasa-arvo on taitolaji-julkaisu 2015:5, luku 2)

Suunnitelman prosessikuvaus


Oppilaat ja henkilöstö osallistuvat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tilannekartoituskysymysten vastaamiseen. Oppilaita koskien oppilaskunnan hallituksen luokkajäsen keskusteluttaa aiheesta opettajan tukemana oppilaita ennen valmiiden kysymysten yksilöllistä vastaamista. Kysymyssarjan alussa oppilaat käsittelevät luokittain yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön keskeisiä käsitteitä ja tavoitteita. Tätä varten käytössä on eri-ikäisille suunnattua materiaalia prosessin tiekartaksi.

Kysymyssarja suunnitellaan luokka-asteittain ikätasoon soveltuvasti. Oppilaskunnan hallituksen luokkaedustaja vie luokkansa yhteiskeskustelusta tietoa luokkansa käsityksistä oppilaskunnan hallituksen kokoukseen, jossa kootaan yhteen yhteisöllisiä näkemyksiä. Oppilaskunnan ohjaavat opettajat ovat tässä vastuuroolissa. 

Sivistystoimen kouluhenkilöstölle tehdään oma tilannekartoituskysely ja sen avulla kootaan esiin nousevat yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvät näkemykset ja kehitettävät seikat.

Sivistystoimen nimeämä työryhmä jäsentää koulujen oppilaiden ja henkilöstön esiin nostamat näkemykset, toiveet ja epäkohdat. Tulokset käsitellään rehtorikokouksessa. Saatujen tulosten pohjalta täsmennetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä hahmotelma siitä, mitkä osa-alueet kirjataan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin. Näin kunnassa on kaikkia kouluja koskeva yhdenvertaisuuspäämäärä sekä koulukohtaisia lukuvuosisuunnitelmiin kirjattuja tavoitteita.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyen koulujen lukuvuosisuunnitelmaan nostetaan vuosittain kehitettäväksi näkökulmaksi yksi tai useampi kyselykoonneissa esille tullut asiat. Kunnan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin kirjataan myös tasa-arvoryhmän (TASU-ryhmä) esittämänä ja rehtorikokouksen päättämänä yhteinen kehitettävä yhdenvertaisuutta varmistava osa-alue.

Tiedottaminen ja arviointi


Koulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä tiedotetaan oppilaille, huoltajille ja henkilöstölle.
Tiedottamisen kanavana käytetään oppilaitoksen sähköisten viestimien lisäksi koulun yhteisiä kokouksia, tilaisuuksia tai vanhempainiltoja.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumiseksi kirjataan koulun lukuvuosisuunnitelmaan tavoitteiden konkreettiset toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulut. Näin suunnitelmaan kirjattu toimenpide muuttuu arjen teoksi.

Kouluissa tehtävään suunnitelmalliseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön kuuluu myös arvioida, miten aikaisemmin sovitut toimenpiteet ovat toteutuneet.

Kyselyt


Esi-ja alkuopetus
Pornaisten koulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu on kolmen vuoden ajanjaksoina toteutettava prosessi, jossa luodaan yhteinen käsitys muun muassa siitä

 • millainen on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen koulu
 • mitkä asiat voivat estää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista
 • mitkä asiat edistävät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
 • mitkä toimenpiteet edistävät sukupuolitietoista opetusta ja kasvatusta?

Esi- ja alkuopetuksen opettaja käy oppilaittensa kanssa läpi seuraavat käsitemäärittelyt ennen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokeskustelua. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja heillä on tasavertaiset mahdollisuudet riippumatta sukupuolesta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, iästä, terveydentilasta, vammasta, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Tasa-arvo on vakiintunut tarkoittamaan sukupuolten välistä tasavertaisuutta.

Prosessin tukena suositellaan aiheen käsittelyyn www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi -sivuston materiaaleja. Materiaalissa on valmiita esimerkkejä ja kysymyksiä oman toimipaikan tilanteen kartoitukseksi. 

Esi- ja alkuopetuksen oppilaat keskustelevat luokassaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden ilmiöstä luokanopettajan tukemana siten, että oppilaskunnan hallituksen jäsen kirjaa yhteisiä näkemyksiä ja teemoja oppilaskunnan hallituksen kokouskeskusteluun vietäväksi. Tämän valmistelevan keskustelun jälkeen kukin oppilas vastaa tilannekartoituskysymyksiin. 
Luokkaedustaja vie luokkansa yhteiskeskustelutiedot hallituksen kokoukseen, jossa kootaan yhteen oppilaiden näkemykset. Oppilaskunnan ohjaavat opettajat ovat tässä vastuuroolissa. 

Sivistystoimen nimeämä TASU-ryhmä jäsentää koulujen oppilaiden ja henkilöstön esiin nostamat näkemykset, toiveet ja epäkohdat. Saatujen tulosten pohjalta tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä hahmotelma siitä, mitkä osa-alueet kirjataan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin. Näin kunnassa on kaikkia kouluja koskeva yhdenvertaisuuspäämäärä sekä koulukohtaisia lukuvuosisuunnitelmiin kirjattuja tavoitteita.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyen koulujen lukuvuosisuunnitelmaan nostetaan vuosittain kehitettäväksi näkökulmaksi yksi tai useampi kyselykoonneissa esille tullut asiat. Kunnan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin kirjataan myös TASU-ryhmä esittämänä ja rehtorikokouksen päättämänä yhteinen kehitettävä yhdenvertaisuutta varmistava osa-alue.

Esi- ja alkuopetusikäisten oppilaiden kanssa yhdenvertaisuusaiheeseen tutustutaan yllä olevan materiaalin antamien toimintamahdollisuuksien avulla. Riittävää on, että oppilailta saadaan vastaukset alla oleviin kysymyksiin:

1. Millaisia leikkejä koko luokan oppilaat voivat yhdessä leikkiä?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2. Saavatko kaikki oppilaat tasapuolisesti puheenvuoroja?

ei_______ kyllä_______

Koulun esi- ja alkuopetuksenluokittain kootut vastaukset annetaan koulun rehtorille, joka toimittaa vastaukset kunnan TASU-ryhmälle.


3.-5. luokat
Pornaisten koulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu on kolmen vuoden ajanjaksoina toteutettava prosessi, jossa luodaan yhteinen käsitys muun muassa siitä

 • millainen on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen koulu
 • mitkä asiat voivat estää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista
 • mitkä asiat edistävät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
 • mitkä toimenpiteet edistävät sukupuolitietoista opetusta ja kasvatusta?

Vuosiluokkien 3-5 luokanopettaja käy oppilaittensa kanssa läpi seuraavat käsitemäärittelyt ennen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokeskustelua. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja heillä on tasavertaiset mahdollisuudet riippumatta sukupuolesta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, iästä, terveydentilasta, vammasta, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Tasa-arvo on vakiintunut tarkoittamaan sukupuolten välistä tasavertaisuutta.

Prosessin tueksi voidaan käyttää aiheen käsittelyyn www.tasa-arvokasvatuksessa.fi -sivuston materiaaleja. 

Vuosiluokkien 3-5 oppilaat keskustelevat luokassaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden ilmiöstä luokanopettajan tukemana siten, että oppilaskunnan hallituksen jäsen kirjaa yhteisiä näkemyksiä ja teemoja oppilaskunnan hallituksen kokouskeskusteluun vietäväksi. Tämän valmistelevan keskustelun jälkeen kukin oppilas vastaa tilannekartoituskysymyksiin. Luokkaedustaja vie luokkansa yhteiskeskustelutiedot hallituksen kokoukseen, jossa kootaan yhteen oppilaiden näkemykset. Oppilaskunnan ohjaavat opettajat ovat tässä vastuuroolissa. 

Sivistystoimen nimeämä TASU-ryhmä jäsentää koulujen oppilaiden ja henkilöstön esiin nostamat näkemykset, toiveet ja epäkohdat. Saatujen tulosten pohjalta tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä hahmotelma siitä, mitkä osa-alueet kirjataan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin. Näin kunnassa on kaikkia kouluja koskeva yhdenvertaisuuspäämäärä sekä koulukohtaisia lukuvuosisuunnitelmiin kirjattuja tavoitteita.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyen koulujen lukuvuosisuunnitelmaan nostetaan vuosittain kehitettäväksi näkökulmaksi yksi tai useampi kyselykoonneissa esille tullut asiat. Kunnan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin kirjataan myös TASU-ryhmän esittämänä ja rehtorikokouksen päättämänä yhteinen kehitettävä yhdenvertaisuutta varmistava osa-alue.

Vuosiluokkien 3-5 oppilaiden kanssa yhdenvertaisuusaiheeseen tutustutaan yllä olevan materiaalin antamien toimintamahdollisuuksien avulla.

Kysymykset:

1. Millä keinoilla tytöt ärsyttävät poikia ja pojat tyttöjä?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2. Mitkä keinoista ovat samoja?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

3. Saavatko kaikki oppilaat tasapuolisesti puheenvuoroja?

ei_______ kyllä_______

Koulun vuosiluokkien 3-5 kootut vastaukset annetaan koulun rehtorille, joka toimittaa vastaukset kunnan TASU-ryhmälle.

6.-9. luokat
Pornaisten koulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu on kolmen vuoden ajanjaksoina toteutettava prosessi, jossa luodaan yhteinen käsitys muun muassa siitä

 • millainen on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen koulu
 • mitkä asiat voivat estää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista
 • mitkä asiat edistävät yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
 • mitkä toimenpiteet edistävät sukupuolitietoista opetusta ja kasvatusta?

Vuosiluokkien 6-9 luokanvalvoja käy oppilaittensa kanssa läpi seuraavat käsitemäärittelyt ennen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokeskustelua. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja heillä on tasavertaiset mahdollisuudet riippumatta sukupuolesta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kielestä, iästä, terveydentilasta, vammasta, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Tasa-arvo on vakiintunut tarkoittamaan sukupuolten välistä tasavertaisuutta.

Prosessin tueksi voidaan käyttää aiheen käsittelyyn www.tasa-arvokasvatuksessa.fi -sivuston materiaaleja. 
Vuosiluokkien 6-9 oppilaat keskustelevat luokassaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden ilmiöstä luokanopettajan tukemana siten, että oppilaskunnan hallituksen jäsen kirjaa yhteisiä näkemyksiä ja teemoja oppilaskunnan hallituksen kokouskeskusteluun vietäväksi. Tämän valmistelevan keskustelun jälkeen kukin oppilas vastaa tilannekartoituskysymyksiin. Luokkaedustaja vie luokkansa yhteiskeskustelutiedot hallituksen kokoukseen, jossa kootaan yhteen oppilaiden näkemykset. Oppilaskunnan ohjaavat opettajat ovat tässä vastuuroolissa. 

Sivistystoimen nimeämä TASU-ryhmä jäsentää koulujen oppilaiden ja henkilöstön esiin nostamat näkemykset, toiveet ja epäkohdat. Saatujen tulosten pohjalta tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä hahmotelma siitä, mitkä osa-alueet kirjataan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin. Näin kunnassa on kaikkia kouluja koskeva yhdenvertaisuuspäämäärä sekä koulukohtaisia lukuvuosisuunnitelmiin kirjattuja tavoitteita.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyen koulujen lukuvuosisuunnitelmaan nostetaan vuosittain kehitettäväksi näkökulmaksi yksi tai useampi kyselykoonneissa esille tullut asiat. Kunnan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin kirjataan myös TASU-ryhmän esittämänä ja rehtorikokouksen päättämänä yhteinen kehitettävä yhdenvertaisuutta varmistava osa-alue.

Vuosiluokkien 6-9 oppilaiden kanssa yhdenvertaisuusaiheeseen tutustutaan yllä olevan materiaalin antamien toimintamahdollisuuksien avulla.

Kysymykset:

1. Suhtautuuko koulun henkilöstö eri sukupuolten käyttäytymiseen tasa-arvoisesti?

ei_______ kyllä_______

2. Kirjoita esimerkki koulun aikuisen eriarvoisesta suhtautumisesta em. asiaan.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

3. Oletko kokenut sukupuoleesi kohdistunutta häirintää?

ei_______ kyllä_______

4. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kirjoita häirinnän esimerkkejä lyhyesti.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

5. Oletko kokenut kouluaikana syrjintää sukupuolesi vuoksi?

ei_______ kyllä_______

6. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kirjoita lyhyesti tilanteesta.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Koulun vuosiluokkien 6-9 luokittain kootut vastaukset annetaan koulun rehtorille, joka toimittaa vastaukset kunnan TASU-ryhmälle.


Henkilöstö
Pornaisten koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu on kolmen vuoden ajanjaksoina toteutettava prosessi, jossa luodaan yhteinen käsitys muun muassa siitä

 • millainen on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen koulu
 • mitkä asiat voivat estää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista
 • mitkä asiat edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
 • mitkä toimenpiteet edistävät sukupuolitietoista opetusta ja kasvatusta

Henkilöstön kanssa käydään läpi seuraavat käsitemäärittelyt ennen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokeskustelua. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja heillä on tasavertaiset mahdollisuudet riippumatta heidän sukupuolestaan, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kielestään, iästään, terveydentilastaan, vammastaan, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Tasa-arvo on vakiintunut tarkoittamaan sukupuolten välistä tasavertaisuutta.

Sivistystoimen nimeämä TASU-ryhmä jäsentää koulujen henkilöstön esiin nostamat näkemykset, toiveet ja epäkohdat. Saatujen tulosten pohjalta tehdään kunnan koulujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä hahmotelma siitä, mitkä osa-alueet kirjataan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin. Näin kunnassa on kaikkia kouluja koskeva yhdenvertaisuuspäämäärä sekä koulukohtaisia lukuvuosisuunnitelmiin kirjattuja tavoitteita.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyen koulujen lukuvuosisuunnitelmaan nostetaan vuosittain kehitettäväksi näkökulmaksi yksi tai useampi kyselykoonneissa esille tullut asiat. Kunnan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin kirjataan myös TASU-ryhmän esittämänä ja rehtorikokouksen päättämänä yhteinen kehitettävä yhdenvertaisuutta varmistava osa-alue.

Henkilöstölle tehdään sähköinen kysely yhdenvertaisuudesta. Ensivaiheessa kysely tehdään kuntakohtaisesti. Kunnan TASU-ryhmä kokoaa aineiston ja esittelee näkökulmat rehtorikokouksessa, jossa päädytään lukuvuosittain koulujen yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin. Mikäli kyselyn tulokset antavat aihetta tehdä koulukohtaisia tarkennuksia, kysely toteutetaan seuraavassa aallossa koulukohtaisesti. Näin saadaan selville vain koulukohtaisia erityistoimenpiteitä vaativat yhdenvertaisuuskysymykset.

Liitteet:

Tasa-arvotyö on taitolaji

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä