Digiosaaminen

TVT-tavoitteiden jakautuminen eri vuosiluokille luokilla 0-6

0. luokka:

Tutustuu tietokoneisiin tai mobiililaitteisiin

Tutustuu ohjelmointiin esim. leikkien ja sovellusten kautta 


Osaa käynnistää ja sammuttaa tietokoneen/tabletin 

Osaa kuvata


1. luokka: edellisen vuosiluokan tavoitteiden vahvistamisen ja varmentamisen lisäksi 

Osaa keskeiset tietokoneen/tabletin käyttöperiaatteet 

Osaa käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa 

Osaa kirjoittaa tietokoneella/tabletilla 

Osaa avata ja sulkea ohjelmia 

Tutustuu ohjelmointiin esim. leikkien ja sovellusten kautta 

Osaa kiinnittää huomiota terveellisiin työasentoihin 

 

2. luokka: edellisten vuosiluokkien tavoitteiden vahvistamisen ja varmentamisen lisäksi 

Osaa kopioida ja liittää tekstiä ja kuvaa 

Osaa kuvata ja muokata kuvaamaansa 

Osaa tallentaa, avata ja sulkea tiedostoja 

Osaa käyttää verkon hakupalveluita tiedonhankinnassa 

Osaa suhtautua kriittisesti saamaansa ja hankkimaansa tietoon 

Osaa käyttää erilaisia työvälineitä oppimistehtävien suorittamiseen 

Saa mahdollisuuksia toteuttaa tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä 

Osaa tvt:n turvalliset ja vastuulliset käyttötavat eli nettietiketin 

Osaa toimia sähköisessä oppimisympäristössä 

Ymmärtää sopivien työjaksojen ja -ajankohtien merkityksen hyvinvoinnille 

Saa kokemusta erilaisten oppimista tukevien yhteisöllisten palvelujen käytöstä 

Digipassiin vastaaminen 

 
3luokka: edellisten vuosiluokkien tavoitteiden vahvistamisen ja varmentamisen lisäksi 

  

Osaa käyttää erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita 

Osaa tallentaa ja organisoida työnsä koulun osoittamaan sähköiseen ympäristöön 

Osaa työskennellä sähköisessä oppimisympäristössä 

Noudattaa hyviä käytöstapoja ja sääntöjä verkossa, nettietiketti 

Työskentelee terveellisten ja ergonomisten työtapojen mukaisesti 

Osaa käyttää internetiä itsenäisesti tiedonhankinnassaan 

 
4. luokka: edellisten vuosiluokkien tavoitteiden vahvistamisen ja varmentamisen lisäksi 

  

Osaa tuottaa, muokata ja esittää erilaisia dokumentteja yksin ja ryhmässä 

Osaa jakaa digitaaliset tuotoksensa muille 

Osaa tuottaa ja muokata kuvaa, ääntä ja videota 

Osaa toteuttaa pienimuotoisia ohjelmointitehtäviä visuaalisissa oppimisympäristöissä 

Tuntee tekijänoikeuden periaatteet ja osaa käyttää vain luvallista materiaalia 

Osaa käyttää monia ohjelmia rinnakkain ja valita tarkoitukseen sopivan sovelluksen 

Digipassiin vastaaminen 


5. luokka: edellisten vuosiluokkien tavoitteiden vahvistamisen ja varmentamisen lisäksi
 

 
Noudattaa tietoturvan periaatteita työskentelyssään 

Osaa turvata itsensä ja yksityisyydensuojansa 

Ymmärtää tietokoneen suojaamisen merkityksen 

Osaa viestiä kuvan ja videon avulla 

Osaa suunnitella tiedonhankintaansa 

Osaa hyödyntää verkossa saamaansa palautetta 

Osaa ottaa vastuuta omasta viestinnästään 

Osaa hakea tietoa useammasta eri lähteestä ja merkitä lähteet 


6. luokka: edellisten vuosiluokkien tavoitteiden vahvistamisen ja varmentamisen lisäksi
 

  

Osaa suhtautua kriittisesti saamaansa ja hankkimaansa tietoon 

Osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 

Osaa valita itselleen sopivia ilmaisutapoja erilaisissa oppimistehtävissä 

Osallistuu aktiivisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä 

Osaa tarkastella ja arvioida tvt:n roolia vaikuttamiskeinona 

Digipassiin vastaaminen 
  

  

 

TVT-tavoitteet luokilla 7-9

1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa

1.1 Osaa hyödyntää sujuvasti erilaisia tietoteknisiä laitteita, ohjelmistoja ja palveluita.
1.2 Osaa tuottaa ja muokata erilaisia dokumentteja yksin ja ryhmässä.
1.3 Osaa tallentaa ja organisoida työnsä sähköiseen ympäristöön.
1.4 Osaa jakaa digitaaliset tuotoksensa muille.
1.5 Osaa sujuvaa tekstin- ja kuvankäsittelyä.
1.6 Osaa taulukoiden tekemisen, niiden esittämisen graafisesti ja yksinkertaisten laskentakaavojen käytön taulukkolaskentaohjelmalla.
1.7 Osaa tehdä esityksen esitysgrafiikkaohjelmalla.
1.8 Osaa työskennellä sähköisessä oppimisympäristössä.
1.9 Osaa julkaista verkossa.
1.10 Osaa toteuttaa pienimuotoisia tehtäviä ohjelmointikielellä.

2. Tvt:n vastuullinen, turvallinen ja ergonominen käyttö

2.1 Tuntee tekijänoikeuden periaatteet ja osaa käyttää vain luvallista materiaalia.
2.2 Noudattaa tietoturvan periaatteita.
2.3 Osaa turvata itsensä ja yksityisyydensuojansa.
2.4 Osaa suojata koneensa haitalliselta materiaalilta.
2.5 Osallistuu vastuullisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä.
2.6 Noudattaa hyviä käytöstapoja ja sääntöjä verkossa, nettietiketti.
2.7 Osaa ilmaista itseään vastuullisesti verkkoympäristössä.

3. Tvt:n käyttö tiedonhallinnassa myös tutkivassa ja luovassa työskentelyssä

3.1 Osaa suunnitella tiedonhankintaansa.
3.2 Osaa käyttää internetiä monipuolisesti tiedonhankinnassa.
3.3 Osaa hakea tietoa useammasta eri lähteestä ja merkitä lähteet.
3.4 Osaa vertailla, valikoida ja hyödyntää kriittisesti eri lähteistä saamaansa tietoa ja tehdä johtopäätöksiä.
3.5 Osaa ilmaista itseään monipuolisesti verkkoympäristössä sekä tulkita muilta tulevaa viestintää.
3.6 Osaa tallentaa ja organisoida työnsä sähköiseen ympäristöön.

4. Tvt:n käyttö vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa

4.1 Osallistuu aktiivisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä.
4.2 Osaa antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta.
4.3 Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia verkkoviestintäkanavia, kuten sosiaalista mediaa, verkkojulkaisuja, blogeja sekä pilvitallennuspalveluita.
4.4 Osaa viestiä kuvan ja videon avulla. Ymmärtää kuvallisen viestinnän erilaisia käyttötapoja ja osaa suunnitella omaa viestintänsä.
4.5 Saa kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä