Järjestyssäännöt

Kirkonkylän koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulun alueella, koulun järjestämissä tilaisuuksissa, koulumatkoilla ja koulun retkillä. Niissä asioissa, joita ei erikseen mainita, noudatetaan yleistä lainsäädäntöä ja hyviä tapoja.

Kouluaika on työjärjestyksen mukainen työpäivä, johon kuuluvat myös koulun järjestämät tilaisuudet koulussa ja koulun ulkopuolella varsinaisen työajan jälkeen. Kouluaikaan lasketaan koulumatka, jos oppilas tulee suoraan kodista kouluun ja menee kotiin suoraan koulusta.

 

KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Oppilas on velvollinen osallistumaan opetukseen kunnes oppivelvollisuus on suoritettu, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua (PoL 45§).


1§ Käyttäydyn ystävällisesti, olen reilu ja rehellinen

- Jokaisella on oikeus tuntea itsensä henkisesti ja fyysisesti turvatuksi. Koulussa ei sallita koulukiusaamista eikä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaamisesta ilmoitetaan heti opettajalle tai muulle koulun henkilökunnalle.

- Toisia ihmisiä autetaan, kiitetään ja kannustetaan. Jokainen edistää omalla toiminnallaan muiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

- Koulussa tervehditään ja käytetään asiallista kieltä.

- Koulussa pukeudutaan asiallisesti. Sisällä ei käytetä päähinettä ja päällysvaatteet jätetään naulakoihin oppituntien ajaksi.


2§ Turvaan opiskelu- ja työrauhan

- Oppitunneille saavutaan ajoissa opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtynä.

- Jokaisella on oikeus häiriöttömään työskentelyyn: oppilaalla oppimiseen, opettajalla opettamiseen, muulla henkilöstöllä työnsä tekemiseen .

- Opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista (PoL 29§).


3§ Kunnioitan omaa, toisten ja koulun omaisuutta

- Jokaisella on oikeus oman omaisuutensa koskemattomuuteen.

- Yksityisomaisuus on koulussa omistajansa vastuulla.

- Jokaisella on velvollisuus kohdella koulukiinteistöä ja koulun kalusteita huolellisesti.

- Jokainen huolehtii omista oppikirjoistaan ja opiskeluvälineistään.

- Aiheutetusta vahingosta on heti ilmoitettava rehtorille, vararehtorille tai opettajalle.

- Jokainen on tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta korvausvelvollinen (vahingonkorvauslaki 412/749).


4§ Teen välitunnista mukavan tauon

- Välitunnit vietetään välitunneille varatulla piha-alueella. Koulualueeseen kuuluu lisäksi koulurakennus ja käsityöhalli. Oppilaat saavat olla sisällä, mikäli siihen on erityinen lupa. Kuljetuksessa olevat oppilaat voivat viettää odotustunnin ennalta ilmoitetussa paikassa.

- Sisällä ja ulkona liikutaan rauhallisesti, koulupäivän aikana ei ajella polkupyörällä.

- Lumipallojen ja kivien yms. heittely on kielletty.

- Koulu ja koulualue pidetään siistinä.

- Välitunnit vietetään koulun välituntialueella.

- Välitunnilla en oleskele palloseinän tai luistinkoppien takana piilossa välituntivalvojalta.

- Ulkovälitunneilla ulos mennään ripeästi ilman eri kehotusta ja sisään siirrytään välittömästi kellon soitua. Välituntivälineet palautetaan niille osoitettuun paikkaan joka välitunnin jälkeen.


5§ En tuo tupakkaa, päihteitä enkä vaarallisia aineita tai esineitä kouluun enkä koulualueelle

- Tupakkatuotteiden, päihteiden sekä vaarallisten esineiden hallussapito ja käyttö koulussa on kielletty. Tarvittaessa opettajalla ja rehtorilla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty tai vaarallinen esine ja tarkistaa oppilaan tavarat niiden löytämiseksi (PoL 36 d§). Tavatut päihteet ja vaaralliset esineet toimitetaan rehtorille ja tämän jälkeen ne luovutetaan oppilaan huoltajille tai poliisille.

- Energiajuomien tuonti kouluun on kielletty ja makeisia syödään koulussa vain ennalta sovittuna aikana.


6§ Puhelimeni, kamerani ja muut laitteeni eivät häiritse

- Puhelimet ja muut elektroniset laitteet pidetään oppitunneilla äänettömällä ja niitä käytetään oppitunneilla opettajan ohjeiden mukaan.

- Matkapuhelimeni ei näy välitunneilla, vaan nautin toisten oppilaiden seurasta.

- Matkapuhelimen yksityiskäyttöön voi kysyä opettajalta luvan.

- Kaikenlainen omatoiminen tallentaminen kouluaikana ilman lupaa on kielletty. Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa ja kohtelen siellä muita siten kuin haluaisin itseäni kohdeltavan.


7§ Ruokailen rauhallisesti ja siististi

- Ketään ei saa etuilla ruokajonossa. Ruokaa otetaan sen verran kuin jaksaa syödä ja oudompiakin ruokia maistetaan vähintään ruokalusikallinen.

- Ruokaillessa noudatetaan hyviä pöytätapoja.

- Ruokailun jälkeen välineet viedään palautuspaikkoihin ja varmistetaan, että ruokailupaikka jää siistiksi.


8§ Teen koulumatkasta turvallisen ja häiriöttömän

- Koulumatkoilla ja siirryttäessä liikuntapisteisiin ja opetukseen koulun ulkopuolelle noudatetaan erityistä varovaisuutta, liikennesääntöjä sekä annettuja ohjeita.

- Koulukuljetuksissa käyttäydytään asiallisesti ja kohteliaasti.

- Polkupyöriä säilytetään vain pyörätelineissä.

- Urheiluvälineet säilytetään niille varatuissa paikoissa.


9§ Poissaolot

- Oppilaiden poissaolo koulusta tulee ilmoittaa koululle ennen koulupäivän alkua. Poissaolon ilmoitusvelvollisuus koskee jo yhden päivän poissaoloja. Poissaoloista ilmoitetaan ensisijaisesti Wilmassa. Jos Wilmaan ei pääse, ilmoitus tehdään opettajanhuoneen tekstiviestikännykkään p. 044 7602760. Viestiin tulee laittaa poissaolon syy ja ilmoittajan allekirjoitus.

Ylimääräinen poissaolo koulusta:

- enintään kolme päivää; anomus vähintään viikkoa ennen opettajalle Wilman kohdassa Hakemukset.

- yli kolme päivää; anomus vähintään viikkoa ennen rehtorille Wilma kohdassa Hakemukset.

Vanhemmat ovat aina vastuussa lomamatkan aikana oppilaan opetuksesta.


10§ Kurinpitoasioissa toimimme lain mukaan

Oppilasta, joka jättää noudattamatta koulun järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, ohjataan ensisijaisesti kasvatuskeskustelulla (PoL 35a §), jonka tarkoituksena on löytää positiivisia keinoja oppilaan käyttäytymisen parantamiseksi.

Kasvatuskeskusteluun voidaan määrätä oppilas, joka

1) häiritsee opetusta tai

2) muuten rikkoo koulun järjestyssääntöjä tai

3) menettelee vilpillisesti tai

4) kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti.

Opettaja määrää kasvatuskeskustelun ajankohdan ja se voi kestää enintään kaksi tuntia joko kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Oppilaalta voidaan keskustelun yhteydessä pyytää kirjallinen selvitys tapahtuneesta ja huoltajalle tulee antaa mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kasvatuskeskusteluun voivat oppilaan lisäksi osallistua ne koulun henkilökuntaan kuuluvat, jotka osallistuvat oppilaan opetukseen tai oppilashuoltoon.

Oppilas, joka häiritsee opetusta, rikkoo järjestyssääntöä tai menettelee vilpillisesti, voidaan myös määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Opettaja päättää jälki-istunnon määräämisestä ja ilmoittaa siitä huoltajalle. Oppilasta ja huoltajaa kuullaan ennen kirjallisen varoituksen antamista tai erottamista. Rehtori antaa kirjallisen varoituksen. Opettaja tai rehtori voi määrätä opetusta häiritsevän oppilaan poistumaan valvottuun tilaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan tai koulun järjestämästä tilaisuudesta. (PoL 36 §).

Jos on olemassa vaara, että muiden oppilaiden turvallisuus kärsii tai opetus kohtuuttomasti häiriintyy, voidaan oppilaalta evätä oikeus osallistua opetukseen jäljellä olevan työpäivän ajaksi. Päätöksen tekee rehtori ja päätöksestä ilmoitetaan huoltajalle.

Vakava rikkomus tai jos oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan voi johtaa erottamiseen enintään kolmeksi kuukaudeksi. Päätöksen erottamisesta tekee sivistyslautakunta. (PoL 36§).

Kurinpitotoimenpiteet kirjataan. Kurinpitotoimenpiteiden ohella oppilaalle järjestetään tarvittava oppilashuollollinen tuki.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä