Päivähoitomaksut

Päivähoitomaksut 1.8.2018 alkaen

Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. 

 

Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

1.8.2018 alkaen varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 289 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta.

Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunnan tulee periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

(Maksut muuttuivat tammikuusta 2018 alkaen asiakasmaksulain uudistusten tullessa voimaan. Seuraavan kerran maksuja tarkistetaan elokuussa 2018 indeksitarkistuksen tullessa voimaan.)

Perhon kunnan päivähoidossa ei ole vielä käytössä tuntiperusteista päivähoidon ohjelmaa, eikä laki velvoita sitä hankkimaan. Voimme tarjota tässä vaiheessa perheille tunti-/maksu-vaihtoehtoja, joista he valitsevat itselleen sopivimman.

 

Perhon kunnan päivähoidossa on neljä eri vaihtoehtoa:

enintään 20h/vko = 60% perheen tulojen ja koon mukaan muodostuvasta kokopäivähoitomaksusta

20-28h/vko 75% kphoitomaksusta

28-35h/vko 85% kphoitomaksusta

yli 35h/vko 100% kphoitomaksusta

Korkein päivähoidon maksu on 289 euroa/kk

Lisäksi:

satunnaisen kokopäivähoidon (yli 5h/päivä) maksu on 15 euroa/päivä/lapsi

satunnaisen osapäivähoidon (alle 5h/päivä) maksu on 10 euroa/päivä/lapsi.


Kuukausimaksussa otetaan huomioon perheen koko ja tulot seuraavan taulukon mukaisesti

Tulorajat ja maksuprosentit 

Perheen henkilömäärä  Tuloraja 1.8.2018 euroa/kkMaksuprosentti 1.8.2018
2     2 102 10,7 %
3     2 713 10,7 %
4     3 080 10,7 %
5     3 447 10,7 %
6     3 813 10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 euroa.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen ja enimmäismaksujen indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.
(Päivitetty 7/2018)