Kolmitasoinen tuki varhaiskasvatuksessa

Yleinen tuki

Jokainen lapsi tarvitsee aika ajoin tukeaVarhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada hänen yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa tai hyvinvointinsa edellyttämää yleistä tukea heti tuen tarpeen ilmettyä osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Yleistä tukea toteutetaan lapsen omassa ryhmässä.  

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Yleinen tuki muodostuu yksittäisistä tuen muodoista, esimerkiksi yksittäisistä pedagogisista ratkaisuista sekä tukitoimista, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapsen tuki on lyhytkestoista ja/tai intensiteetiltään matalampaa verrattuna tehostettuun ja erityiseen tukeen. Lapsen yksilöllisiin tuen tarpeisiin vastataan käyttämällä esimerkiksi soveltuvia materiaaleja, välineitä, opetusohjelmia tai osa-aikaista erityisopettajan antamaa tukea.  

Havaitessaan tuen tarpeen, varhaiskasvatuksen henkilökunta ottaa asian puheeksi lapsen huoltajien kanssa. Yleinen tuki ei edellytä hallintopäätöksen antamista, vaan tukea annetaan aina tuen tarpeen ilmetessä. Yleinen tuki suunnitellaan ja järjestetään varhaiskasvatuksen opettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, muun henkilöstön sekä huoltajien kanssa yhteistyössä. Tuen suunnittelussa hyödynnetään ”tuen työkalupakkia”, johon on koottu tietoa lapsen kanssa käytettävistä tukimenetelmistä. Yleisen tuen vaiheessa tukitoimet ovat yksittäisiä ja kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Mahdollisista tukipalveluista, kuten tulkitsemis- ja avustamispalveluista ja apuvälineistä, tehdään hallinnollinen päätös.

Tehostettu tuki

Varhaiskasvatuksessa lapselle on annettava tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti suunniteltuna tehostettuna tukena, kun yleinen tuki ei riitä. Tuki on intensiteetiltään voimakkaampaa ja yksilöllisempää kuin yleinen tuki. Tukea annetaan lyhytkestoisesti tai pidempään jatkuvana lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja se aloitetaan heti tuen tarpeen ilmettyä. Tehostettua tukea annetaan niin kauan kuin lapsi tarvitsee sitä. 

Lapsen tukea tehostetaan tuen suunnittelulla ja toteuttamistapojen lisäämisellä tai niitä vahvistamalla. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan, mitä tukea lapsi on saanut yleisen tuen vaiheessa ja millaisin tukijärjestelyin (pedagogisin, rakenteellisin tai hoidollisin) lasta tulisi tukea jatkossa. Tuki muodostuu säännöllisistä ja samanaikaisesti toteutettavista useista tuen muodoista. Oikea-aikaisesti annettu tehostettu tuki ennaltaehkäisee lapsen myöhempää tuen tarpeiden moninaistumista. 

Tehostetussa tuessa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan tuen muodot, joita arvioidaan kerran vuodessa. Arvioinnin perusteella päätetään tuen jatkamisesta tai lapsen tuen tarpeen muuttumisesta. Tuen tarpeen arvioinnista, tehostetun tuen suunnittelusta sekä suunnitelman kirjaamisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Huoltajia kuullaan ja he osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 

Lapsen mahdollista myöhempää diagnoosia tai kuntoutuksen aloittamista ei voida käyttää tuen saamisen ehtona. Orimattilassa tehostetun tuen antamisesta ja muuttamisesta varhaiskasvatusjohtaja tekee hallintopäätöksen VEO-tiimin esityksen pohjalta. Varhaiskasvatusjohtaja antaa tiedon päätöksestä lapsen huoltajille, VEO-tiimille ja lapsen varhaiskasvatusyksikön henkilökunnalle.

Erityinen tuki

Varhaiskasvatuksessa lapselle on annettava tukea yksilöllisesti suunniteltuna erityisenä tukena, kun yleinen tuki tai tehostettu tuki ei riitä. Erityistä tukea voidaan antaa vammasta, sairaudesta, kehityksen viivästymisestä tai muusta, merkittävästi toimintakykyä alentavasta lapsen oppimisen ja kehityksen tuen tarpeesta johtuen. Erityinen tuki on vahvin varhaiskasvatuksessa annettavan tuen taso ja tuen suunnittelussa voidaan hyödyntää mahdollisia asiantuntijalausuntoja tai erityistyöntekijöitä. Lapsen tuen tarpeen vaatiessa tuki voidaan aloittaa suoraan erityisen tuen tasolla. Lapsella on oikeus saada erityistä tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Erityinen tuki muodostuu useista tuen muodoista ja tukipalveluista, ja on jatkuvaa ja kokoaikaista.  

Erityisessä tuessa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan tuen muodot, joita arvioidaan kerran vuodessa. Arvioinnin perusteella päätetään tuen jatkamisesta tai lapsen tuen tarpeen muuttumisesta. Tuen tarpeen arvioinnista, erityisen tuen suunnittelusta sekä suunnitelman kirjaamisesta vastaa varhaiskasvatuksen opettaja yhteistyössä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Huoltajia kuullaan ja he osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 

Orimattilassa varhaiskasvatusjohtaja tekee hallintopäätöksen erityisen tuen antamisesta VEO-tiimin esityksen pohjalta.Varhaiskasvatusjohtaja antaa tiedon päätöksestä lapsen huoltajille, VEO-tiimille ja lapsen varhaiskasvatusyksikön henkilökunnalle.  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä