Uskonnolliset tilaisuudet

Ohje

Opetushallituksen ohje (Dno 3/012/2014) uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sekä
uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä esi- ja perusopetuksessa

Koulu voi järjestää uskonnollisia tilaisuuksia, kuten jumalanpalveluksia ja uskonnollisia päivänavauksia, tai
sisällyttää koulun toimintaan uskonnollisia toimituksia, kuten ruokarukouksia. Tällaiset tilaisuudet ja
toimitukset ovat uskonnon harjoittamista. Perustuslain 11 §:n 2 momentin mukaan kukaan ei ole
velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Tämän perusteella oppilasta
ei voida velvoittaa osallistumaan jumalanpalvelukseen, uskonnolliseen päivänavaukseen tai muuhun
uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen. Vapaus olla osallistumatta uskonnolliseen tilaisuuteen ja
toimitukseen on riippumaton yhdyskunnan jäsenyydestä. Näin ollen myöskään tiettyyn uskonnolliseen
yhdyskuntaan kuuluvia ei voida velvoittaa osallistumaan asianomaisen uskonnollisen yhdyskunnan
uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin.


Perustuslain 11 §:n 2 momentin tarkoituksena ei ole estää muiden positiivista uskonnon harjoittamisen
vapautta. Sen tarkoituksena on ensisijaisesti suojata henkilöä omantuntonsa vastaiselta uskonnon
harjoittamiselta.


Oppilaan huoltaja ilmoittaa, osallistuuko oppilas uskonnollisiin tilaisuuksiin ja toimituksiin vai ei.
Ilmoituksen voi tehdä kertaluonteisesti esimerkiksi kouluun ilmoittauduttaessa tai tarvittaessa
tapauskohtaisesti. Ilmoituksen muodon päättää opetuksen järjestäjä. Ilmoituksen jälkeen koulu huolehtii
siitä, että oppilaan osallistuminen uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen taikka siihen osallistumatta
jättäminen toteutuu huoltajan ilmoituksen mukaisena. Koulujen on tilaisuuksien aikana mahdollisuuksien
mukaan järjestettävä vaihtoehtoista ja mielekästä toimintaa (perustuslakivaliokunta 2/2014 vp).
Vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla, uskonnollista sisältöä lukuun ottamatta, luonteeltaan ja tavoitteiltaan
mahdollisimman samankaltaista kuin siinä tilaisuudessa, jonka tilalla muuta toimintaa järjestetään. Koulun
tulee huolehtia myös siitä, ettei uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta tai osallistumatta jättämisestä
aiheudu oppilaalle leimautumista tai muita haitallisia seuraamuksia.


Koululla on vastuu oppilaan turvallisuudesta myös silloin, kun oppilas ei osallistu koulun järjestämään
uskonnolliseen tilaisuuteen tai toimitukseen. Opetuksen järjestäjällä ja koululla on velvollisuus tiedottaa
huoltajille koulun toiminnasta. Koska oppilaalla on huoltajan ilmoituksesta perustuslain 11 §:n 2 momentin
nojalla mahdollisuus olla osallistumatta uskonnon harjoittamiseen, tiedotteista on käytävä ilmi koulun
järjestämät uskonnolliset tilaisuudet ja toimitukset. Koulun on myös huolehdittava siitä, että tieto koulun
uskonnollisista tilaisuuksista ja toimituksista sekä niille vaihtoehtoisesta toiminnasta sekä niiden sisällöstä
saavuttaa huoltajat ja oppilaat riittävän ajoissa.

Tarkennuksia:

.  Uskonnolliset tilaisuudet


Opetushallituksen ohjeiden mukaan kouluissa voidaan järjestää uskonnollisia tilaisuuksia. Näiden tilaisuuksien ajaksi koulu järjestää myös vaihtoehtoisen tilaisuuden oppilaille.Uskonnollista tilaisuuksista tiedotetaan koulun kuukausitiedotteissa. Vaihtoehtoisen ohjelman sisältö tiedotetaan koulun Pedanet -sivuilla ( Vuorenmäen koulu, opetus ja opetusjärjestelyt, uskonnolliset tilaisuudet).
Koulujen juhlissa voi olla uskonnollisia elementtejä, mutta ne eivät silti ole uskonnollisia tilaisuuksia. Esimerkiksi suvivirren laulaminen kevätjuhlassa ei tee tilaisuudesta uskonnollista.
Huoltaja voi riippumatta lapsen uskontokunnasta ja katsomusaineesta (ev.lut. uskonto, ortod. uskonto, elämänkatsomustieto, islam jne.) päättää osallistuuko lapsi uskonnollisiin tilaisuuksiin.


Ilmoittakaa Wilma -viestillä lapsen omalle opettajalle, jos lapsi ei osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin tänä lukuvuonna.
Huoltajina teillä on oikeus päättää osallistumisesta myös tilaisuuskohtaisesti. Voitte siis tehdä erillisen ilmoituksen Wilma –viestillä lapsen omalle opettajalle halutessanne jokaisen tapahtuman kohdalla erikseen.


Uskonnollisia tilaisuuksia ovat mm.:
päivänavaukset (kirkossa ja/tai koululla)
adventtihartaus
pääsiäishartaus
kevätkirkko (kirkossa)


Vuosittain Suomen Gideonien Orimattilan osasto jakaa Uudet Testamentit 4.luokkalaisille (Gideonit on kristittyjen liikemiesten ja toimihenkilöiden järjestö, joka levittää Raamattuja ympäri maailman, esimerkiksi
kouluihin, sairaaloihin ja hotelleihin.).
Uusien testamenttien jakaminen - voitte ilmoittaa oppilaan omalle luokanopettajalle, jos ette halua lapsenne olevan läsnä jakotilaisuudessa ja saavan Uutta testamenttia. Nämä jakotilaisuudet
järjestetään mahdollisuuksien mukaan uskontotuntien aikana.

Anne Seppänen , rehtori

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä