Kunnan OPS-sisältö

Kuten valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa todetaan, arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen.

Oppimista arvioitaessa tarkastellaan oppilaan edistymistä ja osaamisen tasoa mahdollisimman monipuolisesti sekä annetaan niistä palautetta.

Työskentelytaitoja harjoitellaan tavoitteellisesti, ja niiden arviointi on osa oppiaineessa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. Työskentelytaitoja arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon erilaiset oppimistyylit sekä se, että ei tulla arvioineeksi oppilaan persoonaa tai henkilökohtaisia ominaisuuksia. Numeroarvioinnissa käytetään viitteellisenä pohjana seuraavaa asteikkoa:


NUMEROARVIOINNIN PERUSTEET:

AINEENHALLINTA

TYÖSKENTELY

10 ERINOMAINEN

- ylittää lähes kaikki hyvän osaamisen kriteerit

- pystyy vaativaan ongelmanratkaisuun

ja opitun soveltamiseen

- tekee enemmän kuin vaaditaan, osoittaa

harrastuneisuutta

- tuotokset ansiokkaita, perusteellisia ja

omaperäisiä, luovia

- ryhmässä olennainen rooli

(johtaa, kannustaa tai rohkaisee)

9 KIITETTÄVÄ

- ylittää useimmat oppiaineen hyvän

osaamisen kriteerit

- pystyy ongelmanratkaisuun ja opitun

soveltamiseen

- työskentelee ahkerasti

- tuotokset ansiokkaita

- osoittaa aloitteellisuutta

- ottaa vastuuta koko ryhmän työskentelystä

8 HYVÄ

- täyttää keskimääräiset oppiaineen

osaamisen kriteerit (jotkut voivat

alittua, jos toiset ylittyvät)

(ks. perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit.

arvosanan hyvä (8) kriteerit yhteisissä oppiaineissa.

Opetushallitus.)

- työskentelee pitkäjänteisesti ja aktiivisesti

- tuotokset melko virheettömiä

- etsii tietoa

- kysyy, jos ei ymmärrä

- hoitaa hyvin oman osuutensa ryhmässä

- kykenee realistisesti arvioimaan omaa työskentelyään ja sen lopputulosta

7 TYYDYTTÄVÄ

- osaaminen täyttää useimmat

oppiaineen kriteerit

- pystyy useimmiten pitkäjänteiseen, itsenäiseen

työskentelyyn

- tuotokset keskinkertaisia

- toimii ryhmän jäsenenä ja tekee oman osuutensa

- kykenee jossain määrin arvioimaan omaa työskentelyään ja sen lopputulosta

6 KOHTALAINEN

- osaaminen täyttää joitakin

oppiaineen kriteereitä

- pyrkii tavoitteiden saavuttamiseen

- kykenee ajoittain itsenäiseen työskentelyyn

- tuotokset vähäisiä

- tekee ryhmätyössä osittain oman osuutensa

- toiminta ei useinkaan ole tavoitteellista: lopputulokseen saatetaan pyrkiä mahdollisimman helposti tai nopeasti

5 VÄLTTÄVÄ

- osaaminen täyttää vain jossakin

määrin oppiaineen kriteereitä

- yrittää ajoittain tehdä annettuja tehtäviä ja saada

aikaan tuotoksia

- yrittää toimia ryhmässä

- työskentelyn tai lopputuloksen laadulla ei ole väliä; kunhan jotakin saadaan tehtyä

4 HYLÄTTY

- ei osoita oppiaineen kriteereiden osaamista

- ei edellytyksiä edetä seuraavalle tasolle

- ei tee tai pysty tekemään annettuja

tehtäviä tukitoiminkaan

- ryhmätyössä passiivinen tai häiritsee muita

-OPPILAAN AINEENHALLINTA JA TYÖSKENTELY VOIVAT OLLA ERI TASOILLA.

-TYÖTURVALLISUUDEN LAIMINLYÖNTI, HÄIRINTÄ, MYÖHÄSTELY JA UNOHTELU LASKEVAT TYÖSKENTELYN TASOA


Käyttäytymisen
arvioinnissa on tärkeä huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Sitä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin, jotka puolestaan perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuurin linjauksiin sekä koulun järjestyssääntöihin.

Käyttäytymisen arvioinnin pohjana käytetään apuna seuraavaa asteikkoa:

SAAVUTTAAKSEEN HYVÄN ARVOSANAN (8) OPPILAS

-on rehellinen, luotettava ja käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti
-noudattaa yhteisiä sääntöjä
-osaa ottaa toiset huomioon kouluyhteisössä
-pystyy työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa
-arvostaa koulutyötä

SAAVUTTAAKSEEN KIITETTÄVÄN ARVOSANAN (9) OPPILAS EDELLISTEN LISÄKSI

-vaikuttaa ympäristöönsä omalla, myönteisellä käytöksellään positiivisesti
-osaa asettua toisen asemaan ja kannustaa toisia

SAAVUTTAAKSEEN ERINOMAISEN ARVOSANAN (10) OPPILAS EDELLISTEN LISÄKSI

-on erityisen aktiivisessa, tärkeässä roolissa kouluyhteisössä. Hänen toiminnallaan on koulun arjessa näkyviä, myönteisiä vaikutuksia.

ARVOSANAN TYYDYTTÄVÄ (7) SAANUT OPPILAS

-ei aina huomioi toisia ihmisiä ja käyttäytyy toisinaan epäasiallisesti
-saattaa joskus häiritä käytöksellään toisten työskentelyä
-on rikkonut silloin tällöin koulun sääntöjä
-ymmärtää kuitenkin, mitä asioita hänen käytöksessään tulisi muuttaa, ja pyrkii siihen

ARVOSANAN KOHTALAINEN (6) SAANUT OPPILAS

-käyttäytyy toisia kohtaan epäasiallisesti
-häiritsee toistuvasti käytöksellään toisten työskentelyä (poissaolo parantaa työskentelyilmapiiriä)
-rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä
-on epäluotettava ja saattaa pinnata koulusta

ARVOSANAN VÄLTTÄVÄ (5) SAANUT OPPILAS

-käyttäytyy häiritsevästi, kiusaa toisia
-estää toisten työskentelyn läsnäolollaan
-on epärehellinen, piittaamaton koulun säännöistä ja saattaa pinnata toistuvasti

ARVOSANAN HYLÄTTY (4) SAANEEN OPPILAAN

-käyttäytymiseen ei enää voi vaikuttaa koulun keinoin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä