Liitteet

JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 628/401/2012 Siv.ltk 14.5.2019

 

Joustava perusopetus (JOPO)

Joustava perusopetus on tarkoitettu niille oppilaille, joilla on suurentunut riski jäädä ilman päättötodistusta ja toisen asteen koulutuspaikkaa. Oppilaat voivat olla vaarassa syrjäytyä koulutuksen piiristä esimerkiksi heikon koulumenestyksen, heikentyneen koulumotivaation, runsaiden poissaolojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Toiminnan tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämänhallintaa.

Joustavaa perusopetusta voidaan tarjota koulussa pienryhmässä, johon otetaan ensisijaisesti yhdeksäsluokkalaisia ja toissijaisesti kahdeksasluokkalaisia oppilaita. Ryhmään otetaan enimmillään kymmenen oppilasta.

Opetuksen toteuttamisesta vastaa JOPO-luokan opettajan ja kasvatusohjaajan muodostama työpari. Opettaja toimii ryhmän luokanvalvojana ja vastaa opetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä opettamiensa oppiaineiden arvioinnista. Kasvatusohjaaja toimii koulunkäynninohjaajana oppitunneilla, tukee nuorten kasvua sekä tekee ja kehittää osaltaan yhteistyötä perheiden, työpaikkojen ja muiden koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään JOPO-tiimissä, johon kuuluvat JOPO-työparin lisäksi koulun rehtori, oppilaanohjaaja ja erityisopettaja.

Oppilasvalinnat ja hakeminen

Haku JOPO-luokalle järjestetään kahdeksannen luokan kevätlukukaudella. Hakeminen tapahtuu lomakkeella, jonka oppilas täyttää yhdessä huoltajiensa kanssa. Jokaiselle hakemuksen jättäneelle järjestetään haastattelu, johon voidaan kutsua myös hänen huoltajansa.

JOPO-luokalle päästäkseen oppilaan tulee kyetä suoriutumaan ja hyötyä joustavan perusopetuksen opetusmenetelmistä sekä toiminnallisesta ja työharjoittelupainotteisesta opiskelusta. Opiskelijan tulee sitoutua JOPO-opiskeluun sekä olla motivoitunut vaikuttamaan myönteisesti koulumenestykseensä. Myös huoltajien myönteinen suhtautuminen ja sitoutuminen JOPO-opiskeluun on välttämätön edellytys joustavaan perusopetukseen valitsemiselle. Valintatilanteessa otetaan huomioon myös tulevan JOPO- ryhmän ryhmädynamiikka.

Jos kahdeksasluokkalaisille järjestetyn haun jälkeen JOPO-luokan ryhmäkoko on jäämässä pieneksi, hakua voidaan täydentää järjestämällä vastaava hakuprosessi myös seitsemännen luokan oppilaille.

Päätökset oppilasvalinnoista tekee JOPO-tiimi. Hallinnollisen päätöksen oppilaan JOPO- luokalle siirtämisestä tekee rehtori.

JOPO-luokalle valittu oppilas aloittaa opiskelun kahden kuukauden mittaisella koeajalla, jolloin hänen soveltuvuutensa joustavan perusopetuksen toimintaan arvioidaan. Mikäli joustavaa perusopetusta ei voida pitää oppilaalle sopivana opiskelumuotona, hän palaa aiempaan ryhmäänsä. Mahdollinen myöhempi JOPO-luokalta eroaminen tai erottaminen vaatii hallinnollisen päätöksen.

Opiskelu ja toimintatavat

JOPO-opetus etenee lähtökohtaisesti yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaan, mutta ryhmään voidaan poikkeuksellisesti ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, jos hän pystyy opiskelemaan joustavan perusopetuksen järjestelyjen mukaisesti ja jos hänen arvioidaan hyötyvän JOPO-opiskelusta. JOPO-luokan opetus on vuosiluokkiin sitomatonta.

Jokaiselle joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOP). Mikäli oppilaalla on erityisen tuen päätös, hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Oppimissuunnitelmaan voidaan kirjata tarvittaessa poikkeusjärjestelyitä joidenkin oppiaineiden osalta. Opetuksessa voidaan esimerkiksi painottaa aiempien vuosiluokkien oppisisältöjä, mikäli oppilas on omaksunut niitä puutteellisesti.

Lukuaineet opettaa pääsääntöisesti JOPO-luokan opettaja. Taito- ja taideaineiden sekä valinnaisaineiden opetuksesta vastaa kunkin aineen aineenopettaja. Opiskelu järjestetään pitkälti projektimuotoisena lähiopiskeluna ja työssäoppimisjaksoina.

Työpaikkajaksoilla oppilas osallistuu ohjatusti työpaikan tehtäviin. Tavoitteena on oppia työelämässä tarvittavia taitoja, kuten vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta ja kykyä arvioida omaa toimintaa. Lisäksi työjaksoille voidaan antaa erilaisia työssäoppimis- ja muita koulutehtäviä.

Luokkatyöskentelyn ja työpaikkaopiskelun lisäksi oppimisympäristöinä voivat toimia muun muassa leirikoulut, yritys- ja oppilaitosvierailut, opintoretket, teema- ja toimintapäivät, messut ja tapahtumat sekä erilaiset koulutuskokeilut. Oppilaiden kanssa tutustutaan lähialueen työ-, opinto- ja harrastustoimintaan sekä jatko-opintomahdollisuuksiin.

Joustavassa perusopetuksessa kehitetään moniammatillisuutta ja yhteistyötä sekä koulun sisällä (JOPO-työpari, rehtori, oppilaanohjaaja, aineenopettajat, oppilashuolto) että koulun ulkopuolella (huoltajat, nuorisotyö, sosiaalitoimi, työelämä, järjestöt).

Arviointi

Arviointi pohjautuu opetussuunnitelman yleisiin tavoitteisiin ja arviointiperusteisiin. Oppilaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ohjaa ja tukee arviointia. Työjaksot arvioidaan opettajan ja ohjaajan työpaikkakäyntien, työnantajan tekemän kirjallisen ja suullisen arvion ja oppilaiden pitämien työpaikkaesitelmien perusteella. Retkipäivät, työjaksot ja muut poikkeavuudet lukujärjestyksessä tulee huomioida koulutyönä JOPO-oppilaan arvioinnissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä