6.3 Arvioinnin kohteet

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.

Kunnan OPS-sisältö

Kuten valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa todetaan, arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen.

Oppimista arvioitaessa tarkastellaan oppilaan edistymistä ja osaamisen tasoa mahdollisimman monipuolisesti sekä annetaan niistä palautetta.

Työskentelytaitoja harjoitellaan tavoitteellisesti, ja niiden arviointi on osa oppiaineessa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. Työskentelytaitoja arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon erilaiset oppimistyylit sekä se, että ei tulla arvioineeksi oppilaan persoonaa tai henkilökohtaisia ominaisuuksia. Numeroarvioinnissa käytetään viitteellisenä pohjana seuraavaa asteikkoa:


NUMEROARVIOINNIN PERUSTEET:

AINEENHALLINTA

TYÖSKENTELY

10 ERINOMAINEN

- ylittää lähes kaikki hyvän osaamisen kriteerit

- pystyy vaativaan ongelmanratkaisuun

ja opitun soveltamiseen

- tekee enemmän kuin vaaditaan, osoittaa

harrastuneisuutta

- tuotokset ansiokkaita, perusteellisia ja

omaperäisiä, luovia

- ryhmässä olennainen rooli

(johtaa, kannustaa tai rohkaisee)

9 KIITETTÄVÄ

- ylittää useimmat oppiaineen hyvän

osaamisen kriteerit

- pystyy ongelmanratkaisuun ja opitun

soveltamiseen

- työskentelee ahkerasti

- tuotokset ansiokkaita

- osoittaa aloitteellisuutta

- ottaa vastuuta koko ryhmän työskentelystä

8 HYVÄ

- täyttää keskimääräiset oppiaineen

osaamisen kriteerit (jotkut voivat

alittua, jos toiset ylittyvät)

(ks. perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit.

arvosanan hyvä (8) kriteerit yhteisissä oppiaineissa.

Opetushallitus.)

- työskentelee pitkäjänteisesti ja aktiivisesti

- tuotokset melko virheettömiä

- etsii tietoa

- kysyy, jos ei ymmärrä

- hoitaa hyvin oman osuutensa ryhmässä

- kykenee realistisesti arvioimaan omaa työskentelyään ja sen lopputulosta

7 TYYDYTTÄVÄ

- osaaminen täyttää useimmat

oppiaineen kriteerit

- pystyy useimmiten pitkäjänteiseen, itsenäiseen

työskentelyyn

- tuotokset keskinkertaisia

- toimii ryhmän jäsenenä ja tekee oman osuutensa

- kykenee jossain määrin arvioimaan omaa työskentelyään ja sen lopputulosta

6 KOHTALAINEN

- osaaminen täyttää joitakin

oppiaineen kriteereitä

- pyrkii tavoitteiden saavuttamiseen

- kykenee ajoittain itsenäiseen työskentelyyn

- tuotokset vähäisiä

- tekee ryhmätyössä osittain oman osuutensa

- toiminta ei useinkaan ole tavoitteellista: lopputulokseen saatetaan pyrkiä mahdollisimman helposti tai nopeasti

5 VÄLTTÄVÄ

- osaaminen täyttää vain jossakin

määrin oppiaineen kriteereitä

- yrittää ajoittain tehdä annettuja tehtäviä ja saada

aikaan tuotoksia

- yrittää toimia ryhmässä

- työskentelyn tai lopputuloksen laadulla ei ole väliä; kunhan jotakin saadaan tehtyä

4 HYLÄTTY

- ei osoita oppiaineen kriteereiden osaamista

- ei edellytyksiä edetä seuraavalle tasolle

- ei tee tai pysty tekemään annettuja

tehtäviä tukitoiminkaan

- ryhmätyössä passiivinen tai häiritsee muita

-OPPILAAN AINEENHALLINTA JA TYÖSKENTELY VOIVAT OLLA ERI TASOILLA.

-TYÖTURVALLISUUDEN LAIMINLYÖNTI, HÄIRINTÄ, MYÖHÄSTELY JA UNOHTELU LASKEVAT TYÖSKENTELYN TASOA


Käyttäytymisen
arvioinnissa on tärkeä huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Sitä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin, jotka puolestaan perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuurin linjauksiin sekä koulun järjestyssääntöihin.

Käyttäytymisen arvioinnin pohjana käytetään apuna seuraavaa asteikkoa:

SAAVUTTAAKSEEN HYVÄN ARVOSANAN (8) OPPILAS

-on rehellinen, luotettava ja käyttäytyy hyvien tapojen mukaisesti
-noudattaa yhteisiä sääntöjä
-osaa ottaa toiset huomioon kouluyhteisössä
-pystyy työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa
-arvostaa koulutyötä

SAAVUTTAAKSEEN KIITETTÄVÄN ARVOSANAN (9) OPPILAS EDELLISTEN LISÄKSI

-vaikuttaa ympäristöönsä omalla, myönteisellä käytöksellään positiivisesti
-osaa asettua toisen asemaan ja kannustaa toisia

SAAVUTTAAKSEEN ERINOMAISEN ARVOSANAN (10) OPPILAS EDELLISTEN LISÄKSI

-on erityisen aktiivisessa, tärkeässä roolissa kouluyhteisössä. Hänen toiminnallaan on koulun arjessa näkyviä, myönteisiä vaikutuksia.

ARVOSANAN TYYDYTTÄVÄ (7) SAANUT OPPILAS

-ei aina huomioi toisia ihmisiä ja käyttäytyy toisinaan epäasiallisesti
-saattaa joskus häiritä käytöksellään toisten työskentelyä
-on rikkonut silloin tällöin koulun sääntöjä
-ymmärtää kuitenkin, mitä asioita hänen käytöksessään tulisi muuttaa, ja pyrkii siihen

ARVOSANAN KOHTALAINEN (6) SAANUT OPPILAS

-käyttäytyy toisia kohtaan epäasiallisesti
-häiritsee toistuvasti käytöksellään toisten työskentelyä (poissaolo parantaa työskentelyilmapiiriä)
-rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä
-on epäluotettava ja saattaa pinnata koulusta

ARVOSANAN VÄLTTÄVÄ (5) SAANUT OPPILAS

-käyttäytyy häiritsevästi, kiusaa toisia
-estää toisten työskentelyn läsnäolollaan
-on epärehellinen, piittaamaton koulun säännöistä ja saattaa pinnata toistuvasti

ARVOSANAN HYLÄTTY (4) SAANEEN OPPILAAN

-käyttäytymiseen ei enää voi vaikuttaa koulun keinoin

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia.

Oppiminen arvioinnin kohteena

Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä palautteen antamista niistä. Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja asetettuihin tavoitteisiin. Oppimisen edistymisen huolellinen seuranta on tarpeen koko perusopetuksen ajan, jotta opetuksen, ohjauksen ja tuen keinoin voidaan huolehtia siitä, että oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemiseen.

Osaamisen tasolla tarkoitetaan oppilaan eri tavoin osoittamaa osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja arvioituna oppilaan suoritusten perusteella. Osaamisen tason arvioimiseksi oppilaan työn tuloksia tai suorituksia tarkastellaan mahdollisimman monipuolisesti. Tiedollisen ja taidollisen osaamisen tason arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisesti määriteltyjä arviointikriteerejä. Osaamisen kehittyminen nähdään koko perusopetuksen ajan vahvistuvana, kumuloituvana prosessina.

Oppilaita ohjataan sekä itsenäisesti että ryhmänä tarkastelemaan edistymistään ja työnsä tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja niihin onnistumisen kriteereihin, joista on yhdessä keskustellen sovittu työtä aloitettaessa.

Työskentely arvioinnin kohteena

Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä tavoitteista. Opetuksessa tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitoja. Työskentelytaitoihin sisältyvät myös taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään, taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa.

Työskentelytaitoja harjoitellaan eri oppiaineissa, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja koulun muussa toiminnassa. Opettajat ohjaavat oppilaita sekä yksilöinä että ryhmänä suunnittelemaan työtään ja käyttämään oppimista edistäviä työskentelytapoja. Oppilaita ohjataan myös tarkastelemaan suunnitelmien toteutumista sekä arvioimaan työskentelyn onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. Arviointi perustuu oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin. Työskentelyä koskeva monipuolinen palaute kaikissa opiskelutilanteissa edistää oppilaiden mahdollisuuksia tarkastella omaa työskentelyään ja kehittyä työskentelytaidoissa.

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja.

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Käyttäytymien tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Oppilailla ja huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn.

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä