LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.

Kunnan OPS-sisältö

Toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet

Multialla toimintakulttuuria pyritään kehittämään avoimessa vuorovaikutuksessa oppilaiden, vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa. Koulun oppilaskunnan hallitus mahdollistaa oppilaiden osallistamisen, kuulemisen ja kehitysideoiden julkituomisen. Lukuvuoden aikana järjestettävien vanhempainiltojen aikana käsitellään ajankohtaisia asioita ja huoltajat pääsevät osallistumaan koulun toiminnan kehittämiseen. Paikallisten yhteistyötahojen kanssa järjestetään tapahtumia ja heidän osaamistaan hyödynnetään tutustumisessa työelämään sekä ympäröivään yhteiskuntaan. Myös muina aikoina vanhempia ja oppilaita kannustetaan osallistumaan koulun toiminnan kehittämiseen. Toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteutumista arvioidaan lukuvuoden arvioinnin yhteydessä.

Oppimisympäristöt ja työtavat

Oppimisympäristöjä kehitetään sellaisiksi että ne tarjoavat mahdollisuuden muodollisen ja epämuodollisen yksilö‐ ja ryhmätyömuotojen sekä eri opetusmenetelmien, oppimistapojen ja opetusteknologian joustavaan käyttöön. Käytetään kiireettömiä, luovia ja toiminnallisia työtapoja, jotka mahdollistavat oppilaiden liikkumisen oppituntien aikana. Kehitetään työtapoja ja tiloja tukemaan vertaisoppimista sekä yhteisopettajuutta.

Opetuksen eheyttäminen

Opettajia kannustetaan opetuksessaan rikkomaan luokka- sekä oppiainerajoja. Opetusta eheyttäviin projekteihin pyritään löytämään aikaa jaksokohtaisesti.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttaminen suunnitellaan lukuvuosikohtaisesti lukuvuosisuunnitelman laadinnan yhteydessä. Henkilöstö ja oppilaat suunnittelevat lukuvuoden tavoitteiden mukaisen oppimiskokonaisuuden, jota käsitellään monialaisesti luokka- ja oppiainerajoja rikkoen. Oppimiskokonaisuuden suunnittelun lähtökohdaksi pyritään löytämään ajankohtaisia, paikallisia aihekokonaisuuksia. Paikallisia toimijoita hyödynnetään oppimiskokonaisuuden käsittelyssä mahdollisuuksien mukaan.

Lukuvuosikohtaisen oppimiskokonaisuuden tavoitteet ja sisällöt määritellään tarkemmin lukuvuosisuunnitelmassa.

Oppimiskokonaisuuden arvoinnissa lähtökohtana on opettajien ja oppilaiden asettamat tavoitteet kullekin aihekokonaisuudelle

Oppimiskokonaisuuden toteutuksen onnistumisesta ja seuraavan lukuvuoden teemasta kerätään palautetta oppilailta ja toteutukseen osallistuneilta yhteistyötahooilta heti projektin toteutumisen jälkeen. Oppimiskokonaisuuden arviointi tapahtuu keväällä järjestettävässä arviointivesossa lukuvuoden arvioinnin yhteydessä.

------------

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden pohdinta on keskeinen osa opetussuunnitelmatyötä ja samalla toiminnan jatkuvaa kehittämistä edistävä tekijä. Paikallisesti päätetään, miten oppilaat ja huoltajat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen sekä mitä muuta yhteistyötä ja keiden toimijoiden kanssa tehdään toimintakulttuurin kehittämiseksi. Suunnittelussa kiinnitetään huomiota myös toimintakulttuurin jatkuvuuteen esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksen eri vaiheissa.

Multialla toimintakulttuuria pyritään kehittämään avoimessa vuorovaikutuksessa oppilaiden, vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa. Koulun oppilaskunnan hallitus mahdollistaa oppilaiden osallistamisen, kuulemisen ja kehitysideoiden julkituomisen. Lukuvuoden aikana järjestettävien vanhempainiltojen aikana käsitellään ajankohtaisia asioita ja huoltajat pääsevät osallistumaan koulun toiminnan kehittämiseen. Paikallisten yhteistyötahojen kanssa järjestetään tapahtumia ja heidän osaamistaan hyödynnetään tutustumisessa työelämään sekä ympäröivään yhteiskuntaan. Myös muina aikoina vanhempia ja oppilaita kannustetaan osallistumaan koulun toiminnan kehittämiseen.

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa

- miten opetuksen järjestäjä ja koulut edistävät ja arvioivat toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteutumista; mitkä ovat mahdolliset paikalliset painopisteet ja miten ne ilmenevät käytännössä (toimintakulttuurin periaatteiden kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)

Toimintakulttuurin kehittämisen periaatteiden toteutumista arvioidaan lukuvuoden arvioinnin yhteydessä.

- mitkä ovat oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaa, käyttöä ja kehittämistä ohjaavat paikalliset tavoitteet ja erityiskysymykset (muilta osin oppimisympäristöjen ja työtapojen kuvaamisessa opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)

Oppimisympäristöjä kehitetään sellaisiksi että ne tarjoavat mahdollisuuden muodollisen ja epämuodollisen yksilö‐ ja ryhmätyömuotojen sekä eri opetusmenetelmien, oppimistapojen ja opetusteknologian joustavaan käyttöön. Työtavat mahdollistaisivat oppilaille liikkumisen oppituntien aikana.

- miten opetuksen eheyttämistä käytännössä toteutetaan

Opettajia kannustetaan opetuksessaan rikkomaan luokka- sekä oppiainerajoja. Opetusta eheyttäviin projekteihin pyritään löytämään aikaa jaksokohtaisesti.

- miten monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan

 • toteuttamista ohjaavat paikalliset tavoitteet (yleiskuvauksen osalta opetussuunnitelman perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)
 • toteuttamista ohjaavat periaatteet ja toteuttamistavat (päätetäänkö esimerkiksi oppimiskokonaisuuksien teemoista yhteisessä paikallisessa opetussuunnitelmassa ja tarkemmista tavoitteista ja sisällöistä koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa tai lukuvuosisuunnitelmassa vai miten menetellään; miten turvataan, että jokaisen oppilaan opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa; miten ohjeistetaan oppimiskokonaisuuksien laajuus, miten sovitaan kulloinkin mukana olevista oppiaineista; miten oppilaiden osallistuminen suunnitteluun järjestetään jne.)

  Monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttaminen suunnitellaan lukuvuosikohtaisesti lukuvuosisuunnitelman laadinnan yhteydessä. Henkilöstö ja oppilaat suunnittelevat lukuvuoden tavoitteiden mukaisen oppimiskokonaisuuden, jota käsitellään monialaisesti luokka- ja oppiainerajoja rikkoen. Oppimiskokonaisuuden suunnittelun lähtökohdaksi pyritään löytämään ajankohtaisia, paikallisia aihekokonaisuuksia. Paikallisia toimijoita hyödynnetään oppimiskokonaisuuden käsittelyssä mahdollisuuksien mukaan.

 • tavoitteet ja sisällöt (määrittely joko opetussuunnitelmassa tai lukuvuosisuunnitelmassa opetuksen järjestäjän päätöksen mukaan)

  Lukuvuosikohtaisen oppimiskokonaisuuden tavoitteet ja sisällöt määritellään tarkemmin lukuvuosisuunnitelmassa.
 • arviointikäytännöt (miten huolehditaan siitä, että ko. kokonaisuuksissa osoitetut työskentelytaidot ja muu osaaminen otetaan huomioon kokonaisuuden toteuttamisessa mukana olevien oppiaineiden arvioinnissa)

  Oppimiskokonaisuuden arvoinnissa lähtökohtana on opettajien ja oppilaiden asettamat tavoitteet kullekin aihekokonaisuudelle
 • toteutumisen seuranta, arviointi ja kehittäminen.

  Oppimiskokonaisuuden toteutuksen onnistumisesta ja seuraavan lukuvuoden teemasta kerätään palautetta oppilailta heti projektin toteutumisen jälkeen. Oppimiskokonaisuuden arviointi tapahtuu keväällä järjestettävässä arviointivesossa lukuvuoden arvioinnin yhteydessä.

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokainen koulu täsmentää oman toimintakulttuurinsa sekä oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet sekä yhteistyön ja muun käytännön toteutuksen. Lisäksi opetuksen järjestäjä huolehtii, että monialaisten oppimiskokonaisuuksien sekä mahdollisen muun eheyttämisen suunnittelu, tavoitteiden ja sisältöjen määrittely, toteuttaminen, seuranta ja arviointiyhteistyö täsmennetään koulukohtaisesti. Koulukohtaisesti on tärkeä määritellä eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteistyötä ja työnjakoa koskevat toimintatavat oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa sekä tarkentaa oppimiskokonaisuuksiin liittyvän oppilaan arvioinnin käytänteet. Täsmennykset kirjataan joko koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan ja/tai lukuvuosisuunnitelmaan opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti.

Opetussuunnitelmaan voidaan myös liittää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevia yhteistyösuunnitelmia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä