8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa[1]. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen.

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen[2]. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntäkoskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti[3]. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä.[4] Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta[5].

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä.Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat: [6]

  • yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
  • kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa
  • kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa
  • asian aihe ja vireille panija
  • oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset
  • toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet
  • tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma
  • toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu[7].

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä.[8]

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen.[9]

Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi[10]. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot[11]. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen huoltajansa suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta[12]. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.[13]


[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 1 mom.

[2] Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.

[3] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 § 1 mom.

[4] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 1 ja 2 mom.

[5] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 § 3 mom. ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 26 § 3 mom.

[6] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 5 § 2 mom. ja 20 § 1, 3 ja 4 mom.

[7] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 5 mom.

[8] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 21 § 1 mom. ja 22 § 1 mom.

[9] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 20 § 2 mom., laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 12 § ja laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)

[10] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 2 mom.

[11] Perusopetuslaki 40 § 2 mom. (1288/2013)

[12] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23 § 3 mom.

[13] Perusopetuslaki 40 § 4 mom.(1288/2013)

Kunnan OPS-sisältö

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon
palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa
monialaista oppilashuoltoa. Tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä,
terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeää on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien
ennaltaehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä
oppilashuollon rakentamisessa että koulun arjessa.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan suostumukseen, mutta ellei oppilaalla ole
edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, suostumuksen antaa huoltaja.
Oppilaan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi osallistua tarvittavia
oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Samoin kuin edellä, huoltaja tai muu laillinen
edustaja voi antaa suostumuksen oppilaan sijasta. Silloinkin, kun oppilas on jo itse kykenevä tekemään päätöksiä, hänen suostumuksellaan on hyvä tehdä yhteistyötä huoltajien kanssa, koska huoltajien mukanaolo on tärkeä tuki oppilaalle.

Oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä on velvollinen ottamaan yhteyttä opiskeluhuollon kurattoriin tai psykologiin silloin, kun hän toteaa oppilaalla kyseisten palvelujen tarpeen. Yhteydenotto tehdään yhdessä oppilaan kanssa ja samalla annetaan kurattorille ja psykologille tuen tarpeen arvioimiseen tarvittavat tiedot. Jos yhteydenottoa ei ole mahdollista tehdä yhdessä oppilaan kanssa, hänelle on annettava tieto yhteydenotosta. Myös huoltajalle on annettava tieto yhteydenotosta, ellei oppilas sitä pätevästi kiellä ottaen huomioon ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu ja oppilaan etu.

Oppilaalla on oikeus painavasta syystä ja jos se ei ole selvästi vastoin hänen etuaan, kieltää
huoltajaa ja tai muuta laillista edustajaa osallistumasta itseään koskevan asian käsittelyyn tai
saamasta häntä koskevia tietoja. Tässä tilanteessa oppilas ohjataan psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle iän, kehitystason ja edun toteutumisen arviointia varten.

Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä oppilashuollon palveluja tämän iästä riippumatta. Lapsen hätä on aina otettava todesta.

Huoltajan suostumusta ei sen sijaan tarvita tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyviin käsittelyihin ja
selvitysten laadintaan, jotka tehdään monialaisessa yhteistyössä oppilashuollon
ammattihenkilöiden kanssa.

Oppilashuoltoryhmän jäsenillä on oikeus pyytää neuvoa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.
Ryhmän jäsen ei saa käyttää asiantuntijaryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja
muuhun kuin oppilashuoltoon liittyvään tehtävään.

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan tapauskohtaisti oppilaan tueksi silloin, kun hänen huolta herättävän tilanteensa varhaiseen selvittelyyn ja hoitamiseen tarvitaan eri alojen asiantuntijoita ja etenkin silloin, kun tarvitaan monialasiasta yhteistyötä opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon palvelujen henkilöstön välillä.

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan
oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa oppilashuoltokertomukseen yksittäisen
oppilaan oppilashuollon tarpeen ja suunnitellut ja toteutuneet yksilöllisen oppilashuollon tukitoimet
sekä muut oppilashuoltolaissa määritellyt asiat. Kirjauksia voivat tehdä myös muut
asiantuntijaryhmän jäsenet. Oppilashuoltokertomus kirjataan jatkuvaan muotoon
aikajärjestyksessä:

. yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan
huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot,
. kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa,
. kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa,
. asian aihe ja vireille panija,
. oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja
selvitykset,
. toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset
tukitoimet,
. tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden
toteuttamissuunnitelma sekä,
. toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.


Yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin.

Yksilökohtaisessa oppilashuollossa käsiteltävät asiat ovat salassa pidettäviä.

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, merkitään näkyviin, mitä
tietoja ja kenelle on luovutettu ja millä perusteella luovutus on tehty. Pyyntöasiakirja tallennetaan.
Oppilashuoltorekisterin vastuuhenkilö päättää tietojen luovuttamisesta ja määrittelee
tapauskohtaisesti käyttöoikeuden rekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on
salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä
oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä
yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada ja
luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan
opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot.

Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän opetukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on
salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen
kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Uudella opetuksen järjestäjällä on
myös pyynnöstä oikeus saada vastaavat tiedot. Oppilaalta tai tarvittaessa huoltajalta tulee saada
kirjallinen suostumus, jotta uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää sellaiset salassa
pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä