8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus[1]. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa.[2] Kouluyhteisön tai oppilaiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

 

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla.[3] Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut[4]. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla[5]. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa[6].

 

Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja[7]. Oppilaan ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää oppilashuollon tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa.

 

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitelmallista arviointia[8].

 

Oppilashuoltoryhmät [9]

 

Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikkioppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää.

 

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman opetuksen järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä.

 

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.
Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän sijasta edellä kuvattuja tehtäviä voi hoitaa opetuksen järjestäjän nimeämä muu tehtävään soveltuva monialainen koulukohtainen ryhmä. [121a] 

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu[10]. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta.


[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 9 § 1 mom.

[2] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 4 mom. ja 18 § 1 mom.

[3] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 § 1 ja 2 mom.

[4] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 3 § 3 mom.

[5] Eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintö 14/2013 vp.

[6] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 15 § ja 17 §

[7] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 11 § 1 ja 2 mom.

[8] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 25 §

[9] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 14 § 1 – 4 mom.

[10] Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013

[121] Laki oppilas- ja opiskeluhuoltolain muuttuminen 1501/2016, 14§ 2 mom.

 

Kunnan OPS-sisältö

Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Kaikki ryhmät ovat monialaisia eli opetushenkilöstön lisäksi ryhmässä on terveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluita edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää.

Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Koulukohtaista oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori. Ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista päättää opetuksen järjestäjä yhdessä oppilashuollon palveluja tuottavien tahojen kanssa. Oppilashuoltoryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta. Ryhmän jäsenten vaihtuessa on uusien jäsenten osalta saatava oppilaan tai huoltaja suostumus kuten perustamisvaiheessakin.


Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. Lakisääteisiä oppilashuollonpalveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti enneltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona.

Kuhmoisten kunta / monialaiset työryhmät

Jäsenet Tehtävät Kokoukset
Opiskeluhuollon ohjausryhmä (Jämsän kanssa yhteinen) opetusjohtaja
varhaiskasvatusjohtaja
lukiokoulutuksen edustus
koulupsykologien/kuraattorien edustus
sosiaalitoimen edustus
opiskeluterveyden huollon edustus
päihde- ja mielenterveystyön edustus
hyvinvointiasiantuntija
Kuhmoisten kunnan edustus
Jämsän ammattiopiston edustus
Kristillisen Kansanopiston edustus
yleinen suunnittelu
kehittäminen
ohjaus
arviointi
lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päivittäminen
kouluterveyskyselyt
2-4 kertaa lukuvuodessa
Yhtenäiskoulun opiskeluhuoltoryhmä rehtori (puheenjohtaja)
koulupsykologi
koulukuraattori
kouluterveydenhoitaja
koululääkäri
opinto-ohjaaja
erityisopettaja
tarvittaessa opetushenkilöä oppilaskunnan edustaja
huoltajien edustaja
nuoriso-ohjaaja
tarvittaessa muita asiantuntijoita
opiskeluhuollon suunnittelu, kehittäminen ja arviointi,
terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja ongelmia ehkäisevä työ,
hyvinvointiin liittyvien kyselyjen tekeminen ja hyödyntäminen,
opetushenkilöstön konsultoiminen
kokousten määrät ja ajankohdat ilmoitetaan koulun lukuvuosisuunnitelmassa
Asiantuntijaryhmä
( yksittäisen oppijan tilanne)
Kootaan tapauskohtaisesti.
Ryhmässä esim. terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, opinto-ohjaaja, luokanvalvoja/ryhmänohjaaja tai keskeinen opettaja/ohjaaja, oppija ja/tai edustajansa. Ryhmä nimeää vastuuhenkilön, jolla kirjaamisvelvoite.

Oppijan tuen ja opiskeluhuollon tarpeen selvittäminen Kokoontuu tarvittaessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä