Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana

Oppimissuunnitelma

Tehostetun tuen aikana lapselle järjestettävä tuki kirjataan lapsen oppimissuunnitelmaan[1]. Oppimissuunnitelma on hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma lapsen kasvun ja oppimisen tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä lapsen tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.

[1] Laki perusopetuslain muuttamisesta 1288/2013, 16 a §

Oppimissuunnitelman tavoitteet ja laadinta

Tavoitteena on turvata lapsen edellytykset saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet. Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa[1]. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Mikäli lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai muita lapsen esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla. Oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Lisäksi oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan tuen tarvetta aina lapsen tilanteen muuttuessa.

[1] Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)

Oppimissuunnitelman tiedot

Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin lapsen esiopetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää:

Lapsen hyvinvointiin, kasvuun ja oppimisen liittyvät tavoitteet

 • lapsen näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan
 • lapsen kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet ja erityistarpeet
 • lapsen oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvät tavoitteet

Pedagogiset ratkaisut

 • oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
 • lapsen tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, työskentelytavat ja kommunikointitavat
 • lapselle tarjottava osa-aikainen erityisopetus
 • lapsen ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut

 • oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako
 • esiopetukseen osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset apuvälineet sekä eri toimijoiden vastuunjako
 • yhteistyön toteuttaminen lapsen ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki
 • lapsen mahdollinen osallistuminen muuhun varhaiskasvatukseen ja kuvaus yhteistyöstä toiminnan järjestäjän kanssa

Tuen seuranta ja arviointi

 • oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi sekä arviointiajankohdat
 • oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta
 • suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata lapsen henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Tehostetun tuen oppimissuunnitelma Äänekoskella

Tehostetun tuen oppimissuunnitelma perustuu pedagogiseen arvioon ja siinä esitetään tehostetun tuen kuvaus seuraavista asioista:
- tavoitteet
- sisällöt ja eriyttäminen
- pedagogiset menetelmät ja oppimisympäristö
- vastuulliset toimijat
- seuranta
- arviointi
- yhteistyö huoltajien kanssa

Keskeistä ovat toimintatavat, joilla lasta tuetaan. Tehostetun tuen oppimissuunnitelma on väline, jolla yhteistyössä huoltajan kanssa voidaan tavoitteellisesti ja säännöllisesti seurata lapsen kehitystä ja oppimista. Oppimissuunnitelman laatii lapsen oma lastentarhanopettaja ja muut hänen kanssaan toimivat työntekijät. Oppimissuunnitelman laadinnan pohjana on aina opetussuunnitelmassa määrätyt tavoitteet ja sisällöt. Tavoitteet ja sisällöt määritellään lapsen yksilöllisistä tarpeista käsin.