Pedagoginen arvio

Yhteistyö oppilashuollon henkilöstön kanssa

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin, käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa[1]. Tähän käsittelyyn ei tarvita huoltajan suostumusta. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, esimerkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.

[1] Laki perusopetuslain muuttamisesta 1288/2013, 16 a §

Pedagogisen arvion laadinta

Yhteistyö lapsen ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä lapsen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Opettaja tai opettajat laativat yhdessä kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään muita asiantuntijoita. Mikäli lapsella on varhaiskasvatussuunnitelma, kuntoutussuunnitelma tai muita lapsen esiopetuksen toteuttamista tukevia suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.

Pedagogisen arvion kuvaukset

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuvataan

  • lapsen kasvun ja oppimisen kokonaistilanne esiopetuksen henkilöstön, huoltajan ja lapsen näkökulmista
  • lapsen saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
  • lapsen kiinnostuksen kohteet, kasvuun ja oppimiseen liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet ja erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä lasta voidaan tukea
  • arvio tehostetun tuen tarpeesta.

Pedagoginen arvio Äänekoskella

Jos yleinen tuki ei riitä ja lapsi tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, tehdään pedagoginen arvio monialaisesti yhdessä huoltajien kanssa. Ryhmän koostumus vaihtelee lapsikohtaisesti. Pedagogisessa arviossa kiteytyy kuva lapsen toiminnasta ja tarpeista sekä siitä, miksi yleiset tukitoimet eivät ole riittäneet. Siihen kirjataan lapsen kasvua ja oppimista koskevat havainnot sekä tarvittaessa muiden lapsen kanssa toimivien havainnot. Lapsen oma näkemys tavastaan oppia otetaan huomioon.

Tarvittaessa työryhmä ehdottaa tehostettua tukea, jonka jälkeen päiväkodinjohtaja vaihtaa lapsen tuen tasoksi tehostetun tuen. Tämän jälkeen lapselle laaditaan oppimissuunnitelma, jossa tuki kuvataan tarkemmin.

Jos lapsi ei enää tarvitse tehostettua tukea, palataan yleiseen tukeen. Monialainen työryhmä tekee pedagogisen arvion, jossa todetaan, ettei lapsi enää tarvitse tehostettua tukea ja ehdottaa yleistä tukea. Päiväkodinjohtaja vaihtaa lapsen tuen tasoksi yleisen tuen.