5.3 Yleinen tuki

Vaikeuksien ehkäisy

Laadukas esiopetus on perusta lapsen kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi erilaisilla työtavoilla ja pedagogisilla menetelmillä, ryhmiä joustavasti muuntelemalla sekä opettajien keskinäisellä ja muun henkilöstön yhteistyöllä. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen lapsen tarpeet.

Ensimmäinen keino

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Monipuolinen yhteistyö

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään esiopetuksen opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Huoltajan ja lapsen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana lapsen tuen tarpeisiin vastataan käyttämällä esimerkiksi hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa soveltuvia materiaaleja ja välineitä, esiopetukseen soveltuvia opetusohjelmia ja osa-aikaista erityisopetusta. Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää yleisen tuen aikana.

Luhangan kunnan opetussuunnitelmaratkaisut

Yleinen tuki

Esikouluun tulevan lapsen tuen tarpeen arviointi alkaa jo lastenneuvolassa viisivuotistarkastuksessa. Luhangassa lastenneuvolan terveydenhoitaja osallistuu huhti-toukokuussa koululla tulevaa vuotta valmistelevaan oppilashuoltoryhmän palaveriin, missä käydään läpi kaikki tulevassa elokuussa esikoulun aloittavat lapset. Mikäli lapsella uskotaan olevan tuen tarvetta esikouluun tullessaan, tähän ollaan valmistauduttu jo ennalta. Esikoulun opettaja ja erityisopettaja tekevät elokuussa esikoulun alkaessa kaikille oppilaille kielellisiä ja matemaattisia perustaitoja käsittelevän kartoituksen. Arkihavaintojen ja kartoituksen pohjalta aikuisilla on jo varsin selkeä käsitys mahdollisista tuen tarpeista lapsiryhmässä. Lisäksi koulupsykologi käy tekemässä esikoulun oppilaille ryhmämuotoisen kouluvalmiustestin tammi-helmikuun aikana.

Luhangassa laaja-alainen erityisopettaja työskentelee viikoittain esiopetusryhmän kanssa ja tekee kiinteää yhteistyötä esikoulun opettajan kanssa läpi esikouluvuoden. Tämä yhteistyö on sekä konsultoivaa että suoraa työskentelyä oppilaiden kanssa. Ilmenneisiin tuen tarpeisiin vastataan välittömästi kunkin lapsen tarpeiden mukaisesti. Ensisijaisesti lapsen tukitoimet järjestetään omassa esikouluryhmässä, mutta tarvittaessa erityisopettaja voi työskennellä tukea tarvitsevan lapsen kanssa myös erikseen.

Huoltajien kanssa ollaan tiiviisti yhteydessä ja lapsen tilanteen niin vaatiessa huoltaja kutsutaan koululle keskustelemaan esikoulun opettajan kanssa lapsen asioista. Tarvittaessa tapaamisissa on mukana myös erityisopettaja. Lapsi osallistuu vanhempien ja esikoulun henkilöstön välisiin tapaamisiin oman kehitystasonsa mukaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä