Matematiikan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokalla 5

Matematiikan sisällöt vuosiluokalla 5

S1 Ajattelun taidot

- säännönmukaisuuksien, yhtäläisyyksien ja erojen sekä syy- ja seuraussuhteiden havaitseminen
- vertailu- ja luokittelutaitojen syventäminen
- vaihtoehtojen systemaattinen etsiminen
- ohjelmointia

GS2 Luvut ja laskutoimitukset

- kymmenjärjestelmän vahvistaminen
- harjaannutetaan edelleen peruslaskutoimitusten päässälaskutaitoa
- varmennetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen
- allekkain kertolasku
- hyödynnetään laskutoimitusten välisiä yhteyksiä (esim. jakolaskun ja murtoluvun yvälinen yhteys)
- lukuyksiköittäin jakaminen
- murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
- murtolukujen peruslaskutoimitukset
- desimaalilukujen peruslaskutoimitukset
- lukujen pyöristäminen ja tuloksen suuruusluokan arvioiminen
- negatiivisilla kokonaisluvuilla laskeminen
- laskujärjestys

S3 Algebra

- lukujonojen säännönmukaisuuden tutkiminen
- tuntemattoman käsite

S4 Geometria ja mittaaminen

- suorien yhdensuuntaisuus ja leikkaavuus
- kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista
- kolmioviivaimen ja harpin käyttö
- mittaamista eri välineillä (viivain, metrimitta, matkamittari/ tilavuusmitat/vaaka), kiinnitetään huomiota mittaustulosten arviointiin
- erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
- yksikkömuunnoksia konkreettisia välineitä hyödyntäen
- luokitellaan tasokulmiot (monikulmiot, muut kuviot)
- perehdytään tarkemmin kolmioon, nelikulmioon ja ympyrään (säde, halkaisija)
- luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
- koordinaatisto
- mittakaava suurennoksissa ja pienennöksissä

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

- kehitetään järjestelmällisen tietojen keräämisen taitoa
- tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla