13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista ja turvallisista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.

Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen

Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön kesken. Tarvitaan oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen molemminpuolista tuntemista. Yhteistyö huoltajien kanssa ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen on tärkeätä. Jokaisen lapsen tilanne, oppimisvalmiudet ja tarpeet otetaan huomioon. Lasten mahdollisesti tarvitsema oppimisen ja koulunkäynnin tuki turvataan koulun aloitusvaiheessa ja tarkistetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan tai kerhotoimintaan osallistumisen tarpeet ja mahdollisuudet. Lapsia kannustetaan olemaan ylpeitä esiopetuksen aikana opituista taidoista. Heitä rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään ja toimimaan uudessa ympäristössä kohtaamiensa aikuisten kanssa.

Vuosiluokat 1-2: Koululaiseksi kasvaminen

Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja sitä edeltäneen varhaiskasvatuksen antamat valmiudet. Vuosiluokkien 1-2 erityisenä tehtävänä on luoda perusta oppilaiden myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana ja koululaisena sekä kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Perusopetuksen alussa jokaisen oppilaan edistymisen huolellinen seuranta on erityisen tärkeää, jotta voidaan huolehtia siitä, että oppilaalla on edellytykset opinnoissa etenemiseen.

On tärkeätä, että jokainen oppilas saa rohkaisevaa palautetta ja tilaisuuksia uusien asioiden oppimisesta nouseville ilon ja onnistumisen kokemuksille. Oppilaita kannustetaan tuomaan esiin kiinnostuksen kohteensa ja löytämään uusia. Opetus suunnitellaan riittävän haasteelliseksi kunkin oppilaan tarpeita ajatellen. Koulussa ei sallita minkäänlaista kiusaamista eikä syrjivää käyttäytymistä. Oppilaita ohjataan yhdessä toimimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunottoon omista koulutehtävistä. Kielellisten, sosiaalisten sekä motoristen taitojen ja muistin kehittymiseen samoin kuin kunkin omaan kehitysrytmiin kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on, että kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vaikeudet tunnistetaan varhain ja tuki annetaan oikea-aikaisesti. Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja tarinallisuus. Koulun aloitusta ja koululaiseksi kasvamista tuetaan yhdessä kotien kanssa.

Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet muuttuvat vuosiluokilla 1-2 oppiaineiksi, mutta opetus voi olla edelleen pääosin eheytettyä. Oppilaiden omatoimisuutta, yhdessä tekemisen taitoja sekä asioiden välisten yhteyksien ymmärtämistä edistetään toteuttamalla luvun 4 mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Tällöin tarjoutuu myös enemmän tilaisuuksia yhteistyöhön niin esiopetuksen kuin ylempien vuosiluokkien kanssa.

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja tukea kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen, kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen vahvistaminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta ja opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun asettamia vaatimuksia ja mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä.

Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan opintojen alkamista.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHEEN YHTEISTYÖ ÄÄNEKOSKELLA

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyötä kuvataan kunkin koulun ohjaussuunnitelmassa ja esiopetusyksikön vuosisuunnitelmassa. Yhteistyön muodot ja ajankohdat ovat toimijoiden päätettävissä. Muotoja ovat esim. kummiluokkatoiminta, joustavat järjestelyt ja ryhmittelyt esi- ja alkuopetusluokkien kesken sekä muu arjen yhteistyö.

Esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyön vuosikello:

Lokakuu

  • Esi- ja alkuopettajien tapaamiset aluekohtaisesti.
  • Vapaamuotoinen palautekeskustelu edellisen vuoden esiopettajien ja syksyn uusien ensimmäisten luokkien opettajien kesken (tilaisuuden järjestämisestä vastaavat pääsääntöisesti erityislastentarhanopettajat).

Marraskuu

  • Pohdintaa monialaisen työryhmän arvioinnin tarpeessa olevista koulutulokkaista (erityislastentarhanopettajat, erityisopetuksen koordinaattori).
  • Kartoitus erityistä tukea tarvitsevista lapsista yhteistyössä koulun erityisopetuksen kanssa (koskee esioppilaita ja tarvittaessa varhaiskasvatuksen lapsia) (erityislastentarhanopettajat, erityisopetuksen koordinaattori).

Tammikuu

  • Monialaiset palaverit esioppilaista tammikuun viimeisellä kokonaisella viikolla (huoltajat ym. lapsen kanssa työskentelevät mukana).

Helmikuu

  • Tiedonsiirto esiopetuksesta kouluun; koulun erityisopettajat vierailevat esiopetuspaikoissa.

Toukokuu

  • Oppimissuunnitelmat koululle (rehtorille), josta ne palautuvat huoltajille ensimmäisen lukuvuoden aikana.
  • Tarvittaessa tiedonsiirtopalaverit yksittäisten esioppilaiden kohdalla.
SIIRTYMINEN TOISELTA LUOKALTA KOLMANNELLE:
Pidetään tiedonsiirtopalaveri 2. ja 3. luokan opettajan kesken. Palaverin aikana käydään läpi erityisesti oppilaan koulunkäyntiin merkittävästi vaikuttavat asiat. Luokanopettaja luovuttaa mahdollisen itsekasaamansa luokkakansion tulevalle luokanopettajalle. Erityisopettaja arkistoi luokan muut tiedot. Uusi opettaja esittäytyy luokalle kevään aikana, jos vaan mahdollista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä