FI4

FI4 Tieto, tiede ja todellisuus

Oppikirja: Tietämisen haasteet, FI4. Atena. ISBN 978-952-300-275-3
Arviointi numeroin
Kurssi järjestetään joka toinen vuosi

Ote Opetussuunnitelman perusteista 2015

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
•hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuu-
den rakenteesta
•osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja
tieteestä
•osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta
•osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden ja mallien suhdetta
todellisuuteen
•oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia kysymyksiä joissain lukion
oppiaineissa.
 
Keskeiset sisällöt
•metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan
luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta
•olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen
ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen
•todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen
•totuuden luonne ja totuusteoriat
•tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
•tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutki-
musaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde
•selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: tietämi-
nen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä