FI4

FI4 Tieto, tiede ja todellisuus OPS 2016 - syventävä kurssi

Oppikirja: Tietämisen haasteet, FI4. Atena. ISBN 978-952-300-275-3
Arviointi numeroin
Kurssi järjestetään joka toinen vuosi

Ote Opetussuunnitelman perusteista 2015

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
•hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuu-
den rakenteesta
•osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja
tieteestä
•osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta
•osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden ja mallien suhdetta
todellisuuteen
•oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia kysymyksiä joissain lukion
oppiaineissa.
 
Keskeiset sisällöt
•metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan
luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta
•olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen
ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen
•todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen
•totuuden luonne ja totuusteoriat
•tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
•tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, tutki-
musaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde
•selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: tietämi-
nen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta

FI4 Totuus LOPS 2021 (2op) - valinnainen opintojakso

Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa erottaa mielipiteet tosiasiaväittämistä ja ymmärtää tarpeen perustella
tosiasiaväittämät
• ymmärtää kielen ja merkitysten roolin todellisuuden hahmottamisessa
• osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita totuudesta, tiedosta, todellisuuden luonteesta ja
tieteestä
• osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta
• osaa arvioida havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden suhdetta totuuteen
• oppii arvioimaan tilanteita, joissa eri tutkimukset antavat erilaisia tuloksia ja
toimintavaihtoehtoja.

Keskeiset sisällöt
• kieli, merkitys ja totuus
• totuuden luonne ja totuusteoriat; totuuden lähestyminen; välttämätön ja kontingentti totuus
• todellisuuden ja tietoisuuden luonne; realismi ja antirealismi
• tiedon lähteet, tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen, tiedon suhde varmuuteen
• tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmiä sekä tieteellinen päättely; tieteen etiikka
• tieteen menetelmien ja teorioiden luotettavuus ja suhde todellisuuteen
• selittäminen, ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta erilaisissa tieteissä

Arviointi
Opintojakson arvioinnissa käytetään numeroasteikkoa 4-10. Arviointi on monipuolista ja perustuu
näyttöön siitä, miten hyvin opintojakson tavoitteet on saavutettu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä