FI1

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (uusi OPS)

Oppikirja: Lukion filosofia. Kurssi 1. Johdatus filosofiseen ajatteluun. Opintoverkko. ISBN 978-952-5469-32-5.
Arviointi numeroin

Ote Opetussuunnitelman perusteista 2015

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
•muodostaa perustellun käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumal-
la filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin
•oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilai-
sille mielipiteille ja väitteille perusteluja sekä hahmottamaan esitettyjen perustelujen
rakennetta ja arvioimaan niiden pätevyyttä
•tuntee ja oppii erilaisten harjoitusten kautta soveltamaan filosofian työtapoja, kuten
oletusten kyseenalaistamista, käsitteiden luokittelua ja määrittelemistä sekä ajatus-
kokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä
•perehtyy joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin käsitteellisiin
erotteluihin
•tuntee perustavia tieto-opillisia erotteluja, osaa eritellä ja arvioida kriittisesti erilaisia
tiedollisia uskomuksia ja tutustuu tietämiseen joissain lukion oppiaineissa.

Keskeiset sisällöt
•mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofian
perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna
•johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet ja niiden harjoitte-
leminen suullisesti ja kirjallisesti
•keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja välttä-
mättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen
•tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotie-
teen ero
•tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan,
koetellaan ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä