FI1

FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun LOPS 2021 (2op) - pakollinen opintojakso

Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• muodostaa käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin
ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin
• oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilaisille
väitteille perusteluja, hahmottamaan perustelujen rakennetta sekä arvioimaan niiden
pätevyyttä
• tuntee ja oppii erilaisten vuorovaikutteisten harjoitusten ja keskustelujen kautta
soveltamaan filosofian työtapoja, kuten oletusten kyseenalaistamista, käsitteiden
luokittelua ja määrittelemistä sekä ajatuskokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä
• perehtyy joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin käsitteellisiin
erotteluihin
• osaa eritellä ja arvioida kriittisesti erilaisia tiedollisia uskomuksia ja tutustuu tietämiseen
joissain lukion oppiaineissa.

Keskeiset sisällöt
• mitä filosofia on, filosofinen kysymyksenasettelu sekä ajattelu filosofian perinteessä ja
ajankohtaisissa aiheissa
• johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet sekä niiden
harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti, muun muassa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin
ongelmiin sovellettuna
• keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja
välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen
• tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero
• tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan, koetellaan
ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa

Arviointi
Opintojakso arvioidaan numeroin 4-10. Arviointi on monipuolista ja perustuu näyttöön siitä, miten
hyvin opintojakson tavoitteet on saavutettu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä