FI3

FI3 Yhteiskuntafilosofia OPS 2016 - syventävä kurssi

Oppikirja: Yhteiskuntafilosofian haasteet, FI3. Atena. ISBN: 978-952-300-276-0
Arviointi numeroin
Kurssi järjestetään joka toinen vuosi

Ote Opetussuunnitelman perusteista 2015

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
•perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnä-
kemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon
•oppii käyttämään keskeisiä filosofisia käsitteitä yhteiskunnallisen ja poliittisen toi-
minnan jäsentämiseen sekä omien yhteiskunnallisten ratkaisujensa perustelemiseen
•oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työnjakoa yksilöiden,
yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa
•oppii arvioimaan käsitteellisesti yhteiskunnallisen järjestyksen rakentumista, perus-
telemista ja oikeutusta
•osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Keskeiset sisällöt
•yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioiden olemassaolo ja oikeutta-
minen: yksilö- ja yhteisökeskeiset teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat
•oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perusteleminen ja soveltaminen
•vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokratian muodot ja kilpailijat,
anarkismi
•työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaatteiden ja omistamisen
oikeuttaminen
•poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus; kon-
servatismi, liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma
•yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: oikeusvaltio ja
sen vaihtoehdot, yhteiskuntajärjestyksen luhistuminen – sodat, sisällissodat, terrori
sekä holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina ongelmina
•ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen, informaatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen

FI3 Yhteiskuntafilosofia LOPS 2021 (2op) - valinnainen opintojakso

Tavoitteet
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• perehtyy joihinkin yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin
• oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vapautta, tasa-arvoa ja vallankäyttöä yksilöiden,
yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa
• pystyy arvioimaan filosofisesti yhteiskunnan rakennetta ja sen oikeutusta
• osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin
• ymmärtää oikeuksien merkityksen yhteiskunnan perustana.

Keskeiset sisällöt
• yhteiskuntajärjestyksen oikeuttaminen, yhteiskuntasopimusteoriat
• vallan, vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden eri muodot
• ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet ja oikeusvaltio; demokratia ja yhteisöllisyys
yhteiskunnallisina arvoina
• poliittiset ihanteet: liberalismi, sosialismi, anarkismi, konservatismi, nationalismi;
yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat
• hyvinvoinnin ja talouden suhde; tulo-, varallisuus- ja hyvinvointierojen oikeuttaminen;
hyvinvointivaltio
• ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: ympäristöongelmat, kulttuurien
kohtaaminen, teknologian ja tekoälyn vaikutukset, sukupuoli ja valta, eriarvoistavien
rakenteiden tunnistaminen ja kritiikki

Arviointi
Opintojakson arvioinnissa käytetään asteikkoa 4-10. Arviointi on ja perustuu näyttöön siitä, miten
hyvin opintojakson tavoitteet on saavutettu.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä