FI2

FI2 Etiikka (uusi OPS)

Oppikirja: Lukion filosofia. Kurssi 2. Etiikka. Opintoverkko. ISBN 978-952-5469-33-2
Arviointi numeroin

Ote Opetussuunnitelman perusteista 2015:

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
•perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä
ympäristöfilosofian perusteisiin
•hahmottaa normatiivisten väitteiden luonteen ja suhteen kuvaileviin väitteisiin sekä
osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta
•osaa jäsentää oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen
käsitteistön avulla
•osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa moraaliin filosofisia käsite-
erotteluja ja johdonmukaista argumentaatiota
•osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraa-
lisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein.

Keskeiset sisällöt
•moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus-,
oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteet
•moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridisiin ja tapanormeihin perustu-
viin järjestelmiin, moraalinen relativismi
•filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elä-
mäntavasta
•etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat
•eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä