9.luokka

Biologian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja päättöarvioinnin hyvän osaamisen kriteerit 9. luokalle

Biologian opetuksen tavoitteena on 9. luokalla ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen kehitystä sekä elimistön, perinnöllisyyden ja evoluution perustoimintoja. Opetuksessa keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa. Syvennetään oppilaan tietämystä ihmisen rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmästä. Oppilaan kanssa tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita sekä tutustutaan perimän ja ympäristön vaikutukseen eri ominaisuuksien kehittymisessä.

Oppilasta opastetaan käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa. Oppilasta opastetaan tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin tutkimusmenetelmin. Opetukseen kuuluu laborointia, jossa havainnoidaan eliöiden rakennetta ja toimintaa.

Oppilasta ohjataan kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä. Oppilasta ohjataan tekemään tutkimuksia koulussa ja koulun ulkopuolella. Opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Biologian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta huomaamaan erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle. Ohjataan oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys. Oppilasta innostetaan syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta. Oppilasta ohjataan tekemään eettisesti perusteltuja valintoja. Innostetaan oppilasta rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Opetuksessa käsitellään luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, ilmastonmuutosta, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja lähiympäristön muutoksia sekä niiden syitä ja seurauksia. Pohditaan yhdessä luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia käsitellään kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Oppilas
-
osaa kuvata metsäekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja niiden ravintoverkkojen lajeja
-
osaa kuvata monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle
-
osaa kuvata eliökunnan luokittelun periaatteita
-
osaa nimetä eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata eliöiden elintoimintoja
-
osaa vertailla eri eliöryhmien sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa, luokittelee ja vertailee eliöryhmiä
-
osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä
-
osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin
-
osaa tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle
-
ymmärtää ja osaa kuvata perimän ja ympäristön vaikutusta eliöiden yksilönkehityksessä
-
osaa kuvata miten elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat kehittyneet maapallolla evoluution tuloksena
-
osaa kuvata ihmiselimistön perusrakenteita ja elintoimintoja sekä osaa selostaa ihmisen kasvun ja kehittymisen pääperiaatteita
-
osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista
-
ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet
-
osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä
-
osaa käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä
-
osaa esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä
-
osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa
-
osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa
-
osaa koostaa ohjeiden mukaisesti perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman tai muun digitaalisen eliökokoelman
-
osaa toteuttaa ohjatusti kasvatuskokeen
-
osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa
-
osaa esittää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa raportoida sen tuloksia
-
osaa kuvata, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta
-
osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin
-
osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla
-
osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa ja esittää perusteluja eettisesti kestäville valinnoille
-
osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.