7.luokka

Biologian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja hyvän osaamisen kriteerit 7. luokalle

Biologian opetuksen tavoitteena on 7. luokalla innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta vesiluontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta. Oppilasta ohjataan ymmärtämään vesiekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä. 7. luokalla opetellaan tunnistamaan vesieliölajeja ja kuvailemaan niiden rakennetta, elintoimintoja ja sopeutumista vesiympäristöön sekä ymmärtämään samalla koko eliökunnan rakennetta.

Oppilasta ohjataan kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä. Oppilasta ohjataan tekemään tutkimuksia koulussa ja koulun ulkopuolella siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan kautta tutuiksi. Oppilasta opastetaan käyttämään biologian tutkimusvälineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Opetukseen kuuluu laborointia ja maastotyöskentelyä, jossa havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin. Tutkimusretkillä painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajituntemusta sekä vesiekosysteemin tutkimista ja vertailua sekä lähialueen meriluontoon tutustumista.

Hyvän osaamisen (8) kriteerit biologiassa vuosiluokalla 7

Oppilas
-
osaa kuvata vesiekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja niiden ravintoverkkojen lajeja.
-
osaa kuvata eliökunnan luokittelun periaatteita
-
osaa nimetä eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata eliöiden elintoimintoja
-
osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin
-
osaa tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle
-
osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista
-
osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä
-
osaa käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä
- osaa esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä
-
osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa
-
osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa
-
osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa
-
osaa kuvata, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta
-
osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin
-
osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa.