8.luokka

Biologian opetuksen tavoitteet, sisällöt ja hyvän osaamisen kriteerit 8. luokalle

Biologian opetuksen tavoitteena on 8. luokalla innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta ja osaamista suomalaista metsä-, suo-, tunturi- ja kaupunkiluontoa ja niiden ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta. Oppilasta ohjataan tutkimaan ja ymmärtämään eliöiden rakennetta, toimintaa ja sopeutumista eri elinympäristöihin sekä ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa. Tavoitteena on ohjata oppilasta vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan metsän, suon ja tunturin sekä kaupunkiekosysteemin eliölajeja. Tavoitteena on auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakennetta ja elintoimintoja sekä ymmärtämään samalla koko eliökunnan rakennetta. Opetuksessa tutustutaan eri lajeihin, niiden ekologiaan ja niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä painotetaan ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä.

Oppilasta ohjataan koostamaan pienimuotoinen eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi. Oppilasta autetaan kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa, syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä sekä ohjataan tekemään tutkimuksia koulussa ja koulun ulkopuolella. Oppilasta opastetaan käyttämään biologian tutkimusvälineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Opetukseen kuuluu laborointia ja maastotyöskentelyä, jossa havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin. Tutkimusretkillä painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajituntemusta sekä ekosysteemien tutkimista ja vertailua.

Hyvän osaamisen (8) kriteerit biologiassa vuosiluokalla 8

Oppilas
-
osaa kuvata metsäekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia ekosysteemejä ja niiden ravintoverkkojen lajeja
-
osaa kuvata monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle
-
osaa kuvata eliökunnan luokittelun periaatteita
-
osaa nimetä eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata eliöiden elintoimintoja
-
osaa vertailla eri eliöryhmien sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien pohjalta sekä tunnistaa, luokittelee ja vertailee eliöryhmiä
-
osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä
-
osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin
-
osaa tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon monimuotoisuudelle
-
osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista
-
osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä
-
osaa käyttää biologialle ominaisia peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä
-
osaa esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä
-
osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa
-
osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa
-
osaa koostaa ohjeiden mukaisesti perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman tai muun digitaalisen eliökokoelman
-
osaa toteuttaa ohjatusti kasvatuskokeen
-
osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa
-
osaa esittää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa raportoida sen tuloksia
-
osaa kuvata, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta
-
osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin
-
osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla
-
osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa.