2. luokka

Matematiikan opetuksen tavoitteet, sisällöt ja hyvän osaamisen kriteerit 2. vuosiluokalla

Tuetaan oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä. Ohjataan oppilasta havainnoimaan ympäristöä matematiikan näkökulmasta ja hyödyntämään matemaattisia taitojaan arkielämässä.

Etsitään yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia ympäristöstä. Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita. Tutustutetaan oppilaita ohjelmoinnin alkeisiin laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.

Harjoitellaan erilaisia laskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi. Harjoitellaan soveltamaan yhteen- ja vähennyslaskutaitoja konkreettisten välineiden avulla. Syvennetään lukujonotaitoja lukualueella 0-100. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia, kuten parillisuutta, monikertoja ja puolittamista. Tutustutaan murtoluvun käsitteeseen jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin.

Tutustutaan kertolaskun käsitteeseen konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1-5 ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolaskua sekä kerto-ja jakolaskun yhteyttä. Opetellaan ratkaisemaan sanallisia tehtäviä ja yksinkertaisia ongelmia sekä perustelemaan ratkaisuja. Luokitellaan rakennelmia, kappaleita ja tasokuvioita tuttujen ominaisuuksien mukaisesti. Opetellaan soveltamaan opetettuja mittayksiköitä käytännön tilanteisiin.

Laaditaan ja tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja.

Hyvän osaamisen kriteerit matematiikassa vuosiluokalla 2

Oppilas

-hallitsee lukujonotaidot 0-100-alueella monipuolisesti

-osaa soveltaa yhteen-ja vähennyslaskua

-osaa kertotaulut 1-5 ja 10

-laatii yksinkertaisia vaiheittaisia toimintaohjeita