Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Mäntän lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

2016–2017

Tasa-arvo tarkoittaa jokaisen ihmisen yhtäläisiä mahdollisuuksia tehdä valintoja, opiskella, kehittyä työssään sekä tulla kohdelluksi ja palkituksi siinä ilman asenteellisia tai rakenteellisia rajoituksia,

jotka johtuvat sukupuolesta, iästä, kansallisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä seikasta. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo sisältää kaikki tasa-arvon ulottuvuudet. Koulutuksen keskeinen tavoite on miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen kaikilla yhteiskunnan aloilla.

Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan oikeutensa ja velvollisuutensa sekä

kasvaa vastuuseen omista valinnoistaan ja teoistaan.Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen oppimisympäristö on jokaisen opiskelijan oikeus. Tasa-arvolain (609/1986) 6b §:n mukaan mukaan kaikilla toisen asteen oppilaitoksilla tulee olla tasa-arvosuunnitelma, johon voi sisällyttää myös yhdenvertaisuussuunnitelman. Mäntän lukion tasa-arvosuunnitelmassa kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen ja toimintakulttuuriin, opintojen ja valintojen ohjaukseen, opintosuoritusten arviointiin sekä syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn. Vuonna 2005 uudistettu laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986, tasa-arvolaki) velvoittaa, että oppilaitoksissa on laadittava tasa-arvosuunnitelma yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa

Tasa-arvolla tarkoitetaan tässä yhteydessä ensisijaisesti sukupuolten tasa-arvoa, mutta Mäntän

lukion tasa-arvosuunnitelmaan sisällytetään myös yhdenvertaisuus, joka laajentaa tasa-arvon käsitettä siten, etteivät henkilön ikä, uskonto, mielipide, terveydentila, sukupuolinen

suuntautuminen, sosiaalinen tai etninen alkuperä saa aiheuttaa eriarvoista kohtelua. Tavoitteena on,

että Mäntän lukio on sellainen on oppimisyhteisö, jossa jokainen voi tuntea olevansa tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja hyväksytty.

Lokakuun alussa 2013 lukioon perustettiin tasa-arvotyöryhmä. Työryhmä käynnisti

toimintansa ja ryhtyi selvittämään, miten tasa-arvotyötä lukiossa tulisi kehittää. Työryhmää täydennettiin opiskelijajäsenillä. Työryhmä teki tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuunnitelman, joka

päivitetään lukion opetussuunnitelman uudistamisen yhteydessä. Lukuvuonna 2016 – 2017 valitaan uusi työryhmä kahden vuoden ajaksi. Työryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa päivittämään suunnitelmaa.

Koulun vuosittaiseen arviointikyselyyn sisällytetään kysymyksiä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Kyselyllä kartoitetaan seuraavia osa-alueita:

1) vuorovaikutus ja toimintakulttuuri,

2) tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opinto-ohjauksessa ja valinnoissa,

3) tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opintosuoritusten arvioinnissa,

4) syrjinnän ehkäiseminen ja

5) seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen.

6) esteetön lukio

Tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen 2016–2017

Tasa-arvotyöryhmän toiminta

1)Työryhmä koostuu koulun johdon, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajista lain edellyttämien ohjeiden mukaisesti. Työryhmän tehtävänä on kehittää tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyötä sekä seurata tasa-arvotyön toimenpiteiden toteutumista koulussa.

2) Suunnitelma häirintätapauksien varalle sisältyy opiskeluhuollon suunnitelmaan.

3) Työryhmä edistää yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuksia uskonnon harjoittamiseen

Opiskelijoilla ja oppilailla tulee olla uskonnonvapauslain edellyttämät tasa-arvoiset oikeudet

harjoittaa ja olla harjoittamatta uskontoaan. Uskonnonvapauslain (2003) henki korostaa ennen

muuta ns. positiivista uskonnonvapautta. Opiskelijoiden ei tarvitse vastoin omaatuntoansa osallistua sellaisiin tilaisuuksiin, jotka katsotaan uskonnon harjoittamiseksi. Opettaja sen sijaan on valvontavelvollinen koulun järjestämissä tilaisuuksissa.

4) Opintojen ohjaus ja valintojen tekeminen

Opinto-ohjauksessa kannustetaan oppilaita ja opiskelijoita tekemään valintojaan omien

kiinnostusten ja vahvuuksien mukaan.

- Opiskelijoita kannustetaan valitsemaan lukion oppiaineita oman kiinnostuksen ja

taipumusten mukaan, jos oma kiinnostus kohdistuu aineisiin, jotka koetaan omalle

sukupuolelle epätyypillisiksi.

- Oppilaille ja opiskelijoille esitellään monipuolisesti eri työ- ja opiskelualoja ja

kannustetaan hakemaan myös omalle sukupuolelle epätyypillisille aloille, jos omaa

kiinnostusta on.

- Kun koululle pyydetään ulkopuolisia kertomaan eri työ- ja opiskelualoista, kutsutaan

tasapuolisesti sekä miehiä että naisia eri aloilta ja mahdollisesti molempien sukupuolien

edustajia samoilta aloilta.

.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä