JOPO

JOPO

JOUSTAVA PERUSOPETUS (JOPO)

 

 

JOPO eli joustava perusopetus on vaihtoehtoinen tapa käydä peruskoulua

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7.–9. vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa. Tästä käytetään nimitystä joustava perusopetus. Opetus toteutetaan perusopetusta koskevien säädösten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Joustavan perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota tarjoamalla perusopetuksen toimintatapoja ja opetusmenetelmiä niin, että oppilaan kyvyt/osaaminen /oppiminen kehittyvät erilaisen opiskelumuodon avulla. Tarkoituksena on tutustumalla eri ammattialoihin vahvistaa omaa ammatillista identiteettiä, korostaa opiskelun tärkeyttä ja kannustaa jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen. Loimaan kaupunki järjestää joustavaa perusopetusta tarvepohjaisesti 8.–9.luokkalaisille nuorille lukuvuosittain.

 

Opetuksen toteutus

Joustavassa perusopetuksessa korostuu moniammatillinen yhteistyö. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä. Joustava perusopetus järjestetään pienryhmämuotoisesti tai osana yleistä opetusta koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. Opettajien lisäksi toimintaan osallistuu opetuksen järjestäjän nimeämä nuorisotyön ammattilainen, JOPO-ohjaaja. Opetusta voidaan tarvittaessa antaa osittain myös muun opetusryhmän yhteydessä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa, ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. JOPO-oppilaalla on 1-2 viikon pituisia työpaikkaopiskelujaksoja (jopojakso) suunnitellusti lukuvuoden aikana. Työpaikat valitaan yhdessä JOPO-ohjaajan kanssa. Näiden jaksojen aikana oppilailla on oikeus opettajan ja JOPO-ohjaajan antamaan ohjaukseen ja opetukseen. Oppilaat tekevät perusopetuksen mukaisia koulutehtäviä jopojakson aikana.

 

Huoltajien tuki

JOPO–toiminta koskettaa nuoren lisäksi myös hänen huoltajaansa. JOPO-toiminnassa korostetaan kodin ja koulun välistä yhteistyöstä. Huoltajien tuki on nuorelle tärkeää työpaikkaopiskelujaksojen aikana. Huoltajat osallistuvat oppilaan henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laadintaan ja ovat yhteydessä opetuksen parissa työskentelevän henkilökunnan kanssa. Huoltajan on tarkoitus tukea nuorta oppimisessa ja kannustaa turvallisen aikuisen tavoin nuorta kohtaamaan uusia asioita.

 

Haku ja valinta

JOPO-toimintaan haetaan 8.- 9. luokan keväällä erillisellä hakulomakkeella, jonka saa omalta luokanvalvojalta, JOPO–ohjaajalta tai Loimaan nettisivuilta kouluvalikosta. Kirjallinen hakemus palautetaan koululle. Tämän jälkeen nuoret, joilla hakemuksen perusteella on edellytykset JOPO-opiskeluun, kutsutaan haastatteluun yhdessä huoltajan kanssa. Haastattelussa oppilas ja huoltaja saavat lisätietoa JOPO-opiskelusta. Lopullinen oppilasvalinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella. JOPO-oppilaaksi soveltuvalta nuorelta edellytetään halukkuutta muutokseen, riittäviä oppimisvalmiuksia ja sitoutumista tähän opiskelumuotoon. Opiskelumuoto pitää sisällään uusien tilanteiden ja ihmisten kohtaamista, henkilökohtaiseen kasvuun kannustavaa ohjausta sekä erilaisin tavoin oppimista. Ensisijaisesti JOPO–oppilaaksi otetaan nuoria, jotka voivat hyötyä toiminnallisesta opetuksesta ja ovat valmiita sitoutumaan JOPO–toimintaan.

 

Lisätietoja