Ajankohtaista

Valinnaisaineet, uusi ops

VALINNAISUUS

 

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja. Valitessasi aineita on sinun hyvä ottaa huomioon kiinnostuksesi, koulumenestyksesi, jaksamisesi ja aineesta opiskeluun koituva hyöty myös peruskoulun jälkeisissä opinnoissa.

 

Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit

Vuosiluokalla 7-9 osoitetaan kullekin taide-ja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide-ja taitoaineiden valinnaiset tunnit. Loimaalla näistä 1 tunti on sijoitettu 7. vuosiluokan yhteiseen käsityöhön.

 

Neljä tunneista on osoitettu oppilaiden valittaviksi taito- ja taideaineiden valinnaisiin tunteihin tekstiilityössä, teknisessä työssä, kotitaloudessa ja kuvataiteessa. Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide-ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. Kyseisistä taito- ja taideaineiden valinnaisista aineista oppilaan tulee valita yksi 8. ja 9. luokalla opiskeltavaksi. Aineet, joita oppilas ei valitse,  päättyvät 7.luokan keväällä. Näiden päättyvien yhteisten taito- ja taideaineiden arvosanat siirtyvät sellaisinaan perusopetuksen päättötodistukseen ja vaikuttavat siten todistuksen kautta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

 

Kaikille yhteinen musiikki päättyy 8.luokan keväällä ja liikuntaa opiskellaan yhteisesti 9.luokan kevääseen saakka. Molemmista aineista tulee oma, yhteisen aineen arvosanat päättötodistukseen. Valinnaisaineesta tulee oma erillinen arvosana.

Valinnaisaineet

B2-kielen valinnaisaine valitaan aina kahdeksi vuodeksi. Voit valita yhden B2-kielen eli saksan.

Muut valinnaisaineet ovat yhden lukuvuoden aikana opiskeltavia ja vuosiluokan tarjonnasta valitaan kaksi sekä 8. että 9. luokalle. Kaikki valinnaisaineet arvioidaan omana aineenaan.

Harkitse tarkoin valintasi, sillä valinnaisaineen vaihtaminen tehdään ainoastaan huoltajan kirjallisen anomukseen sekä aineenopettajan, opinto-ohjaajan ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden (esim. lääkäri) lausuntoihin perustuen ja edellyttää aina erittäin painavan syyn. Aineenopettajat, opinto-ohjaaja ja rehtori auttavat sinua tarvittaessa ainevalinnoissasi.

 

Valinnaisuuden vaikutus jatko-opintoihin hakeutumisessa

Valinnaisaineesi eivät vaikuta jatko-opintokelpoisuuteesi, mutta valinnaisaineiden numerot ovat vaikuttamassa toisen asteen koulutukseen hakeutumisessa seuraavasti:

Ammatillinen koulutus

Valintaperusteena päättötodistuksen arvosanat, joista oppilaalle annetaan pisteitä seuraavasti:

  1. kaikkien aineiden keskiarvo
    • mukana kaikki valinnaisaineet -> max 16
  2. kolmen parhaan taitoaineen keskiarvosta (näihin lasketaan yhteiset ja valinnaiset taitoaineet)
    • (MU, KU, LI, TN, TS, KO) -> max 8

Lukio

  1. lukuaineiden keskiarvo (ai,en,ru,ma,fy,ke,bi,ge,hi,yh,ue,tt)
    • mukana valinnaisaineista vain B2-kieli eli SA,RA ja VE

 LOIMAAN TUNTIJAKO

AINE

7.lk

8.LK

9.LK

ÄIDINKIELI

3,5

3,5

3

ENGLANTI

2

2

3

RUOTSI

2

1

1

MATEMATIIKKA

3

4

4

BIOLOGIA/MAANTIETO

2

2

3

FYSIIKKA/KEMIA

2

3

2

TERVEYSTIETO

1

1

1

USKONTO

1

1

1

HISTORIA/YHTEISKUNTAOPPI

2

2

3

MUSIIKKI

1

1

 

KUVATAIDE

2

   

KÄSITYÖ

2 + 1

   

LIIKUNTA

2

3

2

KOTITALOUS

3

   

OPPILAANOHJAUS

0,5

0,5

1

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN VALINNAISET TUNNIT

 

2

2

VALINNAISAINEET

 

4

4

TUNNIT YHTEENSÄ

30

30

30

 

 

 

 

VALINNAISUUS ………………………………………………………………………….

  1. 8. – 9. LUOKAN VALINNAISUUS

PAKOLLISET TAITO- JA TAIDEAINEIDEN VALINNAISET TUNNIT
(näistä valitaan yksi, jota opiskellaan 8. ja 9. luokalla)

1.1. Tekstiilityön peruskurssi (TSV) 2vkt (8. ja 9.lk)

1.2. Teknisen työn peruskurssi (TNV) 2vkt (8. ja 9.lk)

1.3. Kuvataiteen peruskurssi (KUV) 2vkt (8. ja 9.lk)

1.4. Kotitalouden peruskurssi (KOV) 2vkt (8. ja 9.lk)


MUUT VALINNAISAINEET ……………………………………………………………………

(näistä valitaan kaksi 8. ja kaksi 9. luokalle)

2.1 Saksa (SAV) B2-kieli 2vkt (8. ja 9.lk) (valitsijoiden on valittava sekä 8. ja 9. luokalle)


8.LUOKAN VALINNAISAINEET…………………………………………………..

2.2. Liikunnan peruskurssi, palloilu (LIV1) 2vkt (8. lk)

2.3. Musiikin peruskurssi (MUV) 2vkt (8.lk)

2.4. Tekstiilityön syventävä kurssi (TS1) 2vkt (8.lk)

2.5. Teknisen työn syventävä kurssi (TN1) 2vkt (8.lk)

2.6. Piirustus-, maalaus- ja keramiikkakurssi(KU1) 2vkt (8.lk)

2.7. Leivontakurssi (KO1) soveltava kurssi 2vkt (8.lk)

2.8. Mediakurssi (AI1) syventävä kurssi 2vkt (8.lk) 

2.9. Englanti (ENs1) syventävä kurssi 2vkt (8.lk) 

2.10. Espanja (ES) soveltava kurssi 2vkt (8.lk)

2.11 Taloustaito - mikä maksaa ? ( 2vvt), (8.lk)

 

9.LUOKAN VALINNAISAINEET ………………………………………………..

3.2. Liikunnan peruskurssi 2, palloilu (LIV2)

3.3. Musiikin peruskurssi 2 (MUV)

3.4. Tekstiilityön syventävä kurssi 2 (TS1)

3.5. Teknisen työn syventävä kurssi 2(TN1)

3.6. Ruotsi, syventävä kurssi (RUs)

3.7. Englanti, syventävä kurssi (ENs2)

3.8. Kansainvälisten ruokien kurssi (KO2)

3.9. Matematiikan syventävä kurssi (MAs)

3.10 Taloustaito 2 - mikä maksaa ?

3.11 Ilmaisutaito (AI2)

 

 


 

 

8.- 9. LUOKAN VALINNAISUUS

 

TAITO- JA TAIDEAINEIDEN VALINNAISET TUNNIT

 

1.1. TEKSTIILITYÖN PERUSKURSSI TSV (8. ja 9. luokka )

Kurssilla tutustutaan useisiin tekstiilityön osa-alueisiin yhdistelemällä niitä luovasti esim. ompelu, neulonta kirjonta, virkkaus, kudonta, solmeilu, tuunaus, kierrätystyöt. Oppilas suunnittelee omat työnsä ja pyrkii toteuttamaan kokonaista käsityöprosessia työskentelyssään. Hän toteuttaa omaperäisiä töitä kiinnostuksensa mukaan valitsemistaan materiaaleista ja osa-alueista. Mahdollisuuksien mukaan pyritään tutustumaan myös sovellettujen järjestelmien käyttöön käsitöissä.

Arviointi perustuu oppilaan oppimistuloksiin ja käsityöprosessin kokonaisvaltaiseen arviointiin tuotteen suunnittelusta valmistuksen kautta valmiiseen työhön. Arviointiin vaikuttavat myös oppilaan asenteet käsityötä ja työturvallisuutta kohtaan.

2 viikkotuntia, numeroarviointi

 

1.2. TEKNISEN TYÖN PERUSKURSSI TNV (8. ja 9. luokka )

Syvennetään 7.luokalla opittuja tekniikoita sekä opitaan uusia työtapoja ja taitoja. Pyritään opettelemaan mahdollisimman monien materiaalien käyttöä ja yhdistelemään niitä töissä. Opetus tapahtuu opettajan oppilaan itse suunnittelemien töiden pohjalta. Oppilaan oman suunnitteluprosessin tärkeys on korostuneessa asemassa oppilaan suunnitellessa omaa työskentelyään. Opastetaan turvallisiin työtapoihin ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Pyritään tutustumaan mahdollisuuksien mukaan sovellettuihin järjestelmiin käsityössä. 

Arviointi perustuu oppilaan oppimistuloksiin ja käsityöprosessin kokonaisvaltaiseen arviointiin tuotteen suunnittelusta valmistuksen kautta valmiiseen työhön. Arviointiin vaikuttavat myös oppilaan asenteet käsityötä ja työturvallisuutta kohtaan.

2 viikkotuntia, numeroarviointi

 

1.3. KUVATAITEEN PERUSKURSSI KUV ( 8. ja 9. luokka)

Kurssilla piirretään, maalataan, tehdään grafiikkaa, valokuvataan ja työskennellään kolmiulotteisesti. Tavoitteina on kehittää omaa kuvailmaisua ja taiteen tuntemusta sekä tutustua arkkitehtuuriin, muotoiluun ja kuvaviestintään.

2 viikkotuntia, numeroarviointi

 

1.4. KOTITALOUDEN PERUSKURSSI KOV ( 8. ja 9. luokka)

Kurssilla perehdytään ruoanlaiton ja leivonnan perustaitoihin ja -tekniikoihin. Leivotaan suolaisia ja makeita leivonnaisia sekä ruokia arkeen ja juhlaan. Sisältöön vaikuttaa kalenterivuoden tapahtumat.

 2 viikkotuntia, numeroarviointi

 .....................................................................................................................................................................



VALINNAISAINEET

2.1. SAKSA SAV B2-kieli ( 8. ja 9. luokka)

Saksan kielen taito avaa uusia mahdollisuuksia sekä työelämän että matkustamisen suhteen. Tavoitteena on oppia käyttämään kieltä arkisissa tilanteissa: osata kertoa itsestään ja perheestään sekä vapaa-ajan harrastuksistaan ja osata asioida kahvilassa, ravintolassa ja ostoksilla. Lisäksi tutustutaan saksankielisiin maihin ja niiden kulttuureihin ja opitaan ymmärtämään kulttuurien erilaisuuksia.

2 viikkotuntia, numeroarviointi


MUUT 8.LUOKAN VALINNAISAINEET

 

2.2. LIIKUNNAN PERUSKURSSI, PALLOILU LIV1 (8. luokka)

Tällä kurssilla pelataan ja harjoitellaan runsaasti pallo- ja joukkuepelejä. Oppilaiden toiveet pyritään ottamaan huomioon olosuhteiden ja välineiden puitteissa. Ohjelmassa on ainakin pesäpallo, tennis, käsipallo, sulkapallo, salibandy, jääpelit, koripallo, lentopallo ja jalkapallo, sekä erilaisia ulko- ja sisäleikkejä. Lisäksi opettelemme erilaisia pienpelejä ja viitepelejä. Kurssin tavoitteena on lisäksi liikkua monipuolisesti erilaisia, muitakin kuin palloilulajeja, harrastaen ja kokeillen. Kurssin valinneet oppilaat pääsevät vaikuttamaan kurssin lajivalikoimaan.

2 viikkotuntia, numeroarviointi

2.3. MUSIIKIN PERUSKURSSI MUV (8. luokka)

Kurssilla tutustutaan musiikkiin monipuolisena ilmiönä ja perehdytään eri musiikkityyleihin painottaen kevyen musiikin eri osa-alueita. Tunneilla soitetaan eri soittimia, lauletaan ja opitaan lukemaan nuottikuvaa ja sointumerkkejä sekä tutustutaan keskeisiin äänentoisto- ja bändilaitteisiin. Tavoitteena on kehittää omaa ilmaisua ja monipuolistaa musiikillisia taitoja. Kurssin aikana voidaan esiintyä koulun tilaisuuksissa.

Arviointi on kannustavaa ja siinä huomioidaan yritteliäisyys ja monenlaiset tavat osoittaa osaamista.  

2 viikkotuntia, numeroarviointi

 

 2.4. TEKSTIILITYÖN SYVENTÄVÄ KURSSI TS1 (8. luokka)

Syventävällä kurssilla perehdytään syvemmin johonkin valittuun tekniikkaan ja materiaaliin. Oppilas voi valita aiheen oman mielenkiinnon kohteensa mukaan. Työ ja sen toteutus suunnitellaan itse, tarkoituksena oppia ongelmanratkaisua, oma-aloitteista työskentelyä ja perehtyä syvällisesti valittuun materiaaliin.

Arviointi perustuu oppilaan oppimistuloksiin ja käsityöprosessin kokonaisvaltaiseen arviointiin tuotteen suunnittelusta valmistuksen kautta valmiiseen työhön. Arviointiin vaikuttavat myös oppilaan asenteet käsityötä ja työturvallisuutta kohtaan

2 viikkotuntia, numeroarviointi

 

2.5. TEKNISEN TYÖN SYVENTÄVÄ KURSSI TN1 syventävä kurssi (8. luokka)

Syventävällä kurssilla perehdytään syvemmin johonkin valittuun tekniikkaan ja materiaaliin. Oppilas voi valita aiheen oman mielenkiinnon kohteensa mukaan. Työ ja sen toteutus suunnitellaan itse, tarkoituksena oppia ongelmanratkaisua, oma-aloitteista työskentelyä ja perehtyä syvällisesti valittuun materiaaliin.

Arviointi perustuu oppilaan oppimistuloksiin ja käsityöprosessin kokonaisvaltaiseen arviointiin tuotteen suunnittelusta valmistuksen kautta valmiiseen työhön. Arviointiin vaikuttavat myös oppilaan asenteet käsityötä ja työturvallisuutta kohtaan.

2 viikkotunti, numeroarviointi

 

2.6. PIIRUSTUS-, MAALAUS- JA KERAMIIKKAKURSSI KU1 (8.luokka)

Piirustus- ja maalaus (2/3 kurssin sisällöstä)

Kurssilla keskitytään piirustustaidon ja havainnoinnin kehittämiseen. Käytetään lyijykynää, hiiltä, mustetta ja liituja. Maalaustekniikoista käytetään akvarelli- ja öljy-/akryylimaaleja.

Keramiikka (1/3) Toteutetaan Alastarolla osin kipsitöitä tekemällä.

Keramiikassa savea käytetään kuvanveiston ja käyttöesineiden muotoilussa. Töitä toteutetaan eri savilaaduin ja käyttämällä erilaisia koristelutekniikoita.

Arvioinnissa painotetaan luovaa ilmaisua.

2 viikkotuntia, numeroarviointi

 

2.7. LEIVONTAKURSSI KO1 soveltava kurssi (8.luokka)

 

Kurssilla syvennetään leivonnan perustaitoja ja - tekniikoita. Leivotaan suolaisia ja makeita leivonnaisia. Valmistetaan leivonnaisia, joissa käytetään monipuolisesti kasviksia, marjoja ja hedelmiä.

2 viikkotuntia, numeroarviointi

 

2.8. MEDIAKURSSI AI1 syventävä kurssi (8. luokka)

Mediakurssilla kehitetään kykyä ilmaista itseään viestijänä ja opiskelee viestinnän peruskäsitteitä. Tunneilla tuotetaan erilaisia mediatekstejä, jotka voivat olla sanallisia, kuvallisia ja äänellisiä tuotoksia ja niiden yhdistelmiä. Tutkitaan kuvan ja tekstin erilaisia mahdollisuuksia välittää viestejä (mm. uutiskuva, mainoskuva, elokuva).

Kirjoitetaan lehtijuttuja ja tutustutaan esim. paikallislehteen. Pohditaan, kenelle viesti on tarkoitettu ja harjoitellaan arvioimaan erilaisista lähteistä hankittua tietoa. Tutustutaan myös sähköisen ajan ihmiskuvaan, mediaan liittyvään lainsäädäntöön sekä mediaetikettiin. Työtavat ovat yhteistyötä ja vuorovaikutusta kehittäviä, ja ne valitaan oppilaiden kiinnostuksen perusteella.

Arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia. Arvioinnin perusteena on tuntityöskentely ja aktiivinen osallistuminen ryhmän toimintaan. Lisäksi otetaan huomioon vastuullinen toiminta mediaympäristössä.

2 viikkotuntia, numeroarviointi

2.9. ENGLANNIN ENs1 syventävä kurssi (8.luokka)

Englannin valinnainen painottuu suullisen kielitaidon kohentamiseen ja ylläpitämiseen. Kurssilla käydään läpi arkielämän tilanteita sekä keskustellaan englanniksi, järjestetään väittelyitä ajankohtaisista aiheista englannin kielellä ym. Työskennellään pareittain ja pienissä ryhmissä. Tarvittaessa voidaan harjoitella myös ääntämistä. Käsiteltävät asiat vahvistavat 7. ja 8. luokan englanninopiskelun keskeisiä osaamisalueita. Arviointi perustuu tunnilla annettuun näyttöön ja aktiivisuuteen.

2 viikkotuntia, numeroarviointi.

2.10. ESPANJA ES valinnainen kurssi (8. luokka)

Kurssilla opiskellaan arkipäivän espanjaa. Ääntämistä harjoitellaan alussa runsaasti. Kurssilla opiskellaan mm. tervehtimistä, voinnin kysymistä, esittäytymistä, perheestä ja lemmikeistä kertomista, ravintolassa, kahvilassa, apteekissa ja kaupoissa asioimista, elokuvissa käymistä, liikennevälineitä, hotellin varaamista ja muita matkailutilanteita sekä opetellaan ammatteihin ja opiskeluun liittyviä fraaseja. Kurssilla tutustutaan myös Espanjan ja muiden espanjankielisten alueiden kulttuuriin ja vähän historiaankin. Pyritään katsomaan mahdollisuuksien mukaan jotakin espanjankielistä tv-sarjaa tai elokuvaa sekä tutustutaan espanjankieliseen musiikkiin. Arviointi pikku testein, jotka voivat olla suullisia tai kirjallisia. Tuntiaktiivisuus painottuu arvioinnissa.

2 viikkotuntia, numeroarviointi


2.11. TALOUSTAITO – MIKÄ MAKSAA ?! (2 vvt), 8 lk

 

Taloustaito on hyödyllinen oman arjen raha-asioissa. Tunneilla oppilas saa perustietoa taloudesta ja valmiuksia hallita omaa talouttaan.

Perehdytään rahankäyttöön, säästämiseen, pankkien ja kauppojen toimintaan. Tutustutaan uuden talouden muotoihin kuten jakamis- ja digitalouteen.

Oppilas ohjataan tiedostamaan kuluttajan oikeuksia ja vastuita. Tarkoituksena on kehittyä vastuulliseksi ja kriittiseksi kuluttajaksi. Tunneilla ohjataan tiedonhankintaan, vertailuun ja kestävään kuluttamiseen

Keskustelua, ryhmätöitä ja projekteja. Harjoitellaan ryhmässä toimimista ja esiintymistaitoja. Yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä toiminnallisia tilanteita, joissa korostuu tekemällä oppiminen.

 Taloustaito antaa valmiuksia soveltaa koulussa opittuja asioita oppilaiden omaan arkeen.

 ......................................................................................................................................................................................................

9.LUOKAN VALINNAISAINEET


3.2. LIIKUNNAN PERUSKURSSI, PALLOILU LIV1 (9. luokka)

Tällä kurssilla pelataan ja harjoitellaan runsaasti pallo- ja joukkuepelejä. Oppilaiden toiveet pyritään ottamaan huomioon olosuhteiden ja välineiden puitteissa. Ohjelmassa on ainakin pesäpallo, tennis, käsipallo, sulkapallo, salibandy, jääpelit, koripallo, lentopallo ja jalkapallo, sekä erilaisia ulko- ja sisäleikkejä. Lisäksi opettelemme erilaisia pienpelejä ja viitepelejä. Kurssin tavoitteena on lisäksi liikkua monipuolisesti erilaisia, muitakin kuin palloilulajeja, harrastaen ja kokeillen. Kurssin valinneet oppilaat pääsevät vaikuttamaan kurssin lajivalikoimaan.

2 viikkotuntia, numeroarviointi

3.3. MUSIIKIN PERUSKURSSI MUV1 (9. luokka)

Kurssilla kehitetään omia musiikillisia tietoja ja taitoja. Tunneilla soitetaan ja lauletaan sekä tutustutaan musiikkiteknologian tarjoamiin monipuolisiin mahdollisuuksiin. Oppilaiden omat mielenkiinnon kohteet huomioidaan kurssin sisällöissä. Kurssin aikana voidaan esiintyä koulun tilaisuuksissa ja myös koulun ulkopuolella. 

Arviointi on kannustavaa ja siinä huomioidaan yritteliäisyys ja monenlaiset tavat osoittaa osaamista. 

2 viikkotuntia, numeroarviointi


3
.4. TEKSTIILITYÖN SYVENTÄVÄ KURSSI TS1 (9. luokka)

Syventävällä kurssilla perehdytään syvemmin johonkin valittuun tekniikkaan ja materiaaliin. Oppilas voi valita aiheen oman mielenkiinnon kohteensa mukaan. Työ ja sen toteutus suunnitellaan itse, tarkoituksena oppia ongelmanratkaisua, oma-aloitteista työskentelyä ja perehtyä syvällisesti valittuun materiaaliin.

Arviointi perustuu oppilaan oppimistuloksiin ja käsityöprosessin kokonaisvaltaiseen arviointiin tuotteen suunnittelusta valmistuksen kautta valmiiseen työhön. Arviointiin vaikuttavat myös oppilaan asenteet käsityötä ja työturvallisuutta kohtaan

2 viikkotuntia, numeroarviointi

 

3.5. TEKNISEN TYÖN SYVENTÄVÄ KURSSI TN1 syventävä kurssi (9. luokka)

Syventävällä kurssilla perehdytään syvemmin johonkin valittuun tekniikkaan ja materiaaliin. Oppilas voi valita aiheen oman mielenkiinnon kohteensa mukaan. Työ ja sen toteutus suunnitellaan itse, tarkoituksena oppia ongelmanratkaisua, oma-aloitteista työskentelyä ja perehtyä syvällisesti valittuun materiaaliin.

Arviointi perustuu oppilaan oppimistuloksiin ja käsityöprosessin kokonaisvaltaiseen arviointiin tuotteen suunnittelusta valmistuksen kautta valmiiseen työhön. Arviointiin vaikuttavat myös oppilaan asenteet käsityötä ja työturvallisuutta kohtaan.

2 viikkotunti, numeroarviointi

 



3.6. RUOTSIN RUs syventävä kurssi (9.luokka)

Tällä kurssilla vahvistat ja monipuolistat ruotsin kielen taitoasi. Opit selviytymään erilaisissa arkipäivän tilanteissa pientäkin sanavarastoa käyttäen. Aihepiirit ovat kiinnostavia ja ajankohtaisia. Tutustutaan pohjoismaisiin nuoriin ja heidän elämäänsä. Huomaat, että pohjoismaita yhdistävät monet asiat. Tärkeimpiä rakenteita kerrataan. Opit hankkimaan tietoa itsenäisesti ja kehittämään omia kielenopiskelutaitojasi lukio-opintoja varten.

2 viikkotuntia, numeroarviointi

3.7. ENGLANNIN ENs2 syventävä kurssi (8. tai 9.luokka)

Kielioppi- ja sanastopainotteinen valinnainen englannin kurssi, joka on erityisesti suunnattu lukioon tähtääville. Kurssilla käsitellään englannin kieliopin asioita monipuolisin harjoituksin. Mahdollisuuksien mukaan käytetään lisämateriaalina Headway -oppikirjaa, joka sisältää runsaasti kielioppiasioita sekä tekstejä, joissa käsitellään eri aihepiirejä sanaston laajentamiseksi (esim. jalkapallo, elämä eri maissa, Englannin kuningashuone, historian tapahtumat, merkkihenkilöt).

2 viikkotuntia, numeroarviointi. Arviointi perustuu tunnilla annettuun näyttöön ja aktiivisuuteen.

 

3.8. KANSAINVÄLISTEN RUOKIEN KURSSI KO2 soveltava kurssi

(9. luokka)

Kurssilla perehdytään maailman erilaisiin ruokakulttuureihin ja harjoitellaan ruoanvalmistusta kansainvälisten keittiöiden reseptiikkaan ja valmistustapoihin tutustuen. Kurssilla seurataan ruokamaailman trendejä ja pohditaan ruoan valintaan vaikuttavia ajankohtaisia asioita. Kurssilla hankitaan myös tietoa ruoan turvallisuudesta ja terveellisyydestä. 

2 viikkotuntia, numeroarviointi

 

3.9. MATEMATIIKKA MAs (9. luokka)

Syventävä kurssi matematiikasta kiinnostuneille

Syventävän kurssin tarkoituksena on helpottaa lukio-opintojen aloittamista. Kurssi soveltuu toki myös muille matematiikasta kiinnostuneille. Kurssilla syvennetään tunneilla jo opittuja asioita ja lisäksi opitaan uutta. Kurssilla on aikaa perehtyä haasteellisiin ja kiinnostaviin aiheisiin, joita voidaan valita myös ryhmän mielenkiinnon mukaan.

2 viikkotuntia, numeroarviointi


3.10. TALOUSTAITO 2 – MIKÄ MAKSAA ?! 9 lk

 

Taloustaito on hyödyllinen itsenäisen elämän taloudenhallinnassa. Tunneilla oppilas saa valmiuksia ymmärtää kansainvälistynyttä ja verkostoitunutta taloutta.

Tutustutaan mm. matkailuun ja kulttuureihin. Lisätään kaupallisen median, mainonnan ja markkinoinnin ymmärrystä. Käydään läpi yrittäjyyden ja yritystoiminnan periaatteita.

Osallistutaan Loimaan 9. luokan monialaiseen oppimiskokonaisuuteen. Annetaan valmiuksia elää pienillä tuloilla esim. opiskelun aikana.

Ryhmässä toimiminen, tekemällä oppiminen, monipuoliset tehtävät ja keskustelu tuovat onnistumisen kokemuksia.

Taloustaito antaa valmiuksia soveltaa koulussa opittuja asioita oppilaiden omaan arkeen.

 

 3.11 Ilmaisutaito (AI2)

Ilmaisutaidossa tutustutaan omaan viestijäkuvaan ja vahvistetaan niin suullisia kuin kirjallisiakin vuorovaikutustaitoja sekä havainnoidaan omia vahvuuksia ja kehittämisen kohteita.

Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa sisältöjen ja työtapojen suunnitteluun.

Tunneilla käsitellään erilaisten harjoitusten avulla kirjallisuutta, draamaa, luovaa kirjoittamista ja muita viestinnän osa-alueita.

Työskentelyn tavoitteena on myös vahvistaa ryhmässä toimimisen sekä palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja. Oppilaiden toiveen mukaan voidaan myös suunnitella ja toteuttaa esityksiä.

 

 

 

 

 

Syystiedote 2019

TIEDOTE HUOLTAJILLE, syksy 2019

YHTEYSTIEDOT


Vahvalantie 4, 32440 Alastaro
puh. 02 7611270 rehtori Tapani Ääri tapani.aari@loimaa.fi
myös opinto-ohjaus
050 3114556 tekstiviestit
02 7611271 opettajat
02 7611273 jakelukeittiö, Anna Lahinen


KOTISIVU:
Alastaron yläasteen kotisivulle

LUKUVUOSI 2019-2020

Syyslukukausi 13.8. - 20.12.2019

Syysloma 14. -18.10.2019

Joululoma 21.12.2019 - 1.1.2020

Kevätlukukausi 2.1. - 30.5.2020

Talviloma 17. -21.2.2020

Lisäksi lukuvuoteen sisältyy yksi lauantaityöpäivä, joka koulussmme oli 17.8.2019.



Arviointi annetaan 20.12.2019 ja 30.5.2020. Lisäksi voidaan antaa arviointitiedotteita loka-marraskuussa ja maalis-huhtikuussa, mikäli niiden antaminen katsotaan tarpeelliseksi.


TET-jaksot:

8.

TET

vko 46 11.-15.11.19

9.

TET

vko 39 23.-27.9.19

9.

TET

vko 21-22 19.-26.5.20

Muita tapahtumia:

7.-9.

liikuntailtapäivä

5.9.

ulkoliikuntaa lähiympäristössä

7.ja 9.

uinnit

vko 46

Vesihovi

8.

uinnit

vko 39

Vesihovi

9.

Taitaja9-kisa

7.-8.11.

Novida

8.-9.

TATA:n retki

16.12.

tarkentuu, mikäli toteutuu

7.-9.

talviliikunta

14.12.20

 vaihtoehtoina mm. Ellivuori, Punkin talli

7.-9.

päivätyökeräys

30.4.20

 

8.

opintoretki

6.11.19

Turun konserttitalo, Taidetestaajat-konsertti

8.

opintoretki

13.12.19

Kansallisteatteri, Taidetestaajat-teatterikäynti

7.

vesistöpäivä

toukokuu

tarkentuu, mikäli yhtesityökumppanit osallistuvat

9.

opintoretki

 

Olkiluoto

8.

opintoretki

 

Luontokapinetti, tarkentuu, mikäli 4H mahdollistaa

8.-9.

TATA:n retki

13.5.20

tarkentuu, mikäli toteutuu

8.

opintoretki

5.9.2019

Nanhiansuo

9.

opintoretki

3.3.2020

yrityskylä, Turku



Muuta mainittavaa:
Koululaisjumalanpalvelukseen osallistutaan 30.5.2020.
Seurakunta pitää adventtiajan päivänavauksen 29.11.2019.

Käsityön, fysiikan ja kemian opetussuunnitelmiin sisältyy oppisisältöjä, jotka edellyttävät vaaralliseksi luokiteltujen työkoneiden/aineiden käsittelyä. Edellä mainitut työt edellyttävät oppilaalta erityistä huolellisuutta ja ohjeiden noudattamista.

Koulukuvaus
Koulukuvauksen suorittaa Frendikuva perjantaina 23.8.2019.
Ennen kuvausta oppilaille jaetaan hinnat sisältävät tilauslomakkeet, jotka pitää palauttaa huoltajan allekirjoittamana.
Huoltaja saa kuvauksen jälkeen mahdollisuuden valita ja tilata tuotteita nettitunnuksilla.


OPETTAJAT

1. rehtori, opinto-ohjaus Tapani Ääri
2. maantiedon ja biologian lehtori Rauni Caselius
3. teknisen työn lehtori Ilkka Koskinen
4. matemaattisten aineiden lehtori Mikko Kujanpää
5. englannin kielen tuntiopettaja Timo Kosonen
6. matemaattisten aineiden lehtori Enni Reunanen
7. ruotsin, saksan ja äidinkielen lehtori Jenny Väisänen
8. yhteiskuntaopin, taloustaidon ja liikunnan tuntiopettaja Heli Jalonen
9. tekstiilityön, historian ja kuvataiteen tuntiopettaja Outi Kallonen

10. kotitalouden ja terveystiedon lehtori Suvi Knaapinen
11. uskonnon, englannin ja musiikin tuntiopettaja Hanna Leminen

12. matemaattisten aineiden tuntiopettaja Anneli Tapola
13. liikunnan, terveystiedon ja historian tuntiopettaja Sami Viinikainen
14. erityisopettaja Eetu Kallioinen
15. saksan ja ruotsin tuntiopettaja Niina Vuori


koulunkäynnin ohjaajat Annareeta Vuorinen, Taina Savolainen

Opettajille voi lähettää viestejä Wilman kautta, lisäksi opettajilla on käytössä
sähköpostit: etunimi.sukunimi@loimaa.fi


LUOKANVALVOJAT
7A Niina Vuori, 7B Suvi Knaapinen
8A Hanna Leminen, 8B Rauni Caselius
9A Eetu Kallioinen, 9B Jenny Väisänen, 9C Sami Viinikainen, 9D Enni Reunanen


Rehtori on yleensä tavattavissa koululla klo 8 -16.
Rehtori toimii opinto-ohjaajana ja hoitaa toisen asteen koulutukseen liittyvät asiat.

Rehtorin poissa ollessa vararehtorina toimii Eetu Kallioinen.

OPINTORETKET
Perinteisistä luokkaretkistä on luovuttu. Opintoretkiä voidaan järjestää. Opintoretket ovat opiskelua tukevia tutustumiskäyntejä. Näille retkille osallistuvat kaikki luokka-asteen oppilaat. Retket ovat maksuttomia. Työsuunnitelmaan on kirjattu seuraavat retket:
7. luokka: Kanniston kotieläintila, Loimaan taidetalo
8. luokka: Alpo Jaakolan patsaspuisto, SARKA + jokin muu kohde Loimaalla
9. luokka: Alastaro-golf ja Virttaanharju

Lisäksi työsuunnitelmaan on kirjattu 9. lk opintoretkipäivä Olkiluotoon.

Kevätlukukaudella toteutetaan Loimaan uuden opetussuunnitelman mukaiset monialaiset oppimiskokonaisuudet 7.-13.2.2020.


MUUT RETKET

Liikuntapäivinä ym. oppilaskunta voi järjestää maksullisia retkiä. Nämä retket ovat vapaaehtoisia ja oppilaalle on aina tarjolla muuta maksutonta toimintaa tai opetusta. Myös yksittäisten oppiaineiden tunneilla voivat ryhmät tehdä opiskelua tukevia retkiä, maastokäyntejä jne.

PÄIVITTÄISET TYÖAJAT

Koulutyö aloitetaan lyhyellä päivänavauksella klo 8.50
1. oppitunti 8.55-9.40, 45 min
1. välitunti 9.40-9.50, 10 min, ei ulos
2. oppitunti 9.50-10.35, 45 min
2. välitunti 10.35-10.50, 15 min, ulos
3. oppitunti 10.50-11.35 (11.40), 45/50 min
3.= ruokavälitunti 11.35/11.40-12.15, klo 12 ulos
4. oppitunti 12.15-13.00, 45 min
4. välitunti 13.00-13.15, 15 min, ulos
5. oppitunti 13.15-14.00, 45 min
5. välitunti 14.00-14.05, 5 min, ei ulos
6. oppitunti 14.05-14.50, 45 min 


Koulupäivän aikana koulun alueelta saa poistua vain rehtorin tai opettajan luvalla.
Myös sairaustapauksissa poistumisesta on ilmoitettava.


WILMA
Wilma on Internetissä toimiva kodin ja koulun yhteistyöväline. Poissaolojen seuranta ja opettajien ja huoltajien välinen viestintä pyritään hoitamaan pääosin Wilman avulla. Wilmaa voi käyttää kaikilla Internet-yhteydellä varustetuilla tietokoneilla tai matkapuhelinsovelluksella.

Uudet oppilaat ovat saaneet omat tunnuksensa koululla.
Huoltajien tunnukset on lähetetty huoltajille sähköpostitse.

HUOLTAJAN TUNNUKSEEN LIITTYVÄ SALASANAA EI SAA ANTAA OPPILAAN TIETOON !
Mikäli tunnus ei toimi tai on unohtunut, pyydämme ottamaan yhteyttä rehtoriin.


POISSAOLOT
Poissaolosta ilmoitetaan koululle koulupäivän aamuna Wilma-viestillä, Wilman ilmoita poissaolo –toiminnolla tai soittamalla luokanvalvojalle tai lähettämällä tekstiviesti numeroon 050 3114556. Mikäli ilmoitusta ei tule, opettaja merkitsee oppilaalle selvittämättömän poissaolon. Opettaja merkitsee selvittämättömän poissaolon myös, mikäli oppilas on poissa esim. kouluterveydenhoitajalla, mutta opettaja ei tiedä, missä oppilas on. Selvittämättömät poissaolot on selvitettävä viikon kuluessa Wilman välityksellä.

Mikäli huoltajalla ei ole mahdollisuutta käyttää Wilmaa, pyydetään siitä ilmoittamaan luokanvalvojalle.
Vapaat koulusta perhejuhlien, matkojen tms. takia pyydetään kirjallisesti tai Wilman välityksellä rehtorilta.
Lyhyet lomamatkat, esim. laivaristeilyt, tulee ensisijaisesti tehdä lomien ja viikonloppujen aikana.

Myönnettyjen vapaiden aikana opiskellut asiat oppilaan tulee opiskella itsenäisesti, samaten oppilaan tulee valmistautua tekemään poissaolojen aikana olleet kokeet heti palattuaan kouluun.

KÄYTTÄYTYMINEN KOULUPÄIVÄN AIKANA

Oppilaiden edellytetään noudattavan hyviä käytöstapoja.
Lisäksi koulussa on voimassa järjestyssäännöt, joissa määritellään toimintaa eri tilanteissa. Mm. töniminen ja painiminen on kielletty (tapaturmariski). Välitunnit vietetään pihalla. Säännöt ovat kaikkien tiedossa ja sopimattomasta käyttäytymisestä rangaistaan.


KASVATUSKESKUSTELUT JA JÄLKI-ISTUNNOT

Ensisijainen ojennuskeino on kasvatuskeskustelu. Rikkeen havainnut opettaja pitää oppilaalle kasvatuskeskustelun joko koulupäivän aikana tai koulupäivän jälkeen. Opettaja ja oppilas käyvät tapahtuneen läpi ja oppilas miettii, miten jatkossa toimii.
Kasvatuskeskustelusta täytetään lomake ja siitä ilmoitetaan huoltajalle, (opettajan harkinnan mukaan joko Wilman välityksellä tai puhelimitse). Lomakkeella sovitaan myös seuraamuksista, mikäli rike toistuu.

Jälki-istuntorangaistuksen saa sopimattomasta käytöksestä tai järjestyssäännön rikkomisesta, mikäli oppilasta on jo aiemmin ojennettu kasvatuskeskustelulla.
Välittömän jälki-istunnon (1 tunti) saa tupakoinnista/nuuskasta ja kolmannesta välituntirikkeestä.
Jälki-istunnoista tiedotetaan huoltajalle WILMAn välityksellä tai puhelimella.
Jälki-istunnot ovat kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 15
2.10.19
6.11.19
4.12.19
5.2.20
4.3.20
1.4.20
6.5.20
Jälki-istuntoon saapumatta jättäminen johtaa lisärangaistukseen (½ h.).
Mikäli ilmoitettu jälki-istuntopäivä ei sovi, tulee huoltajan sopia siirrosta rehtorin (puh. 02 761 1270 tai 0505454089) kanssa ennen jälki-istuntoa.


VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun tai oppilastoverien omaisuudelle aiheuttamansa vahingot. Kouluun ei ole syytä tuoda arvokkaita esineitä tai suuria rahasummia.

OPPILASHUOLTO

Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu koko koulun henkilökunnalle. Oppilashuoltoon kuuluvat mm. seuraavan tyyppiset asiat:
* runsaat poissaolot ja koulutyön laiminlyönnit

*oppimisvaikeudet
*oppilas on arka, sulkeutunut tai vaikuttaa masentuneelta
*epäterveelliset ruokailutottumukset
*persoonallisuuden muutokset ja koulumenestyksen nopea lasku
*aggressiivinen käytös
*epäily päihteiden tai huumeiden käytöstä
*havaitut terveyteen liittyvät ongelmat
*kiusaamistapaukset

Koulun henkilökunta keskustelee havaitusta ongelmasta oppilaan kanssa ja ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin. Ongelman jatkuessa pidempään, oppilashuoltoryhmä pyrkii auttamaan ongelman ratkaisemisessa. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori ja sosiaalityöntekijä.
Tarvittaessa ohjataan käyttämään ammattiauttajien palveluita. Käytettävissä ovat mm. Loimaan perheneuvolan ja TYKS:n psykiatrian poliklinikan palvelut.
Kouluterveydenhoitaja Johanna Nepponen on koululla maanantaisin.
Kouluterveydenhoitajan puhelin: 02 761 2307 Kouluterveydenhoitajan puhelinaika ma-ke, pe klo 8:00-8:30
Koulukuraattori Päivi Isotuovola 02 761 1364
Koulupsykologi Maria Eklund 02 761 1362

Koulun KIVA-tiimin muodostavat Eetu Kallioinen ja Sami Viinikainen.

PÄIHTEET

Tupakointi ja tupakointivälineiden (mm. sytkärit, tulitikut, sähkötupakka) hallussapito koulussa on kielletty. Kielto koskee myös kaikkia muita päihteitä. Mahdollisista rikkeistä ilmoitetaan huoltajalle. Toistuvista tupakointirikkeistä ilmoitetaan poliisille. Päihteiden vastaisessa kasvatuksessa toivomme kotien tukea. Huoltajien on hyvä seurata lastensa kehitystä ja keskustella myös tästä aiheesta. Mahdolliset epäilyt huumeiden käytöstä pyritään selvittämään toimittamalla oppilas huoltajan suostumuksella huumetestiin Loimaan päihdepoliklinikalle.

TUKIOPETUS JA LÄKSYPARKKI

Koululla järjestetään tukiopetusta oppilaille, joilla on vaikeuksia saavuttaa opetussuunnitelmassa määriteltyjä tavoitteita.

Koululla toimii läksyparkki oppilaille, jotka toistuvasti laiminlyövät tehtäviään tai myöhästelevät oppitunneilta. Läksyparkki järjestetään tarvittaessa tiistaisin ja torstaisin.

Noudatettava käytäntö laiminlyöntien suhteen:

Opettaja merkitsee läksyjen ja tehtävien laiminlyönnit Wilmaan. Läksyjen tekeminen on oppilaan vastuulla ja huoltajan tulee seurata, pystyykö oppilas huolehtimaan läksyistään. Laiminlyödyt läksyt vaikuttavat opintomenestykseen ja sitä kautta oppilaan arvosanaan. Mikäli laiminlyöntejä tulee runsaasti, luokanvalvoja tai aineenopettaja ottaa yhteyttä kotiin ja sovitaan, miten asiaan puututaan.

Kolmesti oppitunnilta poistettu oppilas joutuu korvaamaan tunnin läksyparkissa.

Viidesti oppitunnilta myöhästynyt oppilas joutuu korvaamaan tunnin läksyparkissa.

Läksyparkista tiedotetaan huoltajalle Wilman välityksellä. Ellei päivä sovi huoltajalle, pitää huoltajan vastata Wilma-viestiin. Opettaja voi läksyparkin sijaan määrätä oppilaan osallistumaan aineen tukiopetustunnille.

KOULUTARVIKKEISTA JA VÄLINEISTÄ
Koululta saa pääsääntöisesti tarvittavat koulutarvikkeet. Oppilaan edellytetään kuitenkin itse hankkivan liikuntavarusteet (esim. luistimet ja tossut). Toivomme 8. ja 9. -luokkalaisten hankkivan myös taskulaskimen, jossa on funktiotoiminnot.


PUHELIMET, KAMERAT YM. VIIHDE-ELEKTRONIIKKA

Puhelimet on pidettävä suljettuina oppituntien aikana. Mikäli huoltajan on tavoitettava oppilas kesken oppituntien, kannattaa soittaa koulun numeroon (02 761 1270). Puhelimia eikä muutakaan viihde-elektroniikkaa käytetä oppitunneilla ja ruokalassa. Kaikenlainen kuvaaminen ja tallentaminen luvatta on kielletty. Sama koskee tallenteiden levittämistä ja jakamista verkossa. Alaikäisen osalta lupa on saatava huoltajalta.

RUOKAILU
Kouluruokailu on osa päivittäistä työskentelyä. Mikäli oppilas toistuvasti ei syö koulussa, siitä ilmoitetaan huoltajalle.
Erityisruokavaliot: Keittiö valmistaa erityisruokavalion mukaiset ateriat oppilaille, jotka ovat esittäneet asianmukaiset lääkärintodistukset.
Ruokalista löytyy Loimaan kaupungin internet-sivuilta. www.loimaa.fi -> asukkaille -> opetus ja koulutus -> ajankohtaista -> koulujen ruokalista. Lista on myös koulun kotisivulla.
Energiajuomien juominen koulussa on kielletty.


KOKEET
Kokeet palautetaan ja lähetetään oppilaan mukana kotiin. Näin oppilaan koulumenestyksestä välittyy ajantasaista tietoa huoltajille. Koepaperit palautetaan allekirjoitettuna opettajalle tai huoltaja kuittaa kokeen nähdyksi Wilmassa sen jälkeen, kun on nähnyt koepaperin.


VANHEMPAINILLAT
- kaikille luokka-asteille pidetään vanhempainilta 12.11.2019 klo 18 alkaen.


HENKILÖTIETOJEN TARKISTUSLOMAKE
Oppilaille on jaettu henkilötietojen tarkistuslomake, joka tulee palauttaa.
Lomakkeen tiedot tallennetaan koulun hallinto-ohjelmaan.


Yhteistyöterveisin !

Alastarolla 26.8.2019
Tapani Ääri

Tämän sivun lisenssi Peda.net yleinen lisenssi

Kalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko1

30 December 2019 Thursday
31 December 2019 Thursday
1 January 2020 Thursday
2 January 2020 Thursday
3 January 2020 Thursday
4 January 2020 Thursday
5 January 2020 Thursday

Viikko2

6 January 2020 Thursday
7 January 2020 Thursday
8 January 2020 Thursday
9 January 2020 Thursday
10 January 2020 Thursday
11 January 2020 Thursday
12 January 2020 Thursday

Viikko3

13 January 2020 Thursday
14 January 2020 Thursday
15 January 2020 Thursday
16 January 2020 Thursday
17 January 2020 Thursday
18 January 2020 Thursday
19 January 2020 Thursday

Viikko4

20 January 2020 Thursday
21 January 2020 Thursday
22 January 2020 Thursday
23 January 2020 Thursday
24 January 2020 Thursday
25 January 2020 Thursday
26 January 2020 Thursday

Viikko5

27 January 2020 Thursday
28 January 2020 Thursday
29 January 2020 Thursday
30 January 2020 Thursday
31 January 2020 Thursday
1 February 2020 Thursday
2 February 2020 Thursday
Ilmoittautuminen