Gammalt

Virkby gymnasiums beredskap gällande Covid-19 vid examensprovtillfället våren 2021(uppdaterad 12.3.2021)

Virkby gymnasiums beredskap gällande Covid-19 vid examensprovtillfället våren 2021


Alla använder ansiktsmask, typ IIR, i alla situationer. Virkby gymnasium förser alla examinander med 5 engångsansiktsmasker/skrivtillfälle


 1. Examinander som anländer till provtillfället med symptom eller insjuknar under provtillfället

 • Gymnasiets hälsovårdare utför en hälsogranskning
  • Hälsovårdaren får sina instruktioner av sin närförman
 • symptomförfrågan på morgonen och under provtillfället
  • Om examinanden insjuknar under provet kan examinandens prov avbrytas medan situationen utreds. I akuta nödfall, såsom epilepsianfall, ringer man till nödcentralen. I övriga fall kan man vid behov fråga hälsovården om råd. Om examinanden uppvisar symptom som tyder på coronavirussmitta, kan man ge hen en ansiktsmask och flytta över hen till ett skilt utrymme medan situationen utreds. Inga övriga examinander får använda utrymmet. Vid Virkby gymnasium är “sjukstugan” belägen i gy-salen/rum 105.
  • Om examinanden inte kan fortsätta provet, avslutar antingen examinanden eller övervakaren provet. Man strävar till att övervaka examinanden fram till kl. 12.00, men gymnasiet kan kontakta nämndens examensdejour ifall ett tidigare avlägsnande från provet är motiverat. 
  • Om examinanden kan fortsätta skriva provet gottgörs tiden för avbrottet. Om examinandens prov fortsätter i ett enskilt utrymme, kopplas examinandens dator till samma server i provlokalen som tidigare. Inga övriga examinander får använda utrymmet.Vid Virkby gymnasium är “sjukstugan” belägen i gy-salen/rum 105.
 • Rektorn fattar beslutet om rätten att delta i provtillfället på basen av hälsovårdarens bedömning.
 • Märk att examinander med allergisymptom bör uppvisa dokumentation av ett negativt coronatest (max 48h? gammalt). Det räcker med att man en gång uppvisar negativt testresultat.


 1. Examinander i karantän. Virkby gymnasiums “karantänutrymme “ är beläget i Lohjan Yhteislyseon lukios utrymmen 

Om den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar har bestämt att en examinand ska hållas i karantän, får examinanden inte avlägsna sig från sin karantän eller vara i kontakt med andra personer. Studentexamensnämnden har i regel anvisat examinander i karantän att ansöka om annullering av anmälan och delta i proven vid nästa examenstillfälle. Om gymnasiet beslutar att utreda om en examinand i karantän kan delta i provet med specialarrangemang, samarbetar gymnasiet med den enhet som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. 


 Studentexamensnämnden har konstaterat att gymnasierna rimligen inte kan förutsättas anordna specialarrangemang eftersom dessa kräver exceptionella lokal- och övervakarresurser. Även epidemisituationen i området kan påverka möjligheten, för den enhet som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet, att bistå gymnasiet med de arrangemang som krävs. Vid Virkby gymnasium prioriteras abiturienter med obligatoriska prov.


Om en examinand har exponerats för coronaviruset och försatts i karantän före studentprovet, kan examinanden med hjälp av specialarrangemang delta i studentprovet då alla följande villkor uppfylls: 


 • Examinanden har inga symptom som tyder på coronavirusinfektion. Resultatet av testet som tagits och provsvaret kommit inom 48h?är negativt. Därtill säkerställer en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården att examinanden är symptomfri på morgonen före provet. 

 • Det är rimligt och möjligt för gymnasiet att erbjuda ett separat utrymme för de examinander som är i karantän, utse utbildade övervakare som samtycker till uppgiften samt stå för övriga arrangemang som genomförandet av provet förutsätter. 

 • Specialarrangemangen planeras i samarbete mellan gymnasiet och kommunen eller den enhet som ansvarar för smittsamma sjukdomar i sjukvårdsdistriktet. I arrangemangen bör följande praxis tillämpas: 

o Examinanden anländer till provet och lämnar provet på annat sätt än med kollektivtrafik och utan närkontakt med andra än nära anhöriga (t.ex. med taxi försedd med plexiglas, med en nära anhörig, till fots). 


o För examinander i karantän ordnas en separat ingång, utan möjlighet till närkontakter, till provlokalen. 

 

o Endast examinander i karantän avlägger provet i provlokalen i Lohjan Yhteislyseon lukios utrymme, Rantapuisto 39, Lojo. https://peda.net/lohja/lukiokoulutus/lohjan-lukio/yhteystiedot


o Provlokalen har bra ventilation. 


o För examinander i karantän reserveras en separat toalett som inte används av andra. 


o Under provet förutsätts att examinanderna under provtillfället använder kirurgisk mask, med undantag för korta mat- och dryckespauser. 


o Examinanderna håller ett säkerhetsavstånd på minst två meter till övriga personer under hela provet, även då de förflyttar sig till-, i- eller från provutrymmet. 


o Kontakterna med övervakarna minimeras och då övervakarna är i kontakt med examinanderna skyddar de sig enligt de anvisningar man fått av behörig personal inom hälso- och sjukvården. o Övervakarna kan placeras bakom en glasvägg, alternativt i samma utrymme som examinanderna, såframt de har tillgång till adekvat personlig skyddsutrustning och kan hålla ett avstånd på minst två meter till examinanderna. 


o Efter användning torkas utrustning och möbler med desinficerande medel och trasa, därtill städas utrymmet enligt Arbetshälsoinstitutets anvisning: https://www.ttl.fi/sv/stadanvisningar-for-att-forebygga-smitta-avcovid-19  


 • Kommunens eller sjukvårdsdistriktets enhet för smittsamma sjukdomar samarbetar med gymnasiet. Enheten som ansvarar för smittsamma sjukdomar:

o informerar gymnasiet om karantänen med examinandens eller vårdnadshavarens samtycke i god tid, så att provarrangemangen kan planeras .


o bedömer huruvida specialarrangemangen är tillräckliga, hur väl de olika riskmomenten tagits i beaktande inför provet samt står till tjänst vid behov under ev. problemsituationer under provdagen 


o säkerställer att de examinander som är i karantän får genomgå ett coronatest dagen före provdagen, kontrollerar testresultatet samt informerar examinanden och med examinandens tillstånd även gymnasiet om detsamma. Säkerställer att examinanden är symptomfri på provdagen 


o utymmet städas och utrustningen desinficeras efter varje examensdag


o erbjuder provövervakarna tillräcklig utbildning i hur man skyddar sig under provet. 
 • Beslutet om specialarrangemang gäller enbart för en dag och situationen kan ändra inför följande provdag. Ett slutgiltigt beslut om specialarrangemanget kan fattas först på provdagen, då det finns aktuell information om examinandens, gymnasiets och områdets situation. 

 • Rektorn besluter om rätten att delta i examensprovet med specialarrangemang efter att ha hört kommunens enhet för smittsamma sjukdomar (om examinandens karantänbeslut ger möjlighet till detta) 

 • Ifall situationen förutsätter, besluter skolan (rektorn) om specialarrangemang gällande undervisning för att säkerställa tillräcklig personalresurs för karantänövervakning (inställd lektion eller självstudier).

 1. Examinander som insjuknat i coronavirus

 Om en examinands ovan nämnda coronavirustest före provet konstaterats eller konstateras vara positivt, placeras examinanden i isolering (minst 10 dygn efter att symptomen börjat eller en symptomfri examinand under 10 dygn från provtagningsdagen). Examinanden kan inte delta i studentprovet under isoleringstiden. Studentexamensnämnden har anvisat examinander, som insjuknat i coronavirus, att ansöka om annullering av anmälan och delta i proven vid nästa examenstillfälle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä