Varhennettu kieltenopetus

Hankkeesta lyhyesti

Tälle sivulle kootaan:
  • yhtenäisiin tavotteisiin liittyvää materiaalia
  • kirjaston tuottamaa materiaalia
  • linkkejä monipuolisiin

    materiaaleihin


Hankkeen tavoitteet:
  • lisätä kirjastojen ja varhennetun englannin ryhmien välistä yhteistyötä
  • kouluttaa opettajia sisäisesti niin, että varhennetun englannin opetussuunnitelma tavoitteineen ja sisältöineen tulee opettajille tutuksi
  • tuottaa ja kerätä materiaalia varhennetun englannin opettajien opetuksen tueksi
  • kielitutor-toiminnan vakiinnuttaminen ja seudullisen kielitutor-verkoston vahvistaminen
 

Vieras kieli englanti, A-oppimäärä Joensuun seudun opetussuunnitelmasssa.

Tavoitteet

T1 tutustutaan, mitä kieliä ja kulttuureita koulussa, lähiympäristössä ja Suomessa on. Ohjata oppilasta tunnistamaan kohdekieli muista kielistä.

 

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Oppilas oppii tiedostamaan kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta arjessaan sekä tunnistamaan kohdekieli muista osaamistaan kielistä.

 

Tavoitetta ei arvioida

  1. lk

2. lk

Oppilas oppii ensin erottamaan kohdekielen omasta äidinkielestään. Oppilaiden muut hallitsemat kielet nostetaan kielikasvatuksessa esille. Kielitietoisuuden vahvistumista tuetaan esimerkiksi eurooppalaisen kielisalkun käytön avulla. Kielisalkkua voidaan alkuvaiheessa täydentää kuvilla, videoilla ja tallenteilla.

Kielikasvatuksessa edetään jatkumona erottamaan kohdekieli muista kielistä, mikä vahvistaa oppilaan kielitietoisuutta. Oppilaiden muut hallitsemat kielet nostetaan kielikasvatuksessa esille. Kielitietoisuuden vahvistumista tuetaan esimerkiksi eurooppalaisen kielisalkun käytön avulla. Kielisalkkua voidaan alkuvaiheessa täydentää kuvilla, videoilla ja tallenteilla.

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1 Pohditaan yhdessä, mitä kieliä koulussa, lähiympäristössä, Suomessa ja muualla maailmassa puhutaan ja tutustutaan niissä esiintyviin kulttuureihin. Keskustellaan eri kielten yhtäläisyyksistä ja eroista.

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L5, L7

 

 

Opetuksen tavoitteet

T2 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kielitaustaansa sekä kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta

 

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Oppilas oppii arvostamaan omaa kielitaustaansa sekä eri kieliä ja kulttuureja.

 

Tavoitetta ei arvioida

1. lk

2. lk

Oppilas tutustuu eri kieliin ja niiden ilmenemiseen omassa arkielämässään kielitietoisuuden herättämiseksi. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen.

 

Oppilas tutustuu edelleen eri kieliin ja niiden ilmenemiseen omassa arkielämässään kielitietoisuuden syventämiseksi. Oppilaiden kiinnostusta kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen syvennetään.

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1 Pohditaan yhdessä kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden merkitystä ja arvoa eri yhteisöille.

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2

 

 

Kieltenopiskelutaidot

 

Opetuksen tavoitteet

T3 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja toimia ryhmässä

 

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Oppilas oppii yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja.

 

1. lk

2. lk

Oppilas osallistuu ja oppii ilmaisemaan itseään erilaisissa pari- ja ryhmätilanteissa. Oppilas kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan.

 

 

Oppilas osallistuu ja oppii ilmaisemaan itseään erilaisissa pari- ja ryhmätilanteissa. Oppilas jatkaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen harjoittelemista.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S2 Harjoitellaan tekemään yhteistyötä ja työskentelemään pareittain ja ryhmissä.

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L6

 

 

Opetuksen tavoitteet

T4 ohjata oppilasta tekemään havaintoja kielestä ja kielenkäytöstä sekä kehittämään kielellistä päättelykykyä

 

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Oppilas oppii arvaamaan ja päättelemään sanojen ja ilmausten merkityksiä sekä tekemään havaintoja kielestä ja kielenkäytöstä.

 

Tavoitetta ei arvioida

1. lk

2. lk

Oppilas tunnistaa englannin kielen merkityksiä visuaalisten virikkeiden kuten kuvien, muotojen ja sanahahmojen perusteella. Auditiivisten virikkeiden avulla oppilas oppii yhdistämään äänen, kuvan tai sanan vastaavuuden.

 

Oppilas ymmärtää englannin kielen merkityksiä visuaalisten virikkeiden kuten kuvien, muotojen, sanojen ja lyhyiden tekstien perusteella. Auditiivisten virikkeiden avulla oppilas oppii yhdistämään äänen, kuvan, sanan ja fraasien vastaavuuden.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S2 Havainnoidaan pääsääntöisesti puhuttua kieltä. Harjoitellaan sanojen merkitysten päättelyä asiayhteyden, yleistiedon tai muiden kielten osaamisen perusteella.

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L5

 

 

Opetuksen tavoitteet

T5 tutustutaan yhdessä erilaisiin tapoihin oppia kieliä ja kokeillaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat oppilaalle parhaiten. Harjoitellaan yhdessä asettamaan tavoitteita kielten opiskelulle

 

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Oppilas oppii tunnistamaan, kokeilemaan, harjoittelemaan ja käyttämään erilaisia kielenopiskelutaitoja.

 

1. lk

2. lk

Oppilas tunnistaa ja kokeilee erilaisia kielenopiskelutaitoja. Kieltä opiskellaan toiminnallisesti ja monipuolisesti esimerkiksi pelien, leikkien, draaman, lorujen ja musiikin avulla. Oppilas hyödyntää myös TVT:tä kielen oppimisessa.

 

Valitaan yhdessä oppilaan arkeen liittyviä vuorovaikutustilanteita, joita harjoitellaan suullisesti parin kanssa ja ryhmissä. Pyritään siihen, että tavanomaisimmista fraaseista tulisi luonteva osa oppilaan arkielämän kommunikaatiota.

 

Oppilas harjoittelee asettamaan yhdessä opettajan ja muiden oppilaiden kanssa yksinkertaisia ja konkreettisia tavoitteita kielenoppimiselleen.

 

Oppilas harjoittelee ja hyödyntää erilaisia kielenopiskelutaitoja. Kieltä opiskellaan toiminnallisesti ja monipuolisesti esimerkiksi pelien, leikkien, draaman, lorujen ja musiikin avulla. Oppilas hyödyntää myös TVT:tä kielen oppimisessa.

 

Valitaan yhdessä oppilaan arkeen liittyviä vuorovaikutustilanteita, joita harjoitellaan suullisesti parin kanssa ja ryhmissä. Pyritään siihen, että tavanomaisimmat fraasit ovat luonteva osa oppilaan arkielämän kommunikaatiota.

 

Oppilas oppii asettamaan yhdessä opettajan ja muiden oppilaiden kanssa yksinkertaisia ja konkreettisia tavoitteita kielenoppimiselleen.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S2 Pohditaan, miten kieliä opitaan ja miten kieliä voi oppia. Harjoitellaan erilaisia tapoja opiskella kieltä. Harjoitellaan arvioimaan omaa kielitaitoa itse- ja vertaisarvioinnin keinoin käyttämällä esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L7

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

 

Opetuksen tavoitteet

T6 rohkaista oppilasta käyttämään kieltä monipuolisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

 

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Oppilas oppii käyttämään kieltä viestintäkumppanin tukemana muutamissa yleisimmin toistuvissa viestintätilanteissa.

 

1. lk

2. lk

Oppilas harjoittelee tavanomaisia ja yksinkertaisia arkipäivän vuorovaikutustilanteisiin liittyviä fraaseja. Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia nonverbaalisia keinoja viestin perille saamiseksi. Oppilas harjoittelee pyytämään ja antamaan apua vuorovaikutustilanteen onnistumiseksi.

 

Oppilas käyttää tavanomaisia ja yksinkertaisia arkipäivän vuorovaikutustilanteisiin liittyviä fraaseja. Oppilas käyttää erilaisia nonverbaalisia keinoja viestin perille saamiseksi. Oppilas oppii pyytämään ja antamaan apua vuorovaikutustilanteen onnistumiseksi.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S3 Sisältöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden arki ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä valitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat eri kielenkäyttötarkoituksiin liittyvät tilanteet, kuten tervehtiminen, hyvästely, omasta itsestä kertominen ja arkeen liittyvät kielenkäyttötilanteet.

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L6, L7

 

 

Opetuksen tavoitteet

T7 ohjata oppilasta hyödyntämään nonverbaalisia keinoja ja käyttämään erilaisia keinoja päätellä sanojen merkityksiä. Rohkaista oppilasta ilmaisemaan omia oivalluksiaan sekä viestin ymmärtämiseen liittyviä vaikeuksia.

 

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Oppilas oppii hyödyntämään erilaisia apukeinoja kuten eleitä, ilmeitä, sanastoja ja TVT-taitoja selviytyäkseen vuorovaikutustilanteista. Oppilas oppii arvaamaan tai päättelemään yksittäisten sanojen merkityksiä. Oppilas oppii ilmaisemaan, onko ymmärtänyt kuulemansa. Oppilas oppii tuomaan esille omia oivalluksiaan.

 

1. lk

2. lk

Oppilas tiedostaa ja harjoittelee käyttämään erilaisia keinoja kuten eleet, ilmeet, piirtäminen tai TVT selviytyäkseen vuorovaikutustilanteissa. Oppilas harjoittelee reagoimaan asianmukaisesti vuorovaikutustilanteissa, jos viestin ymmärtämisessä on ongelmia.

 

Oppilas käyttää erilaisia keinoja kuten eleet, ilmeet, piirtäminen tai TVT selviytyäkseen vuorovaikutustilanteissa.

Oppilas harjoittelee edelleen reagoimaan asianmukaisesti vuorovaikutustilanteissa, jos viestin ymmärtämisessä on ongelmia.

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S3 Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän. Harjoitellaan erilaisten viestinnässä tarvittavien apukeinojen, kuten eleiden ja piirtämisen käyttöä. Harjoitellaan sanojen merkitysten päättelyä asiayhteyden, yleistiedon tai muiden kielten osaamisen perusteella. Harjoitellaan ilmaisuja, joita tarvitaan, kun viestin ymmärtämisessä on ongelmia.

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3, L4, L5, L7

 

 

Opetuksen tavoitteet

T8 rohkaista oppilasta käyttämään kieltä viestintätilanteeseen ja kulttuuriin sopivalla tavalla

 

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Oppilas oppii käyttämään joitakin kielelle ja kulttuurille tyypillisiä kohteliaisuuden ilmauksia

 

1. lk

2. lk

Oppilas harjoittelee käyttämään kulttuurisidonnaisia käyttäytymis- ja vuorovaikutusmalleja kuten kohteliaisuusfraasien käyttö, vastaaminen voinnin kyselyyn ja nimien käyttö tervehtimisen yhteydessä.

 

Oppilas oppii käyttämään yksinkertaisia ja tavanomaisia kulttuurisidonnaisia käyttäytymis- ja vuorovaikutusmalleja kuten kohteliaisuusfraasien käyttö, vastaaminen voinnin kyselyyn ja nimien käyttö tervehtimisen yhteydessä.

 

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S3 Totutellaan käyttämään kielelle ja kulttuurille tyypillisimpiä kohteliaisuuden ilmauksia arjen vuorovaikutustilanteissa, kuten tervehtiminen, hyvästely, kiittäminen ja avun pyytäminen. Harjoitellaan luontevaa reagointia vuorovaikutustilanteissa.

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L6, L7

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

 

Opetuksen tavoitteet

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään kohdekielen tavallisimpia sanoja ja ilmauksia oppilaille tutuissa tilanteissa

 

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Oppilas oppii ymmärtämään muutamia kuulemiaan ja näkemiään sanoja ja ilmauksia.

1. lk

2. lk

Oppilas harjoittelee ymmärtämään ja päättelemään keskeisen sanoman kuulemastaan asiayhteyden, yleistiedon ja nonverbaalisten vihjeiden avulla. Oppilas harjoittelee kohdekielen ääntämistä, sana- ja lausepainoa sekä puherytmiä ja intonaatiota esimerkiksi laulujen ja lorujen avulla.

 

Oppilas oppii ymmärtämään ja päättelemään keskeisen sanoman kuulemastaan asiayhteyden, yleistiedon ja nonverbaalisten vihjeiden avulla.

Oppilas harjoittelee kohdekielen ääntämistä, sana- ja lausepainoa sekä puherytmiä ja intonaatiota esimerkiksi laulujen, lorujen ja lyhyiden tekstien avulla.

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S3 Sisältöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden arki ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä valitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilas tutustuu ensisijaisesti puhuttuihin teksteihin ja vähitellen myös kirjoitettuihin teksteihin sekä arjessa kuuluvaan ja näkyvään kieleen. Kuunnellaan ja havainnoidaan kohdekielen ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Ymmärtämistä harjoitellaan esimerkiksi laulujen, leikkien, lorujen, tarinoiden ja kuvien avulla.

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3, L4, L5, L7

 

 

 

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

 

Opetuksen tavoitteet

T10 ohjata oppilasta käyttämään kohdekielen tavallisimpia sanoja ja ilmauksia oppilaille tutuissa tilanteissa erityisesti puheessa ja harjoittelemaan ääntämistä.

 

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet

Oppilas oppii käyttämään tavallisimpia sanoja ja ilmauksia puheessa sekä ääntämään niitä ymmärrettävästi.

 

1. lk

2. lk

Oppilas harjoittelee suullisesti tuottamaan ja ääntämään yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavaa kieltä.

 

 

Oppilas harjoittelee edelleen suullisesti tuottamaan ja ääntämään yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppilas harjoittelee kirjoittamaan yksinkertaisia sanoja ja fraaseja.

 

 

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S3 Sisältöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden arki ja kiinnostuksen kohteet. Sisältöjä valitaan yhdessä oppilaiden kanssa. Harjoitellaan runsaasti ja monipuolisesti kohdekielen ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Sanastoa ja rakenteita harjoitellaan osana vuorovaikutusta erilaisissa oppilaille tutuissa tilanteissa sekä esimerkiksi kuvien, laulujen, leikkien, lorujen, tarinoiden, draaman ja pelillistämisen avulla. Tarjotaan mahdollisuuksia tutustua vähitellen kirjoittamiseen.

 

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L3, L4, L5, L7

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä