Tukiopetus ja muut oppimisen tukimuodot

Tukiopetus

Oppilaalle annetaan tukiopetusta, jos hän on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan
lyhytaikaista tukea (Perusopetuslaki 642/2010 16 § 1 mom.).
Tuen tarve voi johtua poissaoloista, tilapäisistä oppimisvaikeuksista tai muista syistä.
Tukiopetuksella pyritään eriyttämään opetusta riittävän varhain niin, ettei oppilas jää pysyvästi jälkeen opinnoissaan.
Tukiopetuksella voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakolta.

Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella, pienessä
ryhmässä tai yksilöllisesti. Sitä voi tarvittaessa antaa myös joku muu opettaja kuin oppilaan oma opettaja.

Tukiopetusta voidaan antaa kolmiportaisen tuen kaikilla tasoilla. Se voi olla yksittäinen tukitoimi tai osa vahvempaa tukea.
Yleisen tuen tasolla tukiopetus on lyhytkestoista ja periodimaista. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin
oppilaan suoriutumisen kannalta on tarpeen.

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti opettaja. Opettaja sopii oppilaan ja huoltajan kanssa tukiopetuksen
järjestämisestä ennen sen aloittamista.

Eriyttäminen


Eriyttäminen on opetuksen ja oppimisympäristön sopeuttamista oppilaiden erilaisiin tarpeisiin. Eriyttämisessä voidaan
muunnella esim. opetusmenetelmää, havainnollistamisen tapaa tai osaamisen osoittamisen tapaa.

Eriyttäminen on oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomiointia. Se on jatkuvaa ja arvioivaa toimintaa,
jonka avulla pyritään siihen, että oppilaat saavuttavat yleisopetuksen tavoitteet. Oppilasta tuetaan mahdollisimman
paljon hänen omista lähtökohdistaan käsin. Opettaja ottaa huomioon oppilaan erilaiset oppimisvalmiudet ja oppimistyylit.

Eriyttämisen avulla tuetaan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota. Opetuksessa on tärkeää on huomioida myös oppilaan
elämäntilanne ja mahdollisuuksien mukaan oppilaan kiinnostuksen kohteet, joita voidaan hyödyntää opetuksessa ja
oppimisprosessissa.

Eriyttämisen muotoja ovat:
* laadullinen eriyttäminen, esim. tuetaan oppimisprosessia tai huomioidaan oppimisympäristössä eri tekijät niin, että
ympäristö tukee opiskelua
* ajallinen eriyttäminen, esim. annetaan lisäaikaa tehtävien tai kokeiden suorittamiseen
* määrällinen eriyttäminen, esim. oppilaille annetaan yksilöllisiä tehtäviä tai läksyjä.

Koulunkäynnin ohjaaja

Koulunkäynnin ohjaaja osallistuu opettajan ohella ja opettajan kanssa sovitulla tavalla oppilaan ohjaukseen ja kasvatukseen.
Hän tukee oppilaan psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä ohjaa ja avustaa oppilasta selviytymään päivittäisistä koulunkäyntiin
liittyvistä tilanteista.
Koulukäynnin ohjaajalla on koulunkäynnin ohjaajan ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus (esim. lähihoitaja).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä