Kolmiportainen tuki

Yleinen tuki


• Yleinen tuki on kaikille oppilaille annettavaa tukea. Se on osa koulun arkipäivän kasvatusta ja opetusta.
• Tuen tavoitteena on oppilaiden tukeminen koulunkäynnin tavoitteiden saavuttamisessa.
• Yleinen tuki on mm. eriyttämistä, tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta.
• Yleistä tukea voidaan antaa myös esim. mitoittamalla oppilaan tehtävä- ja läksymäärä sopivaksi tai
oppilas voi saada kokeiden tekemiseen lisäaikaa.

Tehostettu tuki


• Tehostettu tuki on oppilaan säännöllistä, suunnitelmallista tukemista eriyttämällä, tukiopetuksella, osa-aikaisella
erityisopetuksella ja muilla jo käytössä oleviella tukitoimilla.
• Ennen tehostetun tuen aloittamista oppilaan opettaja tai opettajat laativat pedagogisen arvion
oppilaan oppimisen tilanteesta kuullen oppilasta ja hänen huoltajiaan.
Arvion tarkoituksena on selvittää oppilaan oppimisvalmiuksia sekä sitä, millaista tukea hän tarvitsee oppimiseensa.
• Pedagogisen arvion pohjalta oppilaalle kirjataan oppimissuunnitelma. Jo yleisessä tuessa aloitettuja tukitoimia
jatketaan nyt tehostetummin ja niiden vaikutusta oppimiseen ja koulunkäyntiin seurataan tiiviimmin.

Erityinen tuki


• Erityinen tuki on kokonaisvaltaisempaa, suunnitelmallisempaa ja vahvempaa lapsen oppimisen tukea.
• Ennen tuen alkamista opettajat laativat oppilaan oppimisen tilanteesta pedagoginen selvityksen
huoltajaa ja oppilasta kuullen. Tämän jälkeen opetusjohtaja tekee koulun ja huoltajien yhteisestä
hakemuksesta erityisen tuen päätöksen.
• Erityisessä tuessa oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma eli HOJKS, johon kirjataan annettava tuki.
• Erityisen tuen piirissä oppiaineen oppimäärää voidaan yksilöllistää. Tällöin oppilas etenee opiskelussa
omien henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaan.
• Erityisen tuen tarve tarkistetaan aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa, mutta vähintäänkin toisen ja
kuudennen vuosiluokan keväällä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä