Vehniän koulu

Ohjeita turvalliseen koulupäivään

Tämä ohje perustuu 4.8.2020 ja sen jälkeen julkaistuihin OKM:n, OPH:n, THL:n ja AVI:n suosituksiin perusopetuksen järjestämisestä koronapandemiatilanteen jatkuessa.  

https://minedu.fi/-/varhaiskasvatukseen-kouluille-oppilaitoksille-ja-korkeakouluille-paivitetyt-suositukset-koronaviruksen-ehkaisemiseksi- 

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#accordion-NgPbVHxMA42d  

Tämä ohje koskee kaikkia Laukaan kunnan perusopetuksen yksiköitä 11.8.2021 alkaen. Yksiköt tekevät näihin ohjeisiin omat tarkennuksensa, liittävät ohjeen osaksi lukuvuoden toimintasuunnitelmaa ja huolehtivat oppilaiden, henkilöstön ja huoltajien tiedottamisesta soveltuvin osin ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  

 1. Kouluun ei tulla oireisena. 

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus ). Kouluun tai varhaiskasvatukseen ei pidä tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita.  

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Jokainen yksikkö tekee oman suunnitelman tällaisia tilanteita varten. 

Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Ennen testituloksen valmistumista on kuitenkin vältettävä kontaktia muihin. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uuteen testiin.  

Jos oireet johtuvat allergiasta ja helpottavat selvästi allergialääkityksen aloittamisen jälkeen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua testiin. Jos testitulos on negatiivinen, voi varhaiskasvatukseen tai kouluun palata. Arvio kouluun palaamisen edellytyksistä tehdään yhdessä kodin ja koulun kesken. 

 2. Riskiryhmään kuuluvat 

 Vaikea koronavirustauti on harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä, eikä valtaosalla niistä lapsista ja nuorista, joilla on jokin pitkäaikaissairaus. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. Hoitava lääkäri arvioi, voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, osallistua lähiopetukseen. Koulun tapauskohtaisia järjestelyjä koskevassa päätöksenteossa voidaan hyödyntää lääkärin arviota. Lääkärin arvion perusteella oppilas voidaan siirtää erityisten opetusjärjestelyjen piiriin rehtorin päätöksellä.  

Kouluissa tai varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa. Laukaan kunnassa riskien arviointi on toteutettu viimeksi lukuvuonna 2020-2021, ja tarvittavilta osin (esim. uudet työntekijät) se tehdään uudelleen.  

 1. Opetuksen järjestäminen - tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, Mikäli mahdollista, koulussa vältetään lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.  

 • Hygienian tehostamisesta ja fyysisten kontaktien välttämisestä huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin. 
 • Ryhmäkokoja koskeva sääntely on voimassa perusopetusta koskevan lainsäädännön mukaisesti. 
 • Opetus järjestetään normaalin tuntijaon ja työjärjestyksen mukaisesti
 • Alakouluissaopetusryhmien sekoittumista vältetään esim. porrastamalla välitunteja ja ruokailuja jos se on mahdollista. Valinnaisissa aineissa ja taito- ja taideaineissa opetusryhmä voi vaihtua.  
 • Yläkouluissaopiskellaan lukujärjestyksen mukaisissa luokissa ja ryhmissä normaalin aineenopettajajärjestelmän mukaisesti. Myös yläkouluissa välituntien ja ruokailujen porrastamista voi tehdä, jos se on mahdollista. 
 • Mikäli opetusryhmien erillään pitäminen on mahdotonta, panostetaan väljyyteen ja hygieniaan
 • Erityisopettajatvoivat opettaa tukea tarvitsevia oppilaita omissa pienryhmissä tai yksilöllisesti. Osa-aikainen erityisopetus sekä mahdollinen muu pienemmissä opetusryhmissä tapahtuva opetus pyritään järjestämään suunnitellusti. 
 • Ruokailujärjestetään mahdollisuuksien mukaan porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.  
 • Välituntikäytännöt tarkistetaan ja ohjeet henkilökunnalle ja oppilaille kirjataan.
 • Opetussuunnitelman mukaiset työelämä(TET/TOP)jaksottoteutetaan hygieniaohjeistuksia noudattaen.  
 • Koulussa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. 
 • Isoja yhteistilaisuuksia ei tulisi järjestää, jos väljyys- ja hygieniaohjeita ei voida noudattaa. Tilaisuuksien järjestäminen ulkotiloissa turvavälit huomioiden on ensisijainen vaihtoehto.
 • Muiden kuin lasten sekä koulun henkilökunnan (ml. oppilashuollon henkilöstö ja nuorisotyöntekijät) oleskelua koulun alueella tulisi välttää. Lapsen ja perheen mahdollisuus tutustua koulun toimintaan järjestetään väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden tai etäyhteyksiä hyödyntäen. 
 • Henkilökunnan kokoontumiset järjestetään turvavälejä ja maskisuositusta noudattaen tai käyttämällä etäyhteyttä 
 • Henkilöstön siirtyminen toimipaikkojen välillä toteutetaan suunnitellusti silloin kun se opetuksen järjestämisen kannalta on välttämätöntä, mutta erityisen tarkasti hygieniaohjeita noudattaen. 
 1. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.  

 • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen yhteiskäyttövälineiden käyttöä, sen jälkeen, ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan ensisijaisesti kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiinjoita järjestetään saataville.  
 • Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa. 
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään roskiin heti käytön jälkeen. Jos nenäliinaa ei ole saa-tavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus

 1. Siivous ja omat tavarat

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Siivouksessa käytetään heikosti emäksistä yleispuhdistusainetta. Saniteettitiloissa voi siivousta tehostaa käyttämällä desinfiointiainetta. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.  

 • Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin, mielellään kahdesti päivässä. 
 • Yhteiskäytössä olevien työvälineiden käyttö on välttämätöntä opetussuunnitelman toteuttamiseksi. Ennen välineiden käyttöä ja käytön jälkeen pestään aina kädet. Välineitä puhdistetaan mahdollisuuksien mukaan. 
 1. Jos koulussa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu tartuntatautilain mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos koulussa todetaan jollakulla koronavirustartunta, selvitetään onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain nojalla karanteeniin.

Koronavirustartunnan saaneen on siten oltava pois koulusta tai varhaiskasvatuksesta lääkärin määräämän ajan oireiden alkamisesta, mutta tarvittaessa pidempään niin, että hän on ollut vähintään kaksi vuorokautta oireeton ennen kuin palaa kouluun tai varhaiskasvatukseen. 

Koulut tiedottavat mahdollisista altistumisista asianosaisia heti tiedon saatuaan, ja ohjaavat altistuneet omaehtoiseen karanteeniin odottamaan jäljittäjien yhteydenottoa ja lääkärin päätöstä varsinaisesta karanteenista.

 1. Mahdolliset poikkeukselliset opetusjärjestelyt

 Opetushallitus on velvoittanut opetuksen järjestäjät ja koulut tekemään suunnitelman mahdollisten poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen varalle.   

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varautuminen-koronatilanteen-jatkumiseen-perusopetuksessa-182021-alkaen

Laukaan kunnan perusopetuksessa tehdään tätä varten erillinen ohje, josta koulut tekevät omilla tarkennuksilla varustetun version ja liittävät sen osaksi lukuvuoden toimintasuunnitelmaa.  

 

 

 

 

 

Tapahtumakalenteri

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 48

29 November 2021 Thursday
30 November 2021 Thursday
1 December 2021 Thursday
2 December 2021 Thursday
3 December 2021 Thursday
4 December 2021 Thursday
5 December 2021 Thursday

Viikko 49

6 December 2021 Thursday
7 December 2021 Thursday
8 December 2021 Thursday
9 December 2021 Thursday
10 December 2021 Thursday
11 December 2021 Thursday
12 December 2021 Thursday

Viikko 50

13 December 2021 Thursday
14 December 2021 Thursday
15 December 2021 Thursday
16 December 2021 Thursday
17 December 2021 Thursday
18 December 2021 Thursday
19 December 2021 Thursday

Viikko 51

20 December 2021 Thursday
21 December 2021 Thursday
22 December 2021 Thursday
23 December 2021 Thursday
24 December 2021 Thursday
25 December 2021 Thursday
26 December 2021 Thursday

Viikko 52

27 December 2021 Thursday
28 December 2021 Thursday
29 December 2021 Thursday
30 December 2021 Thursday
31 December 2021 Thursday
1 January 2022 Thursday
2 January 2022 Thursday
Ilmoittautuminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä